Får hjerte­bank når han ten­ker på EM-ma­re­rit­tet

Stavanger Aftenblad - - SPORT - Er­lend Ne­sje Af­ten­bla­det/Af­ten­pos­ten

FRIIDRETT: Fort­satt kjen­ner han uro i krop­pen når han ten­ker på fal­let som vel­tet EMdrøm­men – men Filip In­ge­brigt­sen (26) me­ner han har blitt ster­ke­re av å gå på try­net. I fjor snak­ket han om å bry­te drømme­gren­sen 3.30 på 1500 me­ter. 26-årin­gen var fat­ti­ge to hundre­de­ler fra å kla­re det. I år hand­ler det om hvor langt ned på 3.20-tal­let han kan kom­me. Må­let er Mo Farahs euro­pe­is­ke re­kord på 3.28,81. I så fall vil Filip In­ge­brigt­sen va­ere sva­ert na­er topp-10-lis­ten over ti­de­nes bes­te 1500-me­ter­lø­pe­re.

– Jeg me­ner at Euro­pa-re­kor­den er in­nen rekke­vid­de, sier In­ge­brigt­sen før da­gens se­song­de­but uten­dørs på Fa­na sta­dion un­der Trond Mohn Ga­mes.

Skal re­van­sje­re EM-fal­let

Han slet med å sove da han skul­le leg­ge seg. Han kjen­te på uro­en i krop­pen. Hjer­tet slo ras­ke­re. Han fikk flash­back til den glo­he­te au­gust-ons­da­gen på Olym­pia­sta­dion i Ber­lin. Filip In­ge­brigt­sen ble re­vet med da lø­pe­ren foran ham i semi­fi­na­len falt. Full av adre­na­lin hen­tet Sand­nes-lø­pe­ren igjen fel­tet og vant heat­et.

En enorm pre­sta­sjon. Men han ble ska­det i fal­let og var sjanse­løs da lille­bror Ja­kob vant gul­let i fi­na­len to da­ger se­ne­re. Res­ten av det som had­de va­ert en bra se­song, var øde­lagt. I ni må­ne­der har Filip va­ert dre­vet av re­vansj­lyst.

– Un­der de tøf­fes­te øk­te­ne i vin­ter, da jeg ikke had­de så lyst til å tre­ne, tenk­te jeg mye på det som skjed­de i Ber­lin. Jeg har va­ert så re­vansj­lys­ten. Det har dre­vet meg gans­ke mye.

Han leg­ger ikke skjul på at det gjør vondt når han ten­ker til­ba­ke på fal­let.

– Van­lig­vis so­ver jeg godt, men det var kvel­der da jeg fikk hjerte­bank og kjen­te på den dår­li­ge fø­lel­sen. Det hen­der fort­satt at jeg gjør det. Men jeg prø­ver å bru­ke det som mo­ti­va­sjon og noe kon­struk­tivt i tre­nin­gen. Når du leg­ger hele sje­len din i idret­ten blir det vel­dig sterkt. Der­for hand­ler det om å bru­ke det til noe po­si­tivt. Jeg er blitt ster­ke­re av å gå på try­net.

Var su­per­mo­ti­vert

Han var ska­det både ved inn­gan­gen og ut­gan­gen av 2018-se­son­gen. Der fri­idretts­ut­øve­re van­lig­vis ser frem til en kjaer­kom­men pau­se i sep­tem­ber, kas­tet Filip seg nes­ten umid­del­bart ut i en ny opp­kjø­ring. Ved se­song­slutt var han al­le­re­de su­per­mo­ti­vert for en ny se­song. Det re­sul­ter­te i gull un­der EM i ter­reng­løp i de­sem­ber. I vin­ter og vår har det ikke va­ert trøb­bel av noe slag i tre­nin­gen. Rap­por­te­ne for­tel­ler at In­ge­brigt­sen er i sva­ert god form.

– Hvor god for­men er, fin­ner vi snart ut av. Vi har gjort mye tre­nings­og sam­men­lig­nings­grunn­lag fra år til år. Ut fra tre­nin­gen har jeg ab­so­lutt tatt nye steg.

– Det be­tyr at du er god for un­der 3.30 på 1500 me­ter?

– Alt­så, jeg fø­ler egent­lig at jeg var fer­dig med 3.30 i fjor. Nå skal jeg se hvor langt ned på 3.20-tal­let jeg kan kom­me.

Ri­si­ko­en ved å løpe i felt

Han falt i semi­fi­na­len i EM i fjor. Han ble dis­ket i Rio-OL i 2016. Å løpe i felt på en 1500 me­ter be­tyr stor ri­si­ko for­di det er kamp om po­si­sjo­ne­ne na­er­mest lis­ten.

– Er ikke du så sterk at du kan løpe i front for å unn­gå fa­rer?

– Ja, men det er jo ikke så gøy. Jeg lø­per på den må­ten jeg sy­nes er gøy. Å lig­ge i felt er jo sjar­men med 1500 me­ter. Jeg for­sø­ker all­tid å mi­ni­me­re ri­si­ko­en. Dess­uten me­ner jeg hen­del­se­ne i OL og EM var for­skjel­li­ge ting. I EM løp jeg med vel­dig lav ri­si­ko. Jeg lå i fel­tet, men da han foran falt – og rev fle­re med seg – ble jeg dratt med. I OL had­de jeg lite er­fa­ring og gjor­de dår­li­ge valg. Men det end­te litt på sam­me måte.

Etter lø­pet i Ber­gen føl­ger Diamond League-stev­ner i Stock­holm, Ro­ma og Oslo. 2019-se­son­gen er struk­ket til ok­to­ber for­di VM er lagt til Do­ha, der det er for varmt til å kon­kur­re­re på som­mer­en. Fle­re lø­pe­re vur­de­rer der­for å dele se­son­gen, kut­te ut kon­kur­ran­ser midt på som­mer­en for­di se­son­gen er så lang. Men In­ge­brigt­sen skal for­sø­ke å kon­kur­re­re så mye som mu­lig.

– Det hand­ler om å job­be godt men­talt. Man­ge blir mett i lø­pet av se­son­gen, de be­gyn­ner å snak­ke om se­song­pau­sen, at de gle­der seg til bare å tre­ne igjen. Men det er jo kon­kur­ran­ser som er gøy. Jeg tror det blir kult. Nå får vi en full se­song med fo­kus på å løpe fort. Og så VM helt til slutt.

KETIL BLOM HAUGSTULEN

Filip In­ge­brigt­sen i ak­sjon un­der en ro­lig re­sti­tu­sjons­økt på Sogns­vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.