EIK: – Vi kan bli stør­re enn Bry­ne

Stavanger Aftenblad - - SPORT -

FOT­BALL: I al­le år har EIK va­ert lille­bror. Fram til nå. EIK og Bry­ne har be­ve­get seg i mot­gå­en­de ret­nin­ger de sis­te åre­ne, og før kvel­dens cup­kamp må hjemme­la­get inn­fin­ne seg med et lite fa­vo­ritts­tem­pel.

Er­lend Bor­ren Kris­tof­fer­sen

om det. Vi er nødt til å vise det, un­der­stre­ker han.

– Ute etter å ska­pe his­to­rie Bry­ne er en tra­di­sjons­rik klubb som har vun­net cup­gull og spilt i øvers­te di­vi­sjon. EIK er ute etter å ska­pe sin. An­der­sen sier han mer­ker at fle­re og fle­re spil­ler øns­ker seg til Eger­sund.

– Spe­si­elt etter for­ri­ge se­song har jeg mer­ket at fle­re øns­ker seg til oss. Vi sy­nes selv vi spil­ler at­trak­tiv fot­ball. Der har vi et for­trinn, på­pe­ker An­der­sen vel vi­ten­de om at EIK også er kon­kur­ranse­dyk­ti­ge på lønn.

Bry­ne-tre­ner Jan Hal­vor Hal­vor­sen tror på en åpen kamp mel­lom to jev­ne lag. Et tett kamp­pro­gram med tre kam­per på åtte da­ger, gjør at tre­ne­ren plan­leg­ger å ro­te­re på la­get til cup­kam­pen i Eger­sund.

– Det er noen som ikke har fått så mye spille­tid til nå. De vil få sjan­sen mot EIK, sier Hal­vor­sen.

– Vil det si de­re prio­ri­te­rer se­ri­en?

– Se­ri­en er vik­tig, men vi vil gjer­ne gå vi­de­re i cu­pen også, sva­rer tre­ne­ren.

Tror på åpen kamp

As­le Tjøt­ta er dag­lig leder i Bry­ne FK. Han tror de har gode sjan­ser mot Ojan Bi­jans menn.

– Vi vis­te sist vi var i Eger­sund at vi er et vel så godt lag som EIK. Jeg tror det blir en åpen kamp, sier Tjøt­ta. Han er ikke over­ras­ket over at EIK har hen­tet inn Bry­ne sports­lig.

– De har folk som står bak og fi­nan­sie­rer spil­le­re. I fle­re år har de prøvd å ta det sis­te ste­get uten å lyk­kes. Sam­ti­dig har vi hav­net der vi er. Da blir det sånn, sier Tjøt­ta.

– Vi fryk­ter in­gen lag EIK-tre­ner Ojan Bi­jan øns­ker ikke å ut­ta­le seg om styrke­for­hol­det mel­lom klub­be­ne. Han øns­ker hel­ler å få be­vi­set gjen­nom re­sul­ta­ter i årets se­song. Den mu­lig­he­ten får han i kveld, en kamp Bi­jan ser op­ti­mis­tisk fram til.

– Jeg har stor tro på avan­se­ment. Det er selv­føl­ge­lig må­let, sier han.

Bi­jan tror vi får se et kamp­bil­de der EIK har mest ball, og et Bry­ne-lag som øns­ker å bry­te spil­let høyt i ba­nen.

– På hjemme­bane skal vi do­mi­ne­re og sty­re kam­pe­ne, sier tre­ne­ren.

– Tror du på et cup­even­tyr i år? – Ja, det tror jeg. Vi fryk­ter in­gen og har et godt lag. Vi kan bite godt fra oss i cu­pen, sier Bi­jan om klub­ben som se­nest i 2017 slo Vi­king ut av cu­pen på hjemme­bane.

KJELL ÅVENDAL

Eger­sund tar i kveld imot Bry­ne til 2. run­de i cu­pen. I se­rie­åp­nin­gen spil­te de uav­gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.