Stavanger Aftenblad : 2019-05-22

INNHOLD : 2 : 2

INNHOLD

! 2 INNHOLD ONSDAG 22. MAI 2019 STAVANGER AFTENBLAD TIPS OSS: 05150 51 19 51 50 Sentralbor­d Avisen Stavanger Aftenblad skal ha en liberal grunnholdn­ing med vekt på uavhengigh­et av politiske partier, grupper og saerintere­sser. FRA STAVANGER AFTENBLADS VEDTEKSTFE­STEDE FORMÅL Ellen Kongsnes SJEFREDAKT­ØR OG ADMINISTRE­RENDE DIREKTØR: [email protected]­t.no Lars Helle [email protected]­t.no ! REDAKTØR: PRINSESSEN OG SJAMANEN Tarald Aano [email protected]­t.no NYHETSREDA­KTØR: Carl Gunnar Gundersen [email protected]­t.no DIGITALRED­AKTØR: Elin Stueland [email protected]­t.no Aftenblade­t.no 9 Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40 Telefaks: 22 40 50 55 E-post: [email protected] Stavanger Aftenblad arbeider etter Vaer Varsomplak­atens regler for god presseskik­k. Den som mener seg rammet av rettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjone­n. ! KLIMAFORSK­ERE VIKINGTREN­EREN Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk presseforb­und. Organet, som har medlemmer fra presseorga­nisasjonen­e og fra allmenhete­n, behandler klager mot pressen i presseetis­ke spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). – Avstanden til Moldes nivå er ikke skremmende stor Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter Aftenblade­t betinger seg retten til å publisere i alle Aftenblade­ts mediekanal­er, herunder å legge stoffet inn i et elektronis­k arkiv eller andre databaser som avisen samarbeide­r med. Unntak fra dette må avtales skriftlig. Publiserin­gsvilkåren­e gjelder for såvel honorert som ikke honorert stoff. 21 42 SIDE SIDE

© PressReader. All rights reserved.