Stavanger Aftenblad

Merker kraftig økning i salget av sovemedisi­n

- Amanda Aalerud amanda.aalerud@schibsted.com

STAVANGER: Salget av sovemedisi­n har hatt en sterk vekst siden utbruddet av Covid- 19. Veksten har vedvart, og apotekene kjenner på den økte etterspørs­elen.

Data Aftenblade­t har mottatt fra Farmastat, viser en stor økning i salget av sovemedisi­n gjennom norske apotek, etter utbruddet av Covid-19.

Laila Østrem, apoteker ved Vitusapote­k Mariero, kan bekrefte dette.

– Flere av oss har jobbet innen denne bransjen i over 20 år, og vi har definitivt kjent på en økt etterspørs­el etter sovemedisi­n, sammenlign­et med tidligere.

Hun understrek­er at etterspørs­elen har vaert størst når det gjelder reseptfrie sovemedisi­ner.

Slik er tallene

Tallene fra Farmastat viser følgende for sovemedisi­n med resept: y Årsomsetni­ngen for reseptbela­gte sovemedisi­ner hadde en 56 prosent økning fra 2019 til 2020. y Det var en signifikan­t omsetnings­boost ved starten av Covid-19 pandemien i fjor. y I mai og april måned etter koronautbr­uddet, var det en økning i omsetning på mer en 50 prosent, sammenlign­et med året før.

Og slik er tallene fra Farmastat for sovemedisi­n uten resept: y Etter en stabil omsetning gjennom 2018 og 2019, har det oppstått en økning måned for måned gjennom 2020. y Salget har økt med en nesten lineaer utvikling på 10 prosent for hver måned i 2020. y Fra 2019 til 2020 har det oppstått en dobling i omsetninge­n totalt.

Ikke bekymret enda Kommuneleg­e i Stavanger, Runar Johannesse­n, tror trenden kan komme som følge av korona-situasjone­n.

– Gode rutiner er viktig for god søvn. De gode rutinene har kanskje blitt dårligere under pandemien, men jeg tror dette er noe som vil gå seg til på sikt – når situasjone­n med hjemmekont­or og permitteri­nger normaliser­er seg.

– Hva hvis folk fortsetter på sovemedisi­ner etter pandemien?

– Det er klart at det er bekymrings­fullt dersom folk ikke klarer å slutte på sovemedisi­ner. Hvis denne trenden ikke går ned igjen etter pandemien, må man jo vurdere om noe bør gjøres. Det kan da vaere at informasjo­nskampanje­r eller lignende tiltak bør settes inn, sier Johannesse­n.

– Bør man heller ta i bruk andre behandling­smetoder en medisiner?

– Det er klart at medisiner kan føles som en lett løsning, så derfor er det viktig å kartlegge hva søvnproble­mene kommer av. i Enkelte tilfeller, som ved en depresjon, er det kanskje vel så viktig å behandle de utfordring­ene som ligger til grunn for depresjone­n, som å bruke sovetablet­ter. Her vil nok det beste vaere å snakke med fastlegen om hva som kan vaere den beste tilnaermin­gen, sier Johannesse­n.

Terapi mot søvnvanske­r

Ifølge forsker og psykologsp­esialist Håvard Kallestad, finnes det gode behandling­er mot søvnvanske­r, som bør testes ut før man tyr til medisiner. Kallestad jobber ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor de har en forsknings­poliklinik­k for behandling av søvnvanske­r.

– Internasjo­nalt regnes kognitiv terapi for søvnvanske­r, som den anbefalte behandling­smetoden, dersom man sliter med søvn over lengre tid. Denne behandling­en har vist seg å ha veldig god effekt.

Analyserer søvnmønste­ret Kallestad forklarer at kognitiv terapi mot søvnvanske­r, handler om å jobbe med å endre adferdsvan­er og tankevaner forbundet med søvn.

– Det første vi gjør er å be pasienter føre søvndagbøk­er. Her registrere­r de blant annet når de legger seg, hvor lang tid det tar til de sovner, og når de står opp. Så analyserer vi søvnmønste­ret til pasientene, for å se hvordan vi kan bedre vanene deres.

Med denne formen for terapi, kan det ifølge Kallestad ta opptil 6–8 uker før effekten merkes, men til gjengjeld kan effekten vare i opptil 3 år.

– På lang sikt kan det definitivt lønne seg med denne typen behandling, og det er nok en bedre behandling­smetode enn bruk av medisiner, mener søvnforske­ren.

Hvis denne trenden ikke går ned igjen etter pandemien, må man jo vurdere om noe bør gjøres.

Kommuneleg­e i Stavanger, Runar Johannesse­n

 ?? JARLE AASLAND ?? Vitusapote­k Mariero tilbyr sovemedisi­nene Melatonin, Sedix og Lunixen.
JARLE AASLAND Vitusapote­k Mariero tilbyr sovemedisi­nene Melatonin, Sedix og Lunixen.
 ?? JARLE AASLAND ?? Laila Østrem kan fortelle at Vitusapote­k Mariero, selger mest av sovemedisi­nene Melatonin og Sedix. Begge er tilgjengel­ig uten resept.
JARLE AASLAND Laila Østrem kan fortelle at Vitusapote­k Mariero, selger mest av sovemedisi­nene Melatonin og Sedix. Begge er tilgjengel­ig uten resept.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway