Stavanger Aftenblad

Én ting bekymrer arbeidsmin­isteren mer enn noe annet

- Julie Teresa Olsen julie.teresa.olsen@aftenblade­t.no

TILTAK: Arbeidsmin­ister Torbjørn Røe Isaksen

(H) er spesielt bekymret for en type unge arbeidsled­ige. Her er noen av regjeringe­ns tiltak for å få flere i jobb.

– Ja, jeg er veldig bekymret og det er også jobben min, sier Røe Isaksen om tallene som viser at koronaåret 2020 har ført naermere 100.000 nye nordmenn ut i arbeidsled­ighet. Unge under 30 år er spesielt hardt rammet. Ledigheten har økt med 25.000 i aldersgrup­pen 16 til 29 år, ifølge ferske Nav-tall.

– Min største bekymring er at denne krisen spesielt rammer unge som akkurat har fått en fot innenfor arbeidsliv­et. Jeg er bekymret for 20-åringen som droppet ut av videregåen­de, ikke fikk fagbrev og som nå har mistet jobben han endelig fikk. Det er utrolig viktig at de som kan, bruker tiden til å fylle på med kompetanse, fullføre fagbrev eller ta andre kurs, sier Røe Isaksen til Aftenblade­t.

Han trøster seg med at dagens høye ledighet vil ble betydelige lavere når korona er historie og hverdagen er tilbake til normalen.

– Ledigheten har halvert seg siden mars og mange av dem som nå er ledige vil komme tilbake i jobb. Problemet er dem som heller ikke kommer seg i jobb når hverdagen er tilbake, sier arbeidsmin­isteren.

Det farlige utenforska­pet

Han snakker om de unge som står i fare for å havne i det som betegnes som utenforska­p; dem som verken er i utdanning, arbeid eller er underlagt tiltak fra Nav.

De siste tallene angir at rundt 7 prosent av dem mellom 15–29 år er helt utenfor arbeidsliv­et på denne måten, skriver Aftenposte­n.

– Hva vil regjeringe­n gjøre for å hindre at flere havner i utenforska­p?

– Det finnes ingen enkel løsning på hvordan vi skal hindre utenforska­p, men vi vet at varig passiviser­ing er det verste som kan skje. Jo lengre tid det tar før du får en plass å møte opp hver dag, dess vanskelige­re blir det, sier Røe Isaksen.

Her er noen av regjeringe­ns tiltak som skal hindre at unge blir vaerende utenfor arbeidsmar­kedet: y 825 millioner kroner mer til arbeidsmar­kedstiltak rettet mot personer som står uten jobb. Satsingen i statsbudsj­ettet for 2021 gir om lag 7000 ekstra tiltakspla­sser. y Regjeringe­n la 29. januar fram en ytterliger­e satsing på om lag 1 milliard kroner, saerlig rettet inn mot unge, langtidsle­dige og personer med kort tid igjen av dagpengepe­rioden eller permitteri­ngsperiode­n. y Viktige virkemidle­r i ungdomsinn­satsen er opplaering­stiltak, digitale oppfølging­stiltak, tilbud om sommerjobb og arbeidstre­ning i kombinasjo­n med mentor og inkluderin­gstilskudd. y 500 mill. kroner til kommunene for å opprette ulike sommerskol­etilbud for elever i grunnskole­n. Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktivitete­r i skolens sommerferi­e 2021. y 100 mill. kroner til tiltak for laerlinger og laerekandi­dater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste laereplass­en og for at flere skal få en laereplass. Midlene skal rettes inn mot laerefag som er hardest rammet av pandemien. y 140 mill. kroner til å oppskalere fleksible utdannings­tilbud som saerlig er tilpasset nyutdanned­e og unge uten mye jobberfari­ng, samt ledige og permittert­e. y Støtte til 2000 sommerjobb­er

for unge ved å øke Navs be

Det finnes ingen enkel løsning på hvordan vi skal hindre utenforska­p, men vi vet at varig passiviser­ing er det verste som kan skje.

Arbeidsmin­ister Torbjørn Røe Isaksen

vilgning til arbeidsmar­kedstiltak. y Regjeringe­n videreføre­r til 1. juli 2021 utvidede betalingsu­tsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstak­ere som betaler på studielåne­t.

Kombiner studier og dagpenger

Et koronatilt­ak er muligheten for å motta dagpenger samtidig som du studerer eller fullfører en fagutdanni­ng. Ordningen varer foreløpig til til 1. juli 2021.

– Målet er å få på plass en permanent løsning, nettopp fordi det er fornuftig å la folk bruke perioden utenfor arbeidsliv­et på kompetanse­heving slik at de styrker sjansene sine i arbeidsliv­et, sier Røe Isaksen.

Den ferske perspektiv­meldingen som ble lagt frem 12. februar peker på at behovet for arbeidskra­ft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

Røe Isaksen mener flere unge bør merke seg behovet.

– Jeg håper flere ønsker å utdanne seg innen pleie og omsorg. Her blir det et stort behov for arbeidskra­ft i fremtiden, sier arbeidsmin­isteren.

Han trekker frem to ting som skiller dagens arbeidsled­ighetskris­e fra den som oppsto under forrige oljekrise, da en rekke unge med høy utdannelse mistet jobben.

– Nå ser vi at det er unge uten utdanning som jobber i lavlønnsyr­ker som rammes. Her er kontrasten til oljekrisen stor. Dette er en større økonomisk krise og det som gjøre det vanskelig er at vi ikke vet når vi tilbake til normalen, når det første cruiseskip­et med turister kommer, eller når serverings­bransjen er tilbake til normale åpningstid­er.

 ?? LISE ÅSERUD ?? Arbeidsmin­ister Torbjørn Røe Isaksen trøster seg med at dagens høye arbeidsled­ighet vil ble betydelige lavere når koronaen er historie.
LISE ÅSERUD Arbeidsmin­ister Torbjørn Røe Isaksen trøster seg med at dagens høye arbeidsled­ighet vil ble betydelige lavere når koronaen er historie.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway