Stavanger Aftenblad

Primaerkon­takten skal ha handlet varer til seg selv med kortet til Gry (77)

- Jone Østebø Journalist jone.ostebo@ aftenblade­t.no

STAVANGER: I over to år skal primaerkon­takten i bofellessk­apet ha tappet kontoene til psykisk utviklings­hemmede Ellen Gry Noer (77). Hele morsarven på over 300.000 kroner er borte, ifølge pårørende.

underslag av 718 kroner fra en annen beboer i bofellessk­apet, ved at hun brukte beboerens bankkort til å betale for varer på Obs på Mariero.

Men hvordan kunne den ansatte ta penger fra Gry helt fram til desember 2019, når kommunen mistenkte underslag allerede i månedsskif­tet august/september? Og hvor har det blitt av resten av morsarven?

Politianme­ldelsen ble levert 11. desember av Karin Noer.

– Jeg gikk til politiet ganske raskt etter at jeg fikk vite omfanget, og jeg forsto at det var jeg som måtte anmelde det. Jeg hadde trodd at det var kommunen som skulle anmelde, så her var det en misforståe­lse.

– Hva tenker du om beløpet i tiltalen, som er nesten halvparten av det du mener er underslått?

– Gry hadde rundt 300.000 kroner på konto i alle år. Så her må det vaere mange poster som de ikke har greid å bevise. Gry har ikke plutselig brukt så mye penger. Hun har små behov. Hun har aldri brukt opp hele pensjonen sin, sier Noer.

Politiadvo­kat Inger Marie Stople, som er påtaleansv­arlig jurist i saken ved Sør-Vest politidist­rikt, ønsker ikke å gå inn i detaljene før saken kommer for retten 9. april.

– De forholdene som er tatt med i tiltalen, er de som vi mener det kan føres tilstrekke­lige bevis for i retten, sier Stople.

Siden beviskrave­t i erstatning­ssaker er lavere enn i straffesak­er, kan bistandsad­vokaten legge ned påstand i retten om at tiltalte skal erstatte et større beløp enn det som står i tiltalen. Hvis hun for eksempel krever 300.000 kroner, men retten setter erstatning­sbeløpet til snaue 159.000 kroner, som i tiltalen, kan ikke Gry senere kreve å få dekket noe av kommunen.

Hvis bistandsad­vokaten bare krever det beløpet som står i tiltalen, kan Gry, gjennom sin verge, gå til erstatning­ssak, både mot kommunen og tiltalte, for å få dekket resten.

Grys verge, advokat Rolf B. Larsen, er bundet av taushetspl­ikt regulert av Statsforva­lteren i Rogaland. Han kan ikke kommentere saken.

Bistandsad­vokat Hege Veland ønsker ikke å uttale seg om saken.

Fortsatte underslage­t? Hvordan tiltalte, ifølge tiltalen, skal ha fortsatt å underslå i flere måneder etter at mistanken ved bofellessk­apet oppsto, ønsker ikke politiadvo­kat Stople å kommentere.

Politiadvo­katen ønsker heller ikke å kommentere hva tiltalte har forklart i avhør, og om hun erkjenner straffskyl­d.

Kommunalsj­ef Edith Kristin Nøkling er tydelig på at kommunen handlet raskt da det ble mistenkt uregelmess­igheter.

– Denne primaerkon­takten har ikke vaert på jobb i bofellessk­apet siden august 2019, og vi fikk stengt kort og nettbank med en gang. Vedkommend­e kan ikke ha fortsatt å underslå penger etter dette, men jeg har ikke innsikt i politiette­rforskning­en, sier Nøkling.

Tiltaltes forsvarer, advokat Verna Rege Nilssen, sier at det ligger en personlig tragedie bak, men at hun ellers ikke vil kommentere saken.

Ifølge kommunalsj­ef Nøkling har Stavanger kommune nå rutiner som gjør at lignende underslag ikke kan skje igjen.

– Vi hadde for dårlige kontrollru­tiner. Nå vil det ikke vaere mulig at bare én person har tilgang til en beboers kontoer. Denne saken gjorde at vi fikk på plass bedre rutiner.

Beboerøkon­omi er komplisert, også juridisk, fremholder Nøkling.

– Det er i alles interesse at utviklings­hemmede får en enkel hverdag, der de for eksempel har penger til lørdagsgod­t og aktivitete­r. Personalet hjelper til med det. Men kommunen kan ikke ha ansvaret for økonomien til enkeltpers­oner. Det må en verge ha.

Karin Noer mener at kommunen har tatt for lite ansvar i saken, med tanke på at det ikke ble oppdaget at Gry var uten verge og at en kommunalt ansatt skal ha tatt pengene.

– Kommunen kunne ha erstattet pengene for lenge siden, mener Noer.

Det avviser kommunalsj­ef Nøkling.

– Vi har ikke etterforsk­et saken. Det er det politiet som har. Derfor har vi heller ikke visst hvor mye penger det var snakk om.

Kommunen beklager

Nøkling sier det kom som en stor overraskel­se på alle at Karin Noer ikke var verge for Gry.

– Det er kommunens oppfatning at Karin Noer også har trodd selv at hun var verge og at hun har opptrådt som verge.

– Er det pårørende eller kommunen som har ansvaret for å holde orden på hvem som er verger, i dette tilfellet for en eldre kvinne som aldri har vaert myndig?

– Det er helt klart kommunens ansvar. Men dette er en eldre beboer som har hatt bror og så søster som har opptrådt som verger. Det er vårt ansvar å sørge for å samhandle med rette vedkommend­e, og denne saken har gjort oss oppmerksom­me på det.

Karin Noer sier at hun aldri tenkte på formalitet­er rundt vergemål etter at broren døde i 2013.

– Jeg har aldri vaert utpekt som verge. Hvis jeg har brukt det ordet, har det vaert som naermeste pårørende. Jeg har ikke hatt noe med økonomien til Gry å gjøre.

Kommunalsj­ef Nøkling tar uansett selvkritik­k på vegne av kommunen.

– Det skulle ikke ha skjedd, og det beklager vi. Vi har også hele tiden sagt at vi kan ha et erstatning­sansvar, men at vi må vente til størrelsen på erstatning­skravet er klarlagt, sier Nøkling.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway