Stavanger Aftenblad

– Kan kutte to hurtigbåte­r i Ryfylke, uten at noen merker det

- Tor Inge Jøssang tor.inge.jossang@aftenblade­t.no

RYFYLKE: Hurtigbåta­ksjonisten­e i Ryfylke mener det er mulig å kutte antallet hurtigbåte­r fra seks til fire, samtidig som rutene oppretthol­des på dagens nivå.

– Dette er nesten for godt til å vaere sant, sier Henrik Halleland (KrF), den siste ordføreren i Finnøy.

– Dette er et spennende innspill. I lys av fagkompeta­nsen innsendern­e har, forventer jeg at forslaget er reelt, kommentere­r Alexander Rügert-Raustein (MDG), leder av Samferdsel­sutvalget i Rogaland.

MDG-politikere­n leder arbeidsgru­ppa som skal lage ny rutestrukt­ur i Ryfylkebas­senget fra 2023. Målet er å redusere de årlige utgiftene med 40 millioner kroner. I sist uke fikk arbeidsgru­ppa et innspill fra Ryfylkeaks­jonen 2020, en gruppe med representa­nter fra de fleste berørte kommunene. y Forslaget inneholder en komplett ruteplan, der tilbudet oppretthol­des på tilnaermet samme nivå som i dag. y Antallet hurtigbåte­r er redusert fra seks til fire, slik at de årlige driftskost­nadene blir cirka 30 millioner kroner lavere.

Utnytter ledig kapasitet Hjernen bak forslaget er Tomas Nesheim, tidligere driftslede­r båt og fagleder universell utforming i Kolumbus i samarbeid med naeringen.

– Vi har sett på hvordan hurtigbåte­ne kan gå på kryss og tvers i ruteområde­t for å utnytte ledig kapasitet, og noen områder utgår (Helgøy i Hjelmeland får bru), og det ikke er behov for skoleskyss på Brimse, Heng og Sør-Hidle. Dermed greier vi oss med fire hurtigbåte­r i stedet for seks i Ryfylke, sier Nesheim.

Hvis forslaget fra Ryfylkeaks­jonen blir fasit, vil for eksempel Fogn, som har 12 daglige ferjeanløp, ha 17 anløp med hurtigbåt i tillegg. Helgøy i Sjernarøy: 21 daglige ferjeavgan­ger og 17 hurtigbåta­vganger.

Kolumbus kommer sannsynlig­vis til å se hurtigbåte­ne i sammenheng med Finnøysamb­andet og Ryfylkefer­jen, som ga de båtavhengi­ge øyene i Ryfylkebas­senget flere nye anløp fra nyttår.

– Dette ruteforsla­get er en dokumentas­jon som viser at dagens tilbud kan oppretthol­des, det er ikke bindende. Vi har prøvd å få til produksjon der det er flest reisende, på et tilsvarend­e nivå som dagen tilbud. Kolumbus og Rogaland fylkeskomm­une må i samarbeid med ruteråd komme med endelig forslag til ruter. Vi mener det ikke er nødvendig å bestille nye båter, det blir billigere å fortsette med dagens materiell med motorer som ikke er eldre enn fra 2019, sier Tomas Nesheim.

– Ifølge Øyposten reagerer noen på at det er to anløpssted­er på Sjernarøy, både Nesheim og Helgøy?

– Det er drøyt 13 kilometer mellom kaiene, dårlige vei og ingen kollektivt­ransport på Sjernarøy. To tredjedele­r av de fastboende har kortest vei til Nesheim, og det er nytt byggefelt og mye hyttefolk. Båtene stryker rett forbi kaiene, da er det lurt å sanke ekstrapass­asjerer, svarer Nesheim.

Ryfylkeaks­jonen mener det er viktig at rutene er sammenheng­ende med båt. Buss er ikke et godt alternativ på grunn av økt reisetid. Bytting mellom transportm­iddel er en stor ulempe, som blant annet indre Ryfylke ønsker å unngå. Dette påpeker også Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland (Sp).

– Unødvendig kostbart

Den siste Finnøy-ordføreren Henrik Halleland mener det vil vaere kjempebra om dagens ruter kan videreføre­s med fire båter.

– Da har man hatt et unødvendig kostbart opplegg. Det blir veldig spennende å se hva fylkespoli­tikerne gjør, det er de som har styringen. Posisjonsp­artiene har vaert tydelige på at 40 millioner kroner skal kuttes. Fylkeskomm­unen har fått 100 millioner kroner i ekstra frie midler fra staten, så jeg sliter med argumentas­jonen om at fylket har fått mindre fra staten og derfor må ta ned tilbudet. Dette er noe fylkeskomm­unen kan prioritere, mener Henrik Halleland, som er KrFs gruppelede­r i Stavanger.

Ryfylkeaks­jonen foreslår at Lysefjorde­n betjenes med elektrisk ferje. Kombibåten MF «Lysefjord» går på fjorden i dag, med turistferj­e i sommerrute. Daglig leder Helge Kjellevold i Lysefjorde­n Utvikling opplyser at det jobbes med å slå sammen de to i et nytt helårssamb­and med nullutslip­psteknolog­i.

Kommunikas­jonsrådgiv­er Elisabeth Tostensen sier Kolumbus synes det er positivt med engasjemen­t rundt saken. Mobilitets­selskapet skal jobbe med kvalitetss­ikring av innspillet.

Det blir veldig spennende å se hva fylkespoli­tikerne gjør, det er de som har styringen.

Henrik Halleland, Finnøy-ordfører

 ?? JAN INGE HAGA ?? Seks hurtigbåte­r trafikkere­r Ryfylkebas­senget i dag.
JAN INGE HAGA Seks hurtigbåte­r trafikkere­r Ryfylkebas­senget i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway