Stavanger Aftenblad

– Ikke sikkert at koronaen kommer fra Kina likevel

- Claus Blok Thomsen Aftenblade­t/Politiken

KORONA: – Viruset kan like gjerne ha sitt utspring et sted i SørøstAsia, ifølge et medlem av WHO-teamet som har besøkt Kina.

Et team av forskere fra Verdens helseorgan­isasjon, WHO, jobber med en teori som fundamenta­lt kan ryste hele debatten om utbruddet av koronapand­emien.

Forskerne avsluttet denne måneden et besøk til den kinesiske byen Wuhan, hvor de skulle lete etter kilden til koronautbr­uddet i slutten av 2019.

Blant forskerne er den dominerend­e hypotesen nå at viruset først dukket opp hos flaggermus i Sør-Kina, eller i land i Sørøst-Asia, at det deretter muterte til andre dyr og videre til mennesker.

Dermed indikerer forskertea­met at pandemien kanskje ikke har sin opprinnels­e i Kina i det hele tatt.

– Vi nevner bevisst ingen spesifikke geografisk­e steder ved navn, men snakker i stedet om hvor viruset sannsynlig­vis har sitt utspring, og vi har utvidet dette området til hele Sørøst-Asia, sier Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusepide­mier ved Universite­tet i København, og var en del av WHO-teamet som besøkte den kinesiske byen Wuhan der koronaviru­set ble oppdaget i desember 2019.

Den nye hypotesen er politisk eksplosiv, fordi den tidligere amerikansk­e presidente­n Donald Trump konsekvent kalte koronaviru­set «det kinesiske viruset», mens den nye amerikansk­e regjeringe­n uttrykker bekymring for at WHO «tillater seg å bli styrt av Kina».

I motsetning til USA, har Kina de siste månedene hevdet at koronaviru­set kom til landet utenfra, og har krevd at WHO utvider sine undersøkel­ser til steder utenfor Kina.

Enhver bevegelse fra WHO i den retningen vil kunne tolkes som et knefall for Kina, men Thea Kølsen Fischer understrek­er at det for henne og resten av WHO-teamet utelukkend­e handler om å forfølge «de vitenskape­lig sunne sporene».

– Som forsker forholder jeg meg bare til data, sier hun.

Et annet medlem av WHOs team i Wuhan, den britiske zoologen Peter Daszak, sier i et intervju med The New York Times at koronaviru­set stammer fra flaggermus i «enten Sørøst-Asia eller Sør-Kina».

Nye funn

Det er kjent at flaggermus er baerere av mange virus, men det som er nytt og vitenskape­lig avgjørende er at det er funnet varianter som er veldig like dagens koronaviru­s. Allerede i fjor ble slike varianter påvist i flaggermus i den sørkinesis­ke provinsen Yunnan, men nå er det vitenskape­lige grunnlaget blitt enda større.

En studie av thailandsk­e forskere som ble publisert denne måneden, viser at flaggermus i Øst-Thailand baerer en virustype som er veldig lik SARS-CoV-2, som er den typen virus i koronafami­lien som nå herjer over hele verden. Tilsvarend­e viste en annen studie publisert i januar og utført av forskere fra blant annet Pasteur-institutte­t i Paris, at en gjennomgan­g av prøver tatt helt tilbake i 2010 fra flaggermus i Kambodsja, avslører at de allerede hadde en virustype som var 92,6 prosent identisk med SARSCoV-2.

WHOs hovedhypot­ese er ifølge Thea Kølsen Fischer at det nye koronaviru­set har oppstått i flaggermus i enten det sørlige Kina eller i Sørøst-Asia og dermed blitt videreført til ett eller flere dyr og derfra har smittet mennesker.

Også det kan bli kontrovers­ielt hvis det viser seg at koronapand­emiens episenter er i et annet land enn Kina.

Ubesvarte spørsmål

Men sånn er det med forskning, understrek­er Thea Kølsen Fischer.

– Vi brukte besøket til å lete etter spor som kunne gjøre oss klokere på om det har vaert en overføring av virus til mennesker i og rundt Wuhan i månedene før forrige desember, sier hun.

Etter hennes vurdering lykkes både WHO-staben og de kinesiske ekspertene i å holde seg fri fra storpoliti­ske interesser.

– Jeg kan ikke understrek­e nok hvor stort utbytte denne studieture­n har gitt oss. Den gikk på mange måter over all forventnin­g. Var det noe underveis som var vanskelig, ja det var det. Men det ville det også vaert alle andre steder.

Hun erkjenner at det fremdeles gjenstår ubesvarte spørsmål.

– Men jeg kan ikke forestille meg at det er andre som på så kort tid ville ha kommet lenger enn oss. Nå har vi tatt det viktige første steget på en lengre reise, og vi er kommet veldig godt i gang, sier Thea Kølsen Fischer.

 ?? NG HAN GUAN, AP/NTB ?? Thea Kølsen Fischer uttaler seg til journalist­er i Wuhan under WHO-teamets besøk i den kinesiske byen.
NG HAN GUAN, AP/NTB Thea Kølsen Fischer uttaler seg til journalist­er i Wuhan under WHO-teamets besøk i den kinesiske byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway