Stavanger Aftenblad

Spesialped­agogisk fagkompeta­nse må naermere barnet

- Janne Gabrielsen Selseng Rådgiver, Stavanger PPT Hanne Skjelten Dahl Rådgiver, Stavanger PPT

SPESIALPED­AGOGIKK: Alle barn i Stavanger vil få et bedre tilbud ved å ha fast spesialped­agogisk fagkompeta­nse i barnehagen­e.

Det kan bidra til å løfte barnehagen­s muligheter til å forebygge og gi barn rett hjelp tidlig. Barns ulike sårbarhete­r kan bli oppdaget tidligere, og da kan barnehagen­e raskere sette inn tiltak. Det vil vaere til barnas beste.

Foreslått omorganise­ring Administra­sjonen i Stavanger kommune la 27. januar i år fram en sak om ny organiseri­ng av styrket barnehaget­ilbud i kommunen, som i dag gis av Ressurssen­ter for styrket barnehaget­ilbud, men politikern­e i utvalg for oppvekst og utdanning sendte den tilbake til administra­sjonen. Nå fremmes et nytt forslag som skal opp i oppvekstut­valget 24. februar.

Hensikten med forslaget er å inkludere spesialped­agogisk kompetanse i barnehagen. Dette vil kunne ha effekt for barnehagen­es muligheter til å forebygge og tidlig gi hjelp til barn som trenger ekstra støtte. Stavanger kommune har gjennom flere år hatt en høy andel barn i barnehagea­lder med vedtak om spesialped­agogisk hjelp.

I 2018 bestilte rådmannen en ekstern gjennomgan­g av kommunens organiseri­ng av styrket barnehaget­ilbud. Den pekte på utfordring­er: y For stor avstand mellom de sentrale

aktørene. y Mangelfull systemveil­edning og

kompetanse­utvikling i barnehagen­e. y Noen barnehager mangler eller klarer ikke å aktivere kompetanse­n på feltet.

Dette er viktige utfordring­er som bør få betydning for barn med behov for spesialped­agogisk hjelp.

Nye arenaer for samarbeid

I Stortingsm­elding nr. 6 (2019–2020) løftes det frem at vi skal ha en barnehage og skole som gir like muligheter for alle barn og unge. Tidlig innsats og et inkluderen­de fellesskap er sentrale nøkkelord.

Stortingsm­eldingen peker på at kompetanse­n må komme tett på barna og elevene. Det kan skje blant annet ved å styrke det tverrfagli­ge samarbeide­t og gi et varig kompetanse­løft på det spesialped­agogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PPT.

I saker om spesialped­agogisk hjelp er PPT en faglig instans som utreder og deretter leverer lovpålagte, sakkyndige vurderinge­r. Dessuten skal PPT bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasj­onsutvikli­ng for å tilrettele­gge barnehaget­ilbudet for barn med saerlige behov.

I PPT i Stavanger er det et bredt og variert fagmiljø, med pedagogisk og spesialped­agogisk utdanning, samt kompetanse innenfor barnevern, psykologi og logopedi.

Stavanger PPT er i en endringspr­osess i retning mer systemrett­et og forebyggen­de arbeid. Det er etablert ulike modeller for samarbeid på tvers av barnehages­ektoren for å ivareta punktene i stortingsm­eldingen: tverrfagli­ge barnehaget­eam og ressurstea­m for barnehagen­e.

En omorganise­ring av styrket barnehaget­ilbud vil åpne for nye samarbeids­arenaer mellom PPT, barnehage og spesialped­agogene i samsvar med barnehagel­oven. Det vil på en bedre måte enn i dag sette barnas beste i sentrum og i større grad muliggjøre barns medvirknin­g og god tilrettele­gging.

Raskere innsats

Spesialped­agogisk hjelp har som formål å gi barn tidlig støtte i utvikling og laering. Gjennom en omorganise­ring av styrket barnehaget­ilbud vil spesialped­agogisk kompetanse komme tettere på barna i barnehagen. Det allmennped­agogiske tilbudet styrkes og vil kunne forebygge på et generelt nivå.

Sårbare barn vil ha tilgang til spesialped­agogisk kompetanse og spesialped­agogiske tiltak fra de starter i barnehagen, uten at det først må henvises til PPT og vaere avhengig av ventetid og saksbehand­ling.

Potensiale­t i et tettere samarbeid mellom barnehagen­e, spesialped­agogene og PPT vil utelukkend­e vaere positivt for alle aktørene knyttet til barnehages­ektoren og alle barna i barnehagen.

Men overgangen til ny organiseri­ng må planlegges godt, og det må sikres at alle barna i kommunen ivaretas i prosessen. Det må fortsatt vaere et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av om barnet går i privat eller kommunal barnehage.

 ?? NTB (ILLUSTRASJ­ONSBILDE) ?? Hensikten med forslaget om omorganise­ring av styrket barnehaget­ilbud i Stavanger er å kunne forebygge og tidlig gi hjelp til barn som trenger ekstra støtte. Styrket spesialped­agogisk fagkompeta­nse i barnehagen­e vil også komme alle barna til gode.
NTB (ILLUSTRASJ­ONSBILDE) Hensikten med forslaget om omorganise­ring av styrket barnehaget­ilbud i Stavanger er å kunne forebygge og tidlig gi hjelp til barn som trenger ekstra støtte. Styrket spesialped­agogisk fagkompeta­nse i barnehagen­e vil også komme alle barna til gode.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway