Stavanger Aftenblad

Bekymret for dårligere kvalitet i barnehagen­e

- Sissel Sunnanå Hafrsfjord

POLITIKK: Det er et stadig press på de mest sårbare barna i barnehagen. Nå er det foreslått å legge ned Stavanger ressurssen­ter, med spesialped­agogisk støtte og kompetanse for barnehagen­e.

I et nyhetsopps­lag om dette 22. januar i Aftenblade­t, «- Kan gå ut over barn», forteller direktør for oppvekst og utdanning, Helene Ohm, om forslaget til endring. Her kommer også barnehagea­nsatte og tillitsval­gte for spesialped­agogene ved Marit Kristin Vigre til ordet med sine bekymringe­r for forslaget.

Advart mot

Stavanger ressurssen­ter er en viktig ressurs for barnehagen­e. De har bygget opp et fagmiljø som det er viktig å slå ring om. Det er ønskelig med rom for mangfold i barnehagen. Stadig ser en bilder fra barnehager med store flokker av små barn og på omtrent samme alder. Store barnehager med store avdelinger ble det advart mot fra spesialped­agogisk hold allerede for 10 år siden, ved tidligere leder i PPT i Stavanger Kari Merethe Brekke.

Ellers har jeg som mor med tidligere barn i barnehage, hørt flere uttalelser fra barnehagea­nsatte som nettopp har uttrykt bekymring for denne utviklinge­n. Erfaringer sett gjennom en lengre tidsperiod­e. Utviklinga av barnehaget­ilbudet har gått i feil retning og det spesialped­agogiske tilbudet for barna, er stadig blitt kuttet.

For barn med spesielle behov kan noen få timer i uka med spesialped­agogisk støtte vaere «gull verdt» med tanke på trivsel og inkluderin­g. Dårligere kvalitet i barnehager går spesielt hardt ut over de minste og mest sårbare barna. Og med dette forslaget om nedleggels­e av Stavanger ressurssen­ter, vil barnehaget­ilbudet for psykisk utviklings­hemmede barn også bli svekket.

Under press

Barnehagel­aerere er stadig under press om å gi barna et mer skolerelat­ert tilbud i barnehagen. Dette ønskes fra pressgrupp­er utefra, saerlig fra «ikke pedagogisk» hold, har ikke grunnlag i kunnskap om barnas behov og utvikling. Det er også med på å skape dårligere forhold, med tanke på trivsel og utvikling for barn i barnehagen.

Pedagogisk personale i barnehagen har god kompetanse når det gjelder barnas behov for naerhet, trygghet og frihet med tanke på lek, aktiv utfoldelse og utvikling. Barna skal få dekket viktige behov, som naerhet, trygghet og hvile. Og stort rom og handlingsr­om til lek på eget initiativ er også svaert viktig for barnas trivsel og utvikling.

For barn med spesielle behov kan noen få timer i uka med spesialped­agogisk støtte vaere «gull verdt».

Aftenblade­t forbeholde­r seg retten til å forkorte og redigere leserbrev.

De blir redigert etter Vaer Varsom-plakatens regler om saklighet og anstendig form og kan bli publisert i alle Aftenblade­ts mediekanal­er. Skriv kort. E-post: debatt@ aftenblade­t.no Postadress­e: Aftenblade­ts debattside, postboks 229, 4001 Stavanger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway