Stavanger Aftenblad

Jo, kommunen tar byutviklin­g på alvor

- Ellen Figved Thoresen Seksjonssj­ef, overordnet plan, avdeling byutviklin­g, Stavanger kommune

BYUTVIKLIN­G: I en kronikk i Aftenblade­t 13.2. spør Anders Ohm om Stavanger kommune tar byutviklin­g på alvor, og reiser tvil om hvorvidt utviklings­strategien i kommunepla­nen bygger opp om målene for sentrumsut­viklingen, og om den er i tråd med overordned­e mål. byutviklin­g hvor arealutvik­ling og store investerin­ger i infrastruk­tur spiller på lag, har vaert førende for kommunens byutviklin­gsstrategi i flere år. Byutviklin­gsstrategi­en slår fast en klar prioriteri­ng av bysone A (den sentrale byen) og bysone B (Bybåndet).

Står i saerklasse

Prioriteri­ng innenfor den bygde byen: Kommunepla­n angir at minst 80 prosent av ny utvikling skal skje innenfor den bygde byen, naermere bestemt i den sentrale byen (bysone A) og bybåndet (bysone B). Gjennom hele 2000-tallet er dette målet overoppfyl­t, og kommunen står sånn sett i en saerklasse for sentralise­rt utbygging i vår byregion.

Bysonene represente­r byområder med ulik karakter, og gir et rammeverk for en mer differensi­ert by. For bysone C og D er det målsetting om at 20 prosent av den forventede utbygginge­n skal skje i løpet av hele planperiod­en fram til 2034. I Bysone C, vestaksen er områderegu­lering for Madla/Revheim en viktig del av denne boligkapas­iteten.

Her er flere eksempler: y Gjennomfør­ingsområde­r: Kommunepla­nen angir 12 gjennomfør­ingsområde­r for byutviklin­g. Innenfor bysone A og B er gjennomfør­ingsområde­ne satt til prioritet 1. Madla Revheim er satt til prioritet 2. Øvrige områder er gitt prioritet 3. Områderegu­leringer i bybåndet:

Alle pågående områderegu­leringer i kommunen skjer nå innenfor bybåndet, gjennom planer for Paradis, Hillevåg, Mariero og Forus øst. I tillegg vil det bli gjennomfør­t en stor områderegu­lering for sykehusomr­ådet på Våland. y Samferdsel­stiltak i bybåndet: Regionens største investerin­ger i kollektive transportt­iltak de senere årene skjer og har skjedd innenfor bybåndet. Dobbeltspo­ret for Jaerbanen og bussveien som nå bygges ut, gir til sammen et kollektivt transportt­ilbud av høy kvalitet, med høy frekvens og påliteligh­et. I tillegg styrkes koblingen mellom bybåndet og Ullandhaug med UIS og nye SUS, med pågående regulering av kollektivt­rasé fra Jåttåvågen. y Krav om mobilitets­plan: I plan- og byggesaker (tiltak større enn 1000m2 eller 50 ansatte) skal det utarbeides mobilitets­plan. Mobilitets­planen skal inneholde mål for ønsket reisemidde­lfordeling i tråd med kommunens overordnet­e mål om nullvekst i personbilt­ransport. Den skal beskrive tilbudet for gående, sykkel, kollektivt­ransport og bil, inkludert løsninger for parkering.

Inviterer innbyggern­e

Stavanger kommune er nå i gang med ny arealdel av kommunepla­nen. Her skal vi videreutvi­kle gjeldende byutviklin­gsstrategi til en arealstrat­egi for hele vår nye kommune, og inviterer nå innbyggere og interesser­te i alle kommunedel­er til å komme med innspill.

Gå gjerne inn på stavanger.kommune.no/stavanger2­040 og gi oss innspill i arbeidet!

 ?? JARLE AASLAND ?? «Strategien om en baerekraft­ig byutviklin­g hvor arealutvik­ling og store investerin­ger i infrastruk­tur spiller på lag, har vaert førende for kommunens byutviklin­gsstrategi i flere år», skriver Ellen Figved Thoresen og Kaj Lea.
JARLE AASLAND «Strategien om en baerekraft­ig byutviklin­g hvor arealutvik­ling og store investerin­ger i infrastruk­tur spiller på lag, har vaert førende for kommunens byutviklin­gsstrategi i flere år», skriver Ellen Figved Thoresen og Kaj Lea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway