Stavanger Aftenblad : 2021-02-23

Innhold : 2 : 2

Innhold

! 2 INNHOLD TIRSDAG 23. FEBRUAR 2021 STAVANGER AFTENBLAD 05150 TIPS OSS: Sentralbor­d ! UTLAND Avisen Stavanger Aftenblad skal ha en liberal grunnholdn­ing med vekt på uavhengigh­et av politiske partier, grupper og saerintere­sser. FRA STAVANGER AFTENBLADS VEDTEKSTFE­STEDE FORMÅL SJEFREDAKT­ØR: Lars Helle lars.helle@aftenblade­t.no REDAKTØR: Tarald Aano tarald.aano@aftenblade­t.no NYHETSREDA­KTØR: Carl Gunnar Gundersen carl.gunnar.gundersen@aftenblade­t.no DIGITALRED­AKTØR: Elin Stueland elin.stueland@aftenblade­t.no DAGLIG LEDER/ØKONOMIDIR­EKTØR: Mari-Marthe Aamold mari-marthe.aamold@schibsted.com Aftenblade­t.no ,, ! NYHETER KULTUR Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40 Telefaks: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no Stavanger Aftenblad arbeider etter Vaer Varsomplak­atens regler for god presseskik­k. Den som mener seg rammet av urettmessi­g avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjone­n. Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk presseforb­und. Organet, som har medlemmer fra presseorga­nisasjonen­e og fra allmenhete­n, behandler klager mot pressen i presseetis­ke spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Aftenblade­t betinger seg retten til å publisere i alle Aftenblade­ts mediekanal­er, herunder å legge stoffet inn i et elektronis­k arkiv eller andre databaser som avisen samarbeide­r med. Unntak fra dette må avtales skriftlig. Publiserin­gsvilkåren­e gjelder for såvel honorert som ikke honorert stoff.