Stavanger Aftenblad : 2021-02-23

Kultur : 33 : 33

Kultur

33 TIRSDAG 23. FEBRUAR 2021 STAVANGER AFTENBLAD varer og tjenester kunngjørin­ger Henv. Tlf. 05150 / e-post: annonse@aftenblade­t.no Bygningsar­tikler Kunngjørin­ger ( , ** ( , / )" # * ' ) $ # .( % *!% ( ** % % ) $1 &$ ) !%% % ) &)* &") !"" ") +" ( *!# " & " # $ & $ #$'" " " # !! # " %" ( # # " " *" )$%"# *$$ " $ # & " !! " !)* &' # / ) 0#*&1( &)*-( ( (%* &(, # ,&" *2($ +## 0()* &)* &") # ! #) %) , ! Kunngjørin­g av søknad fra Lyse Kraft DA % ! " !%% nU nU Lyse Kraft DA har søkt NVE om godkjennin­g av detaljplan for miljø og landskap for bygging av Maudal Øvre og Maudal Nedre kraftstasj­oner i Gjesdal kommune. Kraftstasj­onene vil erstatte eksisteren­de Maudal kraftstasj­on. Anleggsarb­eidene er planlagt startet opp i innevaeren­de år og vil pågå frem til 2024. +nYDUG /XUD 6R¿H 7\WLQJYnJ (ULNVHQ /XUD *UDWXOHUHU JRGJXWWHQ +nYDUG PHG GDJHQ )UD PRUPRU PRUIDU IDUPRU RJ EHVVHQ 6WDYDQJHU *UDWXOHUHU Vn P\H PHG nUV GDJHQ YnU NM UH 6R¿H +LOVHQ PRPPR RJ PRUIDU % $!! ! & " % & ' ) '' % ) , ' $ & ! +% " ' " % '' " " & % % & !. #! & "" " & #&' # & % ) ! & ' % #$$" )"' % & ( % #&'*% ! ## " & !& &' #$ -&) ", & '# #&'* % % )# ' & " " & Detaljplan­en med en naermere beskrivels­e av prosjektet er tilgjengel­ig på nettsidene til Gjesdal kommune. ! % % '/%! " ! " . & " " & NVE ber om at ev. merknader til detaljplan­en sendes til NVE, nve@nve.no, innen 6.4.2021. Data/tele/fotoutstyr ' + )) ' ) & ( # "!*$$ .' $ + . #/ %# ( $$ $ ( !( *! ) " -' $ ) $ ' )) $ $ ( !! (! "' ' ( () %() %!( nU nU +DU GX GnUOLJ +DQQD $QGUHDVVHQ /RN¡\ 5XGROI +DQVHQ MU :L)L " & !! # $ $ 9DUGHQHV 9nU DOOHV NM UH 5XGROI I\OWH nU L KHOJHQ 2P VRPPHUHQ HU KDQ HQ LYULJ KXPPHU¿VNHU (OOHUV OLNHU KDQ JRGW EDQG PHG PHGOHPPHU RJ W\WWHE UV\OWHW¡\ +nSHU GX KDGGH HQ ¿Q IHLULQJ PHG )RVVn QU 6WDYDQJHU 6QLOOH RJ VNM¡QQH +DQQD EOLU nU LGDJ )RUHOGUH EHVWHIRUHO­GUH 7ULQH 7UXOV /DVVH 6LNNH 7RP $XURUD $OPD RJ /LO\ JUDWXOHUHU KMHUWHOLJ RJ VLHU +LSS +LSS +XUUD IRU YHUGHQV EHVWH +DQQD #$'" " " # " & KMHPPH" "( # % # " %& " ' +/ . ( )% %(),' ' + +%! ) %' $ %() %!( () * + $ %(67,// bil, båt og maskin FØLG AFTENBLADE­T PÅ SNAPCHAT 8IRUSOLNWH­QGH %' $ %' %' '( $ '( $ %()$5,1* L GDJ Biler kjøpes stort og smått jobb Henv. Tlf. 05150 / e-post: annonse@aftenblade­t.no 'DWDKMHOSHQ ,7 DV ! $' % ## $ % & ( ( $ %&$ *# $ " %) " # $%"! $ $ $ $ %% $ ( !& $ #$ !& $ %& $ ! $ ( $ $ & & " Forskjelli­g 7/) Arbeid utføres ZZZ GDWDKMHOSH­Q LW ' Snap koden over for å legge til ! Forskjelli­g %HVWLOO JUDWLV EHIDULQJ S§ QRUVRO QR HOOHU ULQJ WOI FØLG TRAFIKKEN % ! ! " &# & Vi holder deg oppdatert på: Send innlegg til debatt@aftenblade­t.no Aftebladet.no/trafikk Si din mening ! !! $ ! De store tankene og de beste ideene Schibsted Bedrift gir deg og dine oppstår som oftest på bakgrunn av kolleger digital tilgang til Norges solid innsikt, relevant informasjo­n viktigste nyhetskild­er, når som helst – og sparring med gode kolleger. og hvor som helst. Det betyr at alle Det forutsette­r at alle har tilgang til stiller likt når kampen begynner, og nyhetene de trenger. at dere sikrer at hele laget lykkes. Les mer om våre bedriftsab­onnement på: bedrift.schibsted.no God innsikt gir godt lagspill