Stavanger Aftenblad : 2021-02-23

Radio/tv : 39 : 39

Radio/tv

! 39 RADIO/TV TIRSDAG 23. FEBRUAR 2021 STAVANGER AFTENBLAD )DNWD RJ XQGHUKROGQ­LQJ Barn 5DGLR *XPEDOOV )DQWDVWLVNH 9HUGHQ 18:30 Fungies! 3DUW\.LWW\ (SOHW RJ /¡NHQ 1\ 7HHQ 7LWDQV 06:30 Fantorange­n 2WHUHQ 6YHQQ +\WWHWXU 16:50 Mumenvággi: 'LLGDGiOYL 7UROOYLQWH­U 7LNN WDNN 'HQ PHG UHJQHPDVNL­QHQ 2OOLH 6LULVVHU 6WRUH PDVNLQHU 17:30 Fantorange­n +HU ERU 'DQLHO Tiger 06:00 The Best of Top *HDU 6HULHV 10:10 QI 10:45 QI )DUOLJH YHLHU 12:30 The Best of Top *HDU 6HULHV 13:30 QI 14:10 QI 3RLQWOHVV 0LFKDHO 0F,QW\res store show )DUOLJH YHLHU 18:05 QI 18:45 QI 19:20 QI 3RLQWOHVV 6WDQGXS /LYH IUD $SROOR 6WDQGXS IUD $SROOR 23:05 Dara Ó Briain: &UDLF 'HDOHU 7KH *UDKDP 1RUWRQ 6KRZ +RZ 'R 7KH\ Do It? 7DQNHG +RPHVWHDG 5HVFXH +RZ ,W·V 0DGH +RZ ,W·V 0DGH :KHHOHU 'HDOHUV 'LHVHO %URWKHUV 'HDGOLHVW &DWFK *ROG 5XVK *ROG 5XVK +RZ ,W·V 0DGH +RZ ,W·V 0DGH 6DOYDJH +XQWHUV 6DOYDJH +XQWHUV :KHHOHU 'HDOHUV :KHHOHU 'HDOHUV *ROG 5XVK *ROG 5XVK $ODVND 7KH /DVW Frontier *ROG 5XVK Water 1DNHG $QG $IUDLG 06:00 Når haier angriper 1nU NDWDVWURIH­Q inntreffer '\SG\NN Sn havets bunn )O\KDYDULNRPP­LVMRQHQ 6SHVLDOUDS­port 17:00 Vinterveie­ns KHOWHU 18:00 Vinterveie­ns KHOWHU )RRG )DFWRU\ )RRG )DFWRU\ +HPPHOLJKHW­HU på havets bunn 21:00 Nazistenes E\JJYHUN (NVWUHP RYHUOHYHOV­H YHUGHQVNUL­J )O\KDYDULNRPm­isjonen 00:00 Vinterveie­ns KHOWHU 'DOPDWLDQ 1$6$·V 8QH[SODLQHG )LOHV %L]DUUH )RRGV ZLWK $QGUHZ =LPPHUQ %L]DUUH )RRGV ZLWK $QGUHZ =LPPHUQ 15:00 Treasure Quest: 6QDNH ,VODQG $ODVND *ROG Diggers 1$6$·V 8QH[SODLQHG )LOHV 5LSOH\·V %HOLHYH It Or Not! 0\VWHULHV RI WKH Missing /HJHQGDU\ /RFDWLRQV 5LSOH\·V %HOLHYH It Or Not! :HLUG 6FLHQFH 7KH +RO]HU )LOHV %H\RQG 7KH 8QNQRZQ 'U -HII Mountain Vet 6DYHG %\ 7KH 5RFN\ 6WUHHW . & 8QGHUFRYHU 5DYHQ·V +RPH *DEE\ 'XUDQ 7KH 8QVLWWDEOH­V %XQN·G 6WXFN ,Q 7KH 0LGGOH . & 8QGHUFRYHU 'LVQH\ )DP -DP -HVVLH 0LUDFXORXV 7DOHV 2I /DG\EXJ &DW 1RLU 22:25 Best Bugs Forever $XVWLQ $OO\ %LQQ\ DQG WKH ghost 'RJ :LWK D %ORJ 'LVQH\ 7KH /RGJH $OH[ &R 00:40 The Evermoor &KURQLFOHV Barn 7DQNHG /RQH 6WDU /DZ 14:35 The Aquarium :LOGHVW (XURSH 3LW %XOOV 3DUROHHV 0\ &DW )URP *R 19:45 Fungies! 7KXQGHU&DWV 15. 3 PLNV PXVLNN- 0RUJHQDQGD­NW 9LVGRPVRUG IRU EDODQVHQ 9 UPHOGLQJ PHG YDUVHO IRU ÀVNHEDQNHQ­H 'LVWULNWVSU­RJUDP 09:03 Nitimen /DQGVP¡WH 13:00 Dagens 'LVWULNWVSU­RJUDP +& RJ $QGUHD .YHOGVnSHQW 3nO (VSHQ WDU NYHOGHQ 'DJVQ\WW PHG UPHOGLQJ 1DWWUDGLRH­Q 8WDNW 15. 3 PLNV %U¡O %HNNHQV KHOWHU *XPEDOOV )DQWDVWLVNH 9HUGHQ 1\ 7HHQ 7LWDQV +HOO %ULOOHEM¡UQ 18:00 Barne-TV ‘LVWHLQV EO\DQW 0\ &DW )URP +HOO *R 0\ &DW )URP 9LFWRU RJ 9DOHQWLQR %HNNHQV KHOWHU (YHQW\UWLG 22:40 Vi bare bjørner 3RZHUSXII jentene 5HJXODU 6KRZ *XPEDOOV )DQWDVWLVNH 9HUGHQ ABC +HOO 20:05 The Zoo 'RGR +HURHV )LQGLQJ %LJIRRW 0\ &DW )URP %OL PHG KHLP 0RODQJ 6nQQ HU MHJ RJ VnQQ HU GHW :LHGHPDQQ 6WHLQHU V\QGURP -XQJHOJMHQJ­HQ *HURQLPR 6WLOWRQ /LYH +HOO &DWFKLQJ Monsters +RPHVWHDG 5HVFXH :KLWH Y PXVLNN- )LOP VHULHU RJ XQGHUKROGQ­LQJ 5DGLRODQJV 0RUJHQDQGD­NW 9LVGRPVRUG IRU EDODQVHQ 9 UPHOGLQJ PHG YDUVHO IRU ÀVNHEDQNHQ­H 3 PXVLNNPLNV 1\KHWVPRUJHQ )URNRVWUDGL­R +ROP -XNHER[ 5DGLRNRQWD­NWHQ 14:03 Nonstop 5DGLRODQJV 3 PXVLNNPLNV 15. IRU nU VLGHQ 0HVVLQJ RJ WUHEOnV 6\QJ 3HUOHU IUD 3ODWHDUNLY­HW &RXQWU\EDUHQ 3 PXVLNNPLNV 'DJVQ\WW PHG UPHOGLQJ 3 PXVLNNPLNV 5DGLRODQJV 6WDU )LOH