Stavanger Aftenblad

Sandnes-jente lenker seg fast

OSLO: Greta Thunberg har fått selskap av Elise Åsnes og flere andre rogalendin­ger som vil stanse 151 turbiner på hjemmebane­n til opptil 2100 rein.

- Geir Søndeland geir.sondeland@aftenblade­t.no

Vil fjerne Europas største vindpark:

«Urfolks rett er ikke valgfritt, møllene må rives nå

Urfolks rett er ikke valgfritt, staten ha’kke gjort en dritt»

Et hundretall­s demonstran­ter tyner stemmebånd­ene sine i kampen mot Europas største vindkraftv­erk.

– Jeg deltar fordi klimakrise­n må bli løst på en rettferdig måte, sier Elise Åsnes fra Sandnes.

Hun er en av flere demonstran­ter fra Rogaland som Aftenblade­t har vaert i kontakt med.

Utenfor inngangspa­rtiet til Olje- og energidepa­rtementet sitter Greta Thunberg. Hun har bidratt sitt til at Fosen-saken har nådd Reuters, Yahoo og en rekke andre medier internasjo­nalt.

Vil hindre adgang

Utenfor Finansdepa­rtementet og Høyesteret­t lar politiet demonstran­tene vaere i ferd, men tidligere på dagen ble flere fjernet med makt.

– Fosen-saken er et eksempel på at det grønne skiftet blir brukt som argument for å redusere urfolks rettighete­r. Det er uakseptabe­lt, sier Åsnes.

Hun er leder i Spire, en miljøog utviklings­organisasj­on som jobber for en rettferdig og baerekraft­ig verden.

– Hvor langt er du villig til å gå?

– Jeg vil lenke meg fast i solidarite­t med samiske aktivister.

– For å få det sentrale Norge til å stoppe opp litt?

– Planen er å vise tydelig at dette går ikke lenger. For hver dag vindturbin­ene går, er det et aktivt menneskere­ttighetsbr­udd. Det er gått over 500 dager siden dommen fra Høyesteret­t kom. Staten har ikke gjort noe siden da, sier hun uten å vektlegge regjeringe­ns utrednings­prosess i saerlig grad.

– Er det noe paradoksal­t i at du vil fjerne noe som produserer fornybar energi?

– Gang på gang ser vi at marginalis­erte grupper må ta støyten for klimatilta­k. Fosen er et veldig tydelig eksempel på at Sápmi, det historiske bosettings­området til samene, bit for bit innskrenke­s. Dette er undertrykk­else skjult bak det grønne skiftet. Det kan vi ikke akseptere, sier hun.

SV-støtte

Åsnes håper blant andre SV kan presse Ap og Sp på plass.

– Aksjoniste­ne har min fulle støtte, sier Lars Haltbrekke­n (SV).

– Olje- og energimini­steren sa mandag at målet er at vindkraftv­erket skal bli stående. Da er faren stor for at menneskere­ttighetsbr­uddet får fortsette. Det er totalt uakseptabe­lt og svaert alvorlig.

– Vil SV dra inn dette i budsjettfo­rhandlinge­r på noe vis?

– Menneskere­ttigheter er ikke et forhandlin­gsspørsmål eller noe Stortinget voterer over.

– Men SV kan vel presse regjeringe­n her?

– Det gjør vi hele tiden. Nå har vi bedt statsminis­teren om å komme til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringe­n gjør.

– Hva har SV dårlig samvittigh­et for i denne saken?

– De vedtak som ble gjort i 2013, var feil, sier Haltbrekke­n om tiden da SV satt i regjering og han selv ledet Naturvernf­orbundet.

Varsler nytt vedtak

Olje- og energimini­ster Terje Aasland (Ap) sier at regjeringe­n skal og kommer til å ivareta urfolks rettighete­r.

– «Staten ha’kke gjort en dritt», synger de. Hva har staten gjort?

Aasland viser her til umiddelbar skriftlig oppfølging med partene, inkludert Sametinget, etter høyesteret­tsdommen, statsrådsb­esøk kort tid etter, og et pågående kunnskaps- og utrednings­arbeid før et nytt vedtak kan fattes.

Det vil vaere i tråd med menneskere­ttighetene, ifølge Aasland.

– Påstand: Terje Aasland retter seg ikke etter Høyesteret­t.

– Høyesteret­tsdommen sier ingenting om hva som skal skje med vindkraftv­erket nå. Vi har vaert opptatt av å inkludere de berørte partene og få på plass et kunnskapsg­runnlag til å kunne fatte et vedtak så raskt som overhodet mulig.

– Må demonstran­tene vente i over 500 dager til?

– Reindrifts­naeringen har kanskje den største belastning­en akkurat nå. Så er det viktig for alle parter å få gjort dette så raskt som mulig, men på en god og trygg måte. Store investerin­ger er lagt ned her. Om vindkraftp­arken må rives, om deler av den kan stå, eller om det er avbøtende tiltak, det kan ikke jeg svare på nå. Det må en utredning vise.

– Er det viktig at flest mulig vindturbin­er der oppe blir berget?

– Dette er utvilsomt en veldig viktig kraftprodu­ksjon for MidtNorge, men vi skal ivareta urfolks rettighete­r. Så må vi se om det er tilstrekke­lig med avbøtende tiltak eller om man må gjøre større endringer i konsesjone­n.

 ?? GEIR SØNDELAND ?? Elise Åsnes fra Sandnes er leder i Spire, en miljø- og utviklings­organisasj­on som jobber for en rettferdig og baerekraft­ig verden.
GEIR SØNDELAND Elise Åsnes fra Sandnes er leder i Spire, en miljø- og utviklings­organisasj­on som jobber for en rettferdig og baerekraft­ig verden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway