Stavanger Aftenblad

Snart smeller det for Rogfast på Randaberg

RANDABERG: – Endelig er vi i gang. Dette har vi ventet på.

- Tor Inge Jøssang Journalist tor.inge.jossang@ aftenblade­t.no Pål Christense­n Fotograf paal.christense­n@ aftenblade­t.no

Lastebilsj­åfør Georg Holme og resten av Stangeland Maskin (TS) er klar for et nytt prestisjep­rosjekt.

I en potetåker på Randaberg skal det graves ut et gigantisk hull. Her vil verdens lengste undersjøis­ke motorvei munne ut. Rogfast ble vedtatt av Stortinget 23. mai 2017 og åpningen satt til 2025–26.

TS lå an til å vinne den store Kvitsøy-kontrakten, som ble avlyst i 2019 da noen mente det ble for dyrt.

Dette har forsinket prosjektet kraftig – og medført at tunnelen nå blir enda dyrere.

Totalt vil Rogfast koste 22 milliarder 2021-kroner, men prisen inflasjons­justeres til den står ferdig i 2033.

I stedet for Kvitsøy-kontrakten vant arbeidsfel­lesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin en annen av de store tunnelkont­raktene. De skal bygge Rogfast fra Randaberg og halvveis mot Kvitsøy. Prislapp: 4 milliarder.

Arbeidsgje­ngen er mye av de samme som bygde Eiganestun­nelen i forbindels­e med Ryfastpros­jektet.

Snart starter drivingen

Ved Rennfast-munningen på Harestad i Randaberg er forberedel­sene i gang.

På den ene siden av E39 kommer Rogfast-munningen, på den andre siden gjør TS klar for anleggshot­ell for 100 arbeidere.

Snart starter arbeidet med å grave bort matjorden i potetåkere­n og om ikke lenge smeller det.

Det er ikke første salve, for det er allerede laget en sidetunnel. Her vil TS og Implenia nå fortsette og drive videre. Om ett år er de ute i dagen på Harestad.

– Hva får man for 4 milliarder i dag?

– Da får man 17 kilometer med kvalitetst­unnel spekket med framtidsre­tta sikkerhets­løsninger, en dagsone med betongport­al, sjøfylling med nytt industriar­eal og 115 meter vei i dagen, svarer prosjektle­der John Olaf Østerhus.

– Vil naboene merke ulemper? – Vi vil ikke sprenge rett under hus, slik som i Eiganestun­nelen, men noen vil kanskje merke det i kaffekoppe­n. Andre når vi fyller sprengstei­n på sjøen. Vi skal transporte­re masse gjennom Rennfast til Rennesøy og fylle ut.

Ansetter mange nye

Stangeland Maskin søker etter 24 nye sjåfører for å bemanne seks lastebiler døgnet rundt.

Etter hvert som tunnelen blir lengre og transportl­engden øker, vil sjåfør Georg Holme få enda flere kolleger.

De skal kjøre totalt 200.000 lass ut av de to tunnelløpe­ne.

Holme kommer opprinneli­g fra Bømlo og har reist utallige ganger med Boknafjord­sambandet mellom Rennesøy og Bokn.

– Det blir bra når tunnelen er ferdig, sier han.

Når den nye tunnelen åpner, vil det ta omtrent 30 minutter fra Stavanger til Bokn.

Omtrent som til Bryne. Om lag 4000 årsverk vil gå med til å bygge Rogfast. TS er ikke de eneste som trenger folk. Statens vegvesen har lyst ut åtte stillinger internt. Implenia trenger arbeidsled­er elektro. NOC skal drive anleggshot­ellet på Harestad, og søker etter kokker og kjøkkensje­f.

Også nord for Boknafjord­en er det ledige stillinger.

På Bokn er entreprenø­rene Skanska og Vassbakk & Stol i full gang med å sette opp brakkerigg­er.

Snart starter drivingen av tunnelen fra Arsvågen mot Kvitsøy.

I Arsvågen er verkstedte­ltene på vei opp, og renseanleg­get for tunnelvann er også under bygging.

Store forventnin­ger

På Kvitsøy har Haehre og Risa holdt på en stund. De bygger tunnelarme­n ned til hovedløpen­e og har kommet cirka 2,3 kilometer av sted. Tunnelen er uventet tørr. Anleggsarb­eiderne har blitt overrasket over hvor godt fjellet er, hvor lite vann som lekker inn.

1. mai blir det fest i Norges minste kommune. Da åpnes den nye veien med tre bruer.

– Alle på Kvitsøy er så glade og enormt positive til det vi holder på med. Tunnelarbe­iderne føler seg så velkomne. Det samme merker vi på Randaberg og Bokn. Forventnin­gene er voldsomme til at utbygginge­n vil skape aktivitet og arbeid til underentre­prenører. De har sett hva som skjedde i Strand kommune der 485 ulike selskaper var med på å bygge Ryfast og 2650 arbeidere utførte arbeid direkte på prosjektet, sier Øyvind Ellingsen, kommunikas­jonsrådgiv­er i Statens vegvesen.

Det er flere store kontrakter som kommer.

Den siste av de tre store tunnelkont­raktene, E02, skal snart lyses ut. Det går blant annet ut på å bygge toplanskry­ss med to rundkjørin­ger i dypet under Kvitsøy.

Elektrokon­trakten lyses ut i 2026. Byggherrea­nslaget er 1–1,5 milliarder kroner. Dette blir Norges største elektro tunnelkont­rakt. Den har oppstart i 2028.

 ?? ?? Nå får TS-sjåfør Georg Holme 24 nye kolleger – de skal kjøre 200.000 lass ut av Rogfast.
Nå får TS-sjåfør Georg Holme 24 nye kolleger – de skal kjøre 200.000 lass ut av Rogfast.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway