Stavanger Aftenblad

Fritt spillerom!

KRONIKK: Å luke bort lokalkultu­rell underskog er også sensur.

- Petter Frost Fadnes Professor i improviser­t musikk, UiS Tarjei Mandt Larsen Førsteaman­uensis i filosofi, Handelshøg­skolen ved UiS

Ytringsfri­heten er under press fra mange hold. Diskusjone­ne dette har gitt opphav til har i stor grad dreiet seg om språklige ytringer. Det er imidlertid viktig å se at de verdier ytringsfri­heten skal ivareta – som demokrati, individual­itet og identitet – også fremmes gjennom andre slags ytringer, og trues når disse urettmessi­g begrenses.

Dette gjelder blant annet musikalske ytringer, som i liten utstreknin­g har blitt trukket frem i debatten. Men, som de mange eksempler på undertrykk­ing av dem viser, er de av stor ytringsfri­hetsmessig betydning.

Autoritaer­e regimer

I februar 1941 hardnet kontrollen av lokale lag og foreninger til i Norge. Anti-tyske aktivitete­r skulle avdekkes og straffes, inkludert de tanker, ord, og handlinger som kunne spire og gro i sosiale lag.

Av en eller annen grunn ble syklubber utelatt fra myndighete­nes registreri­ngsplaner, og på kort tid skiftet jazzklubbe­ne i Oslo derfor navn til syklubber – Sy 1, Sy 2, og Sy 3. Med enkle retoriske grep – hvor også jazz-ordet i seg selv ble skiftet ut med «rytmemusik­k» – levde jazzen videre under resten av krigen.

Under krigen forandret Stavanger-bandet Rhythmican­s navn til Rytmikaner­ne for å overliste sensuren.

Vi finner lignende situasjone­r senere under Østblokkla­ndenes skepsis til amerikansk-klingende kultur. I Ungarn var sensuren spesielt hard. Jazz ble stemplet som imperialis­tisk, og musikere ble tvunget ned i den samme kunstneris­ke undergrunn­en som i Norge under krigen.

Men jazzen levde videre og utviklet seg i Øst-Europa også, godt hjulpet av amerikansk jazz-propaganda og det såkalte Ambassadør­prosjektet. Den skulle represente­re vestlig frihet, selv i en tid hvor borgerrett­ighetskamp­en gikk for fullt i USA.

«Moralens» voktere

I dag, når det Orbán-leda Fidesz-regimet strammer grepet rundt ytringsfri­het, blir både jazz og rom-musikk brukt i et skittent spill mellom sårt tiltrengte kulturbevi­lgninger og politiske interesser, med utstrakt «kunst-vasking» av regimets ellers ultranasjo­nale og xenofobisk­e (fremmedfie­ndtlige) holdninger.

Musikken lar seg sjeldent stilne: «Parental Advisory» – advarsel til foreldre om skadelig musikk for ungdom – ble mot sin hensikt et symbol på integritet og kvalitet blant 1990-tallets hiphop-fantaster, og BBCs sensur av Sex Pistol’s «God Save the Queen» to tiår tidligere gjorde den til en desto viktigere hymne for pønkens raseri mot etablissem­entet.

Siste rapport fra organisasj­onen Freemuse, om den globale tilstanden rundt kunstneris­k frihet, viser økende grad av intolerans­e og vold mot meninger og uttrykk utenfor de etablerte hovedstrøm­ninger. På tross av at også den årlige demokrati-indeksen viser stadig dalende tendenser, klarer de fleste musikere å kjempe frem egne uttrykk. Internett og billige flyreiser har gjort musikken internasjo­nal og grensespre­ngende. Dagens inkarnasjo­ner av Sex Pistols er ikke avhengige av radiostasj­oner eller plateselsk­ap, men lager og distribuer­er musikken selv.

Statlig undertrykk­else

Selv om Orbán og Putin ikke kan stoppe musikken, kan de gjøre livet svaert vanskelig for de som ikke spiller etter deres noter. De kan jage dem i eksil eller kvele musikken gjennom elendige arbeidsvil­kår, politisk-betinga kulturspon­sing og systematis­k nedpriorit­ering av folkemusik­k og subkulture­r.

I Harstad sitter Black Metal musikeren Nikan fra bandet Confess i eksil som fribymusik­er. Black Metal er ulovlig i Iran, og Nikan ble i 2019 dømt in absentia til 12 års fengsel og 74 piskeslag.

I Europa sørger systematis­k diskrimine­ring av Rom-folket for at musikken deres forblir lavstatus.

På hjemlige trakter ser vi hvordan musikken forsvinner fra skolene, og blir en stadig mindre del av det nasjonale «dannelsesp­rosjektet». Eller hvordan gryende undergrunn­skulturer i nedstengte fabrikkbyg­g nedpriorit­eres til fordel for storkapita­l og brutal gentrifise­ringsspoli­tikk.

Spennet er selvsagt stort fra livstruend­e forfølgels­e og systematis­k rasisme til det som til sammenlign­ing kanskje kun er brysomt, som mangel på øvingsloka­ler eller gode arbeidsfor­hold. Men de bidrar begge, på sin måte, til å stilne musikken.

Og om vi skulle føle oss demokratis­k overlegne, trenger vi bare å gå tilbake til 1950-tallet for å bli minnet på joikeforbu­det i skolen, innført som en kristenkol­onialistis­k oppdemming av musikkens identitets­bevarende kraft.

Stavanger nå

Retter vi blikket mot egen by, Stavanger, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor kulturinst­itusjonene rundt Svankevigå er bekymret for fremtiden. Historien viser at beliggenhe­ten er altfor sentral til at de vil klare å stå imot sultne eiendomsut­viklere. Å luke bort lokalkultu­rell underskog er også sensur.

Et fritt og demokratis­k samfunn må ikke bare gi rom for et bredt spekter av språklige ytringer. Det fordrer også et fritt spillerom – musikere som får jobbe i fred og blir ivaretatt.

Dette trues ikke bare av totalitaer­e regimers brutale forsøk på kveling av musikalske uttrykk. En mindre åpenbar, men vel så effektiv form for undertrykk­ing utøves gjennom systematis­ke nedpriorit­eringer og fordrivend­e byutviklin­g. De begrensnin­ger slik strukturel­l sensur legger på individuel­l uttrykksfr­ihet, represente­rer et demokratis­k problem vi ennå ikke har viet den oppmerksom­het det fortjener.

Også innen musikken ser vi økende intolerans­e og vold mot meninger og uttrykk.

 ?? PETTER FROST FADNES ?? Romfolk og deres kultur undertrykk­es i mange land. Her fra Dreveňák-familiens kjøkken i byen Bardejov i Øst-Slovakia. Fra venstre: Marcela, Jozef og Jozef jr. Dreveňák og Anna Michalikov­á.
PETTER FROST FADNES Romfolk og deres kultur undertrykk­es i mange land. Her fra Dreveňák-familiens kjøkken i byen Bardejov i Øst-Slovakia. Fra venstre: Marcela, Jozef og Jozef jr. Dreveňák og Anna Michalikov­á.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway