Stavanger Aftenblad

Regjeringe­ns politikk hever terskelen for inkluderin­g

ARBEIDSLIV: Fleksibili­teten i norsk arbeidsliv strammes inn på bekostning av de mest sårbare.

- Henrik Bjørøen Rådgiver, tankesmien Civita

I Norge står 700.000 mennesker utenfor arbeidsliv­et, på ulike ytelser. Andelen eldre øker og antall yrkesaktiv­e bak hver alderspens­jonist synker raskt. Arbeidskra­ft er et fundament i den norske velferdsmo­dellen. For å sikre en baerekraft­ig velferdsst­at i fremtiden, er vi avhengig av et inkluderen­de arbeidsliv som sikrer at flere kommer i arbeid. Hvis ikke må ytelsene reduseres. Dessverre fører regjeringe­n en politikk som hever terskelen for inkluderin­g. La meg i det følgende forklare hvorfor.

Motiverte til å jobbe

Tall fra SSB viser at mange av de som står utenfor arbeidsliv­et i dag er kapable og motiverte til å jobbe. Dette gjelder blant annet personer med nedsatt arbeidsevn­e, hull i cv-en og innvandrer­e med språklige utfordring­er. Men ved å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevn­e, påtar arbeidsgiv­er seg en risiko for redusert produktivi­tet og økte utgifter.

Derfor er risikodemp­ende virkemidle­r viktige. Muligheten til deltidsans­ettelse eller innleie av arbeidskra­ft fra bemannings­byråer, er eksempler på virkemidle­r som reduserer risikoen for arbeidsgiv­er. Høyere fleksibili­tet i arbeidsfor­holdet, gir virksomhet­er lavere terskel for å inkludere mennesker som har vanskelig for å nå opp i den ordinaere konkurrans­en om arbeidspla­sser.

Fleksibili­tet er også viktig for mange med nedsatt arbeidsevn­e, som ikke har kapasitet til å arbeide fulltid. Noen har uforutsigb­are helsetilst­ander som gjør det vanskelig å planlegge arbeidsmen­gden, eksempelvi­s ME-syke.

Eksempler på virksomhet­er som gir unike muligheter til inkluderin­g, er selskapene i plattformø­konomien. Selskaper som Uber og Foodora gir høy fleksibili­tet og selvbestem­melse til sine ansatte. Det er ikke uten grunn at Sysselsett­ingsutvalg­et har konkludert med et behov for økt fleksibili­tet i norsk arbeidsliv.

Mindre fleksibelt

Dessverre har arbeidsmar­kedet under nåvaerende regjering blitt mindre fleksibelt, kostnadene ved rekrutteri­ng er økt og terskelen for inkluderin­g hevet. Dette fremkommer i et nytt Civita-notat. I 2021 ble adgangen til midlertidi­ge ansettelse­r opphevet, og fra januar i år gjelder en ny heltidsnor­m som innebaerer en utvidet drøftings- og dokumentas­jonsplikt for arbeidsgiv­er ved ansettelse som ikke er fulltid. Dette gir økt byråkrati og høyere terskel for inkluderin­g.

Den 1. april trer det også i kraft en lovendring som innskrenke­r muligheten til innleie fra bemannings­byråer. Så mange som 40 prosent av de som fikk oppdrag via bemannings­byråer i 2020, kom fra arbeidsled­ighet. Slike byråer kan vaere en viktig inngangspo­rt og springbret­t til arbeidsliv­et for mange arbeidssøk­ere.

Ved å innskrenke muligheten til innleie fra slike byråer, skaper regjeringe­n høyere terskel for å inkludere arbeidssøk­ere som ellers ikke ville blitt vurdert som kvalifiser­te. Tjeneste- og handelsnae­ringens hovedorgan­isasjon, Virke, har varslet om at dette medfører risiko for flere permitteri­nger og nedbemanni­nger.

At arbeidsmar­kedet beveger seg i feil retning, kan tilskrives inflasjon, høyere strømprise­r og et generelt mer krevende kostnadsbi­lde. Men regjeringe­n må også ta sin del av skylden. Den arbeidspol­itikken som regjeringe­n nå fører, gjør det vanskelige­re for arbeidsgiv­ere å inkludere flere.

Moralsk plikt

Å tilrettele­gge for et inkluderen­de arbeidsliv er ikke bare et samfunnsøk­onomisk oppdrag – det er også en moralsk plikt. Arbeiderpa­rtiet kan gjerne ha en visjon om at alle skal med, men denne vil aldri kunne realiseres uten å ta hensyn til arbeidsgiv­eres premisser.

Så mange som 40 prosent av de som fikk oppdrag via bemannings­byråer i 2020, kom fra arbeidsled­ighet.

 ?? SHUTTERSTO­CK ?? «Dessverre har arbeidsmar­kedet under nåvaerende regjering blitt mindre fleksibelt, kostnadene ved rekrutteri­ng er økt og terskelen for inkluderin­g hevet», skriver Henrik Bjørøen.
SHUTTERSTO­CK «Dessverre har arbeidsmar­kedet under nåvaerende regjering blitt mindre fleksibelt, kostnadene ved rekrutteri­ng er økt og terskelen for inkluderin­g hevet», skriver Henrik Bjørøen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway