Stavanger Aftenblad

Alle elever i Rogaland fortjener en ny sjanse

UTDANNING: Opptaksutv­alget har foreslått å fjerne muligheten til å ta opp fag. Hvis forslaget gjennomfør­es, risikerer vi at karakterpr­esset øker, og de svakere stilte elevene vil ende opp som taperne.

- Marit Aamold Trysnes Adm. direktør i Sonans

Det er verken elevene eller samfunnet tjent med. Hele Norge trenger flere velkvalifi­serte søkere til høyere utdanning. Privatisto­rdningen og Sonans i Rogaland fyller et samfunnsbe­hov, og sørger for at norsk ungdom kommer raskt ut i høyere utdanning, og at flere fullfører og mestrer vitnemålet. Det er en veletabler­t ordning som gir alle en ny sjanse til å jobbe for å nå sine mål – uansett om man har droppet ut eller vil forbedre karakteren­e.

Et mindre inkluderen­de opptakssys­tem kan få unge til å frastå fra å studere, og da saerlig svakere stilte elever. Vi har ikke råd til å risikere at flere havner i utenforska­p. Det er utenforska­p som medfører de virkelig store kostnadene.

Økt karakterja­g

Opptaksutv­alget foreslår å erstatte muligheten til å ta opp fag med en amerikansk­inspirert opptaksprø­ve. Vi deler bekymringe­n til Freddy André Øvstegård i SV, som har påpekt at han frykter at dette vil kunne føre til økt karakterja­g på videregåen­de og vaere til fordel for elever med ressursste­rke foreldre.

Når man kun får én sjanse til å lykkes på karakterko­rtet fra videregåen­de, vil karakterpr­esset øke. Følgelig er det høyst sannsynlig at privat leksehjelp vil gå en solid fremtid i møte. De familiene som ikke har råd til dette, vil plutselig få et mye vanskelige­re utgangspun­kt. En standardis­ert, amerikansk­inspirert opptaksprø­ve vil ikke vaere en reell ny sjanse, men risikerer snarere å bli et nåløye som kun noen få ressursste­rke kommer gjennom.

Sosial mobilitet

Det norske opptakssys­temet er unikt i verden i det å underbygge sosial mobilitet og inkluderin­g. Muligheten for å ta opp fag er saerlig nyttig for de som stiller svakere, og de som av ulike grunner ikke passer inn i «malen». Det er en ordning som kan tilpasses ulike livssituas­joner og behov, og der man kjenner fagene og laeremålen­e fra før.

Slik blir terskelen for å ta opp fag lav, og slik bør det vaere. For det er dette som er en reell ny sjanse, som styrker den sosiale mobilitete­n i samfunnet. Om du har tatt uheldige prioriteri­nger på videregåen­de, var skolelei eller bare fant visse fag utfordrend­e, sørger privatisto­rdningen for at du likevel får mulighet til å komme inn på de studiene du ønsker.

Alle kan ta opp fag, og alle kan få støtte til det. Visjonen om at alle fortjener en ny sjanse, er den største styrken ved norsk utdanning, og den bør vi bevare.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway