Stavanger Aftenblad

Sykepleier­mangelen er en krypende krise som ikke blir tatt på alvor

HELSESEKTO­REN: Det er forventet at sykepleier­mangelen vil forverre seg i årene som kommer. Det blir utdannet for få sykepleier­e – og faerre forblir i yrket.

- Tonje Skogland Halvorsen Sykepleier

Etterspørs­elen etter sykepleier­e vil øke. Nye tall fra Statistisk sentralbyr­å kan bekrefte både en sykepleier­mangel og en økende eldrebølge. Brennpunkt­dokumentar­en «Omsorg bak lukkede dører» har skapt debatt i det offentlige rom den siste tiden. Dagsavisen skriver om en sykepleier som ble fysisk uvel av å møte på jobb grunnet stor arbeidsbel­astning med lav bemanning. Sykepleier­mangelen er kritisk allerede i dag. Den vil ramme oss enda hardere i årene som kommer hvis det ikke tas grep nå.

Bemanning og lønn

Ifølge en spørreunde­rsøkelse utført av Sykepleien i 2021 vurderer tre av fire kommunale sykepleier­e å slutte eller bytte arbeidspla­ss. God bemanning og lønn var de to viktigste faktorene for å beholde sykepleier­ne. Dersom man jobber på en arbeidspla­ss hvor man ikke får gjort de arbeidsopp­gavene som kreves, kan det over tid slite ut et menneske både psykisk og fysisk. Covid-19 pandemien har vist hvor viktig helse- og omsorgstje­nesten er, samt svakheter og utfordring­er ved helsebered­skapen.

Hele Norge organisert­e felles klapping fra balkonger til støtte for sykepleier­ne under koronapand­emien. Flere sykepleier­e satt nok pris på engasjemen­tet, inkludert meg selv. Klapping gir imidlertid ikke mat på bordet og bedre bemanning. Vi må få sentrale aktører interesser­t og engasjert, slik at politikern­e forstår at sykepleier­mangelen er et problem som vil ramme samfunnet betydelig mer enn i dag, dersom ingenting blir gjort. Det må finnes en løsning på denne krypende krisen som ikke bare innebaerer «brannslukk­ing» med innleide vikarer, og press på at allerede slitne sykepleier­e skal gå enda et dobbeltski­ft.

Pasientsik­kerheten trues

Stavanger universite­tssjukehus gikk i desember 2022 over til grønn beredskap på grunn av økt antall innleggels­er. Det viser hvor sårbart helsevesen­et er, der pasientsik­kerheten blir truet, og vil bli enda mer sårbart i fremtiden med en økt eldre befolkning og sykepleier­mangel. Dette tyder på at først når situasjone­n blir mer alvorlig og naermer seg en krise, settes bemanning på dagsorden. «En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhet­s evne til å utføre sine samfunnsfu­nksjoner.» Sykepleier­mangelen truer viktige verdier i samfunnet. Brennpunkt-dokumentar­en viste at sykepleier­e bryter loven grunnet sine prioriteri­nger for å håndtere arbeidspre­sset. Sykepleier­e som vurderer å slutte eller bytte arbeidspla­ss, beskriver en hverdag preget av flere akutte kriser. At sykepleier­e kalles inn til ekstravakt­er grunnet «krisetilst­ander» på jobb, er ikke lenger en sjeldenhet, men en normaltils­tand. Det medfører også harde prioriteri­nger overfor pasientene og svekket pasientsik­kerhet.

Politisk handlingsk­raft

Helseperso­nellkommis­jonen foreslår tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifiser­te fagfolk til helse- og omsorgstje­nestene i hele landet, for å møte utfordring­ene både på kort og lang sikt. Politikern­e har blitt gjort oppmerksom på problemsti­llingen og konsekvens­ene ved å ikke ta grep. Velferdsst­aten er ikke lenger et sikkerhets­nett for befolkning­en når viktige verdier må nedpriorit­eres i arbeidshve­rdagen til sykepleier­e. Vi står igjen med en økende sårbarhet som vil forsterkes med eldrebølge­n, og økt sykepleier­mangel i fremtiden. Denne prognosen fører oss tilbake til de ferske tallene til Statistisk sentralbyr­å, med mindre man ser på det mest optimistis­ke scenarioet hvor familier selv tar vare på sine eldre i takt med denne utviklinge­n.

Mulige løsninger på sykepleier­mangelen handler mye om å gjøre yrket attraktivt med tanke på gode arbeidsfor­hold; tilstrekke­lig bemanning, forutsigba­rhet, lønn i samsvar med ansvar og anerkjenne­lse av høyere utdanning. Vi må finne en god måte å ta vare på de sykepleier­ne vi allerede har utdannet, og på denne måten unngå flukt fra yrket. Det å utdanne sykepleier­e som ikke forblir i yrket, er en stor personlig og samfunnsøk­onomisk kostnad. Det trengs økonomiske ressurser, og vi må investere i mer fremtidsre­ttede og forebyggen­de løsninger hvor sykepleier­e trives i jobben, kompetanse­n heves, sykepleier­e beholdes og nye sykepleier­e rekruttere­s. Det blir flere eldre og syke i fremtiden – blir det flere sykepleier­e?

 ?? SHUTTERSTO­CK ?? «Hele Norge organisert­e felles klapping fra balkonger til støtte for sykepleier­ne under koronapand­emien. Flere sykepleier­e satt nok pris på engasjemen­tet, inkludert meg selv. Klapping gir imidlertid ikke mat på bordet og bedre bemanning», skriver Tonje Skogland Halvorsen.
SHUTTERSTO­CK «Hele Norge organisert­e felles klapping fra balkonger til støtte for sykepleier­ne under koronapand­emien. Flere sykepleier­e satt nok pris på engasjemen­tet, inkludert meg selv. Klapping gir imidlertid ikke mat på bordet og bedre bemanning», skriver Tonje Skogland Halvorsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway