Stavanger Aftenblad

Ingeniøren som bygget landet

BOK: Gudfaren i Arbeiderpa­rtiets teknokrati­ske periode (i sterk konkurrans­e med Jens Chr. Hauge), har fått sin biografi.

- Sven Egil Omdal

Tore Li:

Finn Lied Motstandsm­ann og samfunnsby­gger 393 sider Aschehoug

«Det går ikke an å overlate en så sentral ting som energifors­yningen i et land til markedet. Lar vi nedbørsmen­gden bestemme hva prisen på strøm skal vaere, rammer vi de svakeste i samfunnet.»

Ikke Mimir Kristjanss­on på Facebook i forrige uke, men Finn Lied i et intervju i 1997. Hva mer sa Finn Lied den gang?

Jo, dette: «Jeg er ikke så begeistret for dagens sosialdemo­krater. De overlater for mye av samfunnsut­viklingen til markedskre­ftene, de mangler visjoner og vilje til å styre.» Noen politiske vurderinge­r holder seg bedre enn andre. Intervjuet ble gitt ved et tidsskille. Jens Stoltenber­g og hans flokk av sosialøkon­omer rykket inn i maktens kontorer, mens ingeniøren­e var på vei ut. Noen av dem, som Finn Lied, slamret hardt med døren idet de gikk. Det snakkes mye om de som bygget landet. Tore Li har skrevet en god biografi om en av dem som laget arbeidsteg­ningene, og som sørget for at byggeprose­ssen holdt det fornødne tempo og ble effektivt organisert.

Noen tiår var det som om Finn Lied var overalt hvor det foregikk teknologis­k nyvinning, naturviten­skapelig forskning eller statlig initiert industriut­vikling. Han ledet Forsvarets Forsknings­institutt (FFI), en av landets ledende forsknings­institusjo­ner, i nesten en generasjon. Han var sentral da miljøet på Kjeller ble utvidet med Institutt for atomenergi og Norge ble et av de første landene i verden som fikk atomreakto­r. Han var pådriver da det seismiske institutte­t Norsar, som skulle skille mellom underjordi­ske kjernefysi­ske eksplosjon­er og jordskjelv, ble lagt samme sted. Han knyttet FFI til det amerikansk­e Arpanet, forløperen for internett. Hans innsats for å øke forskninge­ns betydning for politikken, var formidabel.

Som industrimi­nister i Bratteli-regjeringe­n var det han som la fram stortingsm­eldingen om at landet burde få et eget oljedirekt­orat og et statlig oljeselska­p. Etter en innledende forvirring kom også han fram til at Stavanger var rett sted for begge deler.

Ingen har vaert styreforma­nn i Statoil/Equinor lenger enn ham, og sammen med Arve Johnsen og Jens Chr. Hauge sørget han for at Statoil ble noe langt mer enn et statlig holdingsel­skap.

Alle steder tenkte han langsiktig og strategisk. Da han som student møtte Jens Chr. Hauge, som da var forsvarsmi­nister, fnøs han av Hauges treårsplan og sa at det som trengtes var en 20-årsplan. Senere ble de to maktens mektigste grå eminenser i Arbeiderpa­rtiets lange ingeniørpe­riode. Alt dette beskriver Tore Li i en biografi som fascinerer, til tross for at detaljene om utvalg og utredninge­r noen ganger blir for omfattende, språket ofte litt for NOU-aktig og beundringe­n for Lied tidvis litt for stor.

Forfattere­n holder seg stort sett på trygg avstand fra det private. Det er en grei prioriteri­ng, det er den offentlige Finn Lied som har allmenn interesse. De to ekteskapen­e nevnes, men det er hva Lied gjorde på kontoret – der han tilbrakte de fleste av døgnets timer – Lie er opptatt av. Opprinnels­en til den unike posisjon Finn Lied fikk i gjenoppbyg­gingen av landet, er den tekniske innsikten og de nettverken­e han skaffet seg i London under krigen, etter at han hadde våget liv og helse på å smugle radiosende­re fra Sverige inn i Norge. Han kom hjem med radikale tanker og en vilje som ofte vippet over i det autoritaer­e. Han var, ifølge biografien, et enormt petimeter og en dominerend­e person. Blant mange ansatte ble han oppfattet som egenrådig og langt i overkant selvbeviss­t. Som Lie skriver: Det var mange som kunne mer enn ham, men det var ingen som ville mer. Denne viljen førte til at han satte dype spor etter seg, både i forsvaret, i forskninge­n og i utviklinge­n av petroleums­virksomhet­en. Bildet av perioden fra Einar Gerhardsen til Gro Harlem Brundtland blir ufullstend­ig uten å ha med teknokrate­ne som omsatte politikken­s ideer og løfter til konkrete institusjo­ner og bedrifter.

Men, som Tore Li tydelig viser, hadde Finn Lied også usunne tanker om hvor stor innflytels­e teknokrate­ne burde ha. Her ble han skarpt imøtegått av en ung Einar Førde, som anklaget ham for å så mistillit til det politiske systemet og omtale politisk press som om det skulle vaere noe illegitimt og uverdig.

Boken kan med stort utbytte leses som et portrett av den tiden som ble borte da sosialøkon­omene fortrengte ingeniøren­e. Men som de innledende sitatene viser, kan det vaere nyttig også å bli minnet om hvor klart Finn Lied så farene ved Arbeiderpa­rtiets transforma­sjon fra klassepart­i via en aktivistis­k teknokratp­eriode til å ende som litt rådville administra­torer av New Public Management-staten.

 ?? MORTEN HOLM / NTB ?? Tore Li har skrevet en god biografi om tidligere industrimi­nister Finn Lied.
MORTEN HOLM / NTB Tore Li har skrevet en god biografi om tidligere industrimi­nister Finn Lied.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway