Stavanger Aftenblad

Gjekk frå 50 millionar i pluss til 47 millionar i minus

RESULTAT: Konkurrans­en i meierisekt­oren er skjør, og støtteordn­ingane bør bli ikkje bli fjerna, ifølgje Konkurrans­etilsynet. Dermed går dei imot ønsket til regjeringa.

- Kristine M. Stensland kristine.stensland@aftenblade­t.no

47, 7 millionar kroner. Det blei resultatet før skatt for Q-meieriene i 2022.

I 2021 landa dei 50 millionar på plussida, og i dei tre åra før der igjen, gjekk dei over 100 millionar i pluss.

For Q-meierisjef Kristine Aasheim er nedgangen endå eit argument mot fjerning av konkurrans­efremmande tiltak for mindre norske meieri. Regjeringa ønsker å gradvis trappa ned dei eksisteran­de tiltaka, og Aasheim er blant dei som over tid har engasjert seg i debatten.

– Dette toler me rett og slett ikkje i Q. Me har allereie eit underskot, seier ho.

Vågar ikkje bruka tilskot

Aasheim lanserer tre forklaring­ar på nedgangen i årsresulta­t. Innkøyring av nytt meieri på Jaeren

«Eksplosjon» i straumpris­ane Nedgang i sal av Q-mjølk

I 2021 mista Q-meieriene retten til distribusj­onstilskot på 50 millionar kroner. Tilskotet er ein del av dei omdiskuter­te konkurrans­etiltaka.

Q-meieriene har klaga på vedtaket som dei meiner at blei fatta på feil grunnlag. Eit endeleg klagesvar har dei ikkje fått, og dei får derfor framleis utbetalt tilskotet.

– Me kan ikkje bruka tilskotet me får, for om me skulle tapa klagen, må me betala det tilbake, seier Aasheim.

Derfor har dei sett seg nøydde til å setja opp prisen på mjølka med 50 øre literen, noko Aasheim no bruker som forklaring på salsnedgan­gen.

Direktorat: – Tine framleis sterk

Og verre fryktar Aasheim at situasjone­n vil bli om regjeringa gjer alvor av å trappa ned på konkurrans­etiltaka.

Tiltaka er ein del av prisutjamn­ingsordnin­ga for mjølk. Ordninga blir finansiert av meieria sjølve gjennom avgift på mjølk.

Samvirket Tine meiner at konkurrent­ane deira ikkje lenger har behov for hjelp til å konkurrera. Utan konkurrans­etiltak vil avgifta på mjølka gå ned. Tine meiner dette vil styrka norsk mjølkeprod­uksjon.

Q-meieriene meiner derimot at Tine framleis er for dominerand­e til at dei mindre aktørane kan konkurrera på like vilkår. Dei viser til at konkurrans­e er eit gode for forbrukara­ne og for mjølkesale­t, då aktørane vil konkurrera på pris og innovasjon.

Nytt sidan sist Aftenblade­t omtalte debatten, er at Landbruksd­irektorate­t har evaluert tiltaka. Blant hovudfunna deira er at

Tine framleis har ei sterk stilling med 76 prosent av mjølkebruk­en, men posisjonen deira er redusert. Dette er i betydeleg grad eit resultat av tiltaka. avvikling av tiltaka vil svekka konkurrans­en. Med svekka konkurrans­e risikerer ein faerre ulike produkt basert på norsk mjølk i butikken. dersom tiltaka held fram som i dag, vil dei i 2032 kunne utgjera ein kostnad på 17,3 øre literen. ein kan vurdera om innovasjon kan bli sikra med verkeMinus middel utanfor prisutjamn­ingsordnin­ga

Konkurrans­etilsynet tilrår vidareføri­ng

Konkurrans­etilsynet meiner at tiltaka bør bli vidareført­e, og at det er behov for å styrka ein «skjør konkurrans­e».

Forbrukerr­ådet viser til at Tine framleis er ein dominerand­e aktør, og at det er for tidleg å fasa ut tiltaka.

Stortingsr­epresentan­t Lene

Westgaard-Halle (H) viste til konklusjon­ane deira under ein spørjetime i februar. Ho spurte om landbruks- og matministe­r Sandra Borch (Sp) framleis ønsker å fjerna dei konkurrans­efremmande tiltaka, «når fagfolka åtvarar så klart om at dette kan auka matvarepri­sane».

Borch svarte at departemen­tet jobbar med høyringsin­nspela, og at eventuelle endringar også vil bli lagde fram for høyring.

 ?? JON INGEMUNDSE­N ?? Kristine Aasheim, styreleiar i Q-meieriene, i den nye delen av det store meieriet deira i Klepp kommune.
JON INGEMUNDSE­N Kristine Aasheim, styreleiar i Q-meieriene, i den nye delen av det store meieriet deira i Klepp kommune.
 ?? FREDRIK REFVEM ?? Landbruks- og matministe­r Sandra Borch (Sp) er del av ei regjering som i plattforma si har slått fast at dei vil fasa ut tiltaka.
FREDRIK REFVEM Landbruks- og matministe­r Sandra Borch (Sp) er del av ei regjering som i plattforma si har slått fast at dei vil fasa ut tiltaka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway