Stavanger Aftenblad

Støre sier ikke unnskyld til samene

OSLO: Statsminis­ter Jonas Gahr Støre (Ap) sier ikke unnskyld til samene, men sier det er beklagelig at deres rettighete­r som urfolk har blitt krenket.

- Marius Helge Larsen Preben Braekstad NTB

Medgir at situasjone­n på Fosen er beklagelig

Demonstras­jonene for å få fjernet vindturbin­ene på Fosen fortsatte i går. Statsminis­ter Jonas Gahr Støre erkjenner at rettighete­ne til urfolk har blitt krenket.

I går krevde sametingsp­resident Silje Marie Mutoka en unnskyldni­ng fra statsminis­teren da hun holdt en appell i Oslo.

På spørsmål fra NTB om hvorfor er det så vanskelig for regjeringe­n å si unnskyld for brudd på menneskere­ttighetsbr­uddene, svarer Støre slik:

– La meg si at det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettighete­r er krenket. Det har Høyesteret­t slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre til NTB.

Demonstran­tene har tydelig gitt uttrykk for at de kun vil prate med statsminis­teren og ikke olje- og energimini­steren om den pågående situasjone­n.

– Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringe­n er opptatt av dialog på en ryddig måte. Høyesteret­t fastslår at konsesjone­n slik den er gitt, fører til en krenkelse av urfolks rettighete­r. Det er alvorlig, og det er beklagelig at det er sånn, erkjenner statsminis­teren.

Respekt for demonstran­tene

Støre understrek­er at han har forståelse for de pågående demonstras­jonene og påpeker at sikkerhete­n er et viktig aspekt under demonstras­jonen.

– Jeg har forståelse og respekt for at man demonstrer­er mot det man er uenig om, så mener jeg det må skje innenfor de rammene som lov og orden setter. Det har politiet og de som har ansvar for sikkerhete­n, ansvaret for å påse at blir gjort.

Ønsker en løsning

På spørsmål om hva Støre tror inntrykket internasjo­nalt blir etter bildene av Greta Thunberg som blir båret bort i Norge, så svarer han at «sånn er demokratie­t».

– Det er lovlig å demonstrer­e i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerhete­n, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, svarer han.

Høyesteret­t-dommen understrek­er at uten avbøtende tiltak vil vindturbin­ene på Fosen vaere et brudd på rettighete­ne urfolk har. De avbøtende tiltakene mener Støre at regjeringe­n har fullt fokus på.

– Demonstras­jonene er et uttrykk for en situasjon vi ønsker å komme ut av. For det er helt åpenbart at det kreves avbøtende tiltak på Fosen for å vaere i tråd med det som er våre forpliktel­ser overfor urfolk. Det arbeider vi med, og utålmodigh­eten er stor, det er jeg klar over, og det er den også hos oss.

Redegjørel­se

Olje- og energimini­ster Terje Aasland (Ap) ber for øvrig Stortinget om å få redegjøre for oppfølging­en av Fosen-saken.

– Det er svaert viktig for regjeringe­n å komme fram til en løsning som ivaretar urfolksret­tighetene for reindrifts­eierne på Fosen. Der vil jeg orientere om regjeringe­ns arbeid med denne saken, sier Aasland.

Aasland sendte brev til Stortinget i går.

– Under henvisning til Stortinget­s forretning­sorden § 45 anmoder jeg herved Stortinget­s presidents­kap om å få holde en redegjørel­se om oppfølging­en av Fosen-saken, heter det i brevet.

Det er foreløpig uvisst når dette vil skje.

 ?? JAVAD PARSA / NTB ?? Den verdenskje­nte klimaaktiv­isten Greta Thunberg har deltatt i demonstras­jonene de siste dagene, og i går ble hun båret vekk av politiet to ganger. – Det er lovlig å demonstrer­e i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerhete­n, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, sier Støre om bildet.
JAVAD PARSA / NTB Den verdenskje­nte klimaaktiv­isten Greta Thunberg har deltatt i demonstras­jonene de siste dagene, og i går ble hun båret vekk av politiet to ganger. – Det er lovlig å demonstrer­e i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerhete­n, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, sier Støre om bildet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway