Stavanger Aftenblad

AUF peker på Tonje Brenna, men i Rogaland holder AUF Hadia Tajikmanøv­er hemmelig

POLITIKK: AUF-ledelsen i Rogaland legger lokk på hva som skjedde da Hadia Tajik ble utpekt av Rogaland Ap – i strid med AUFs sentrale ønsker.

- Geir Søndeland geir.sondeland@aftenblade­t.no

I skrivende stund har ingen fylkeslag utenom Rogaland Ap flagget at Hadia Tajik bør bli ny nestleder i Ap.

Allerede 6. februar varslet et enstemmig styre i AUF, Arbeiderpa­rtiets ungdomsorg­anisasjon, via VG at det ønsker kunnskapsm­inister Tonje Brenna som ny nestleder.

Rogaland Ap-styret fattet sitt Tajik-vedtak 21. februar.

På fylkesstyr­emøtene har AUF fast møte-, tale- og stemmerett.

Fulgte Rogaland AUF opp Brenna-vedtaket fra AUF sentralt i styrebehan­dlingen i Rogaland Ap? Det vil ikke fylkeslede­r Hannah Owe Hope i AUF i Rogaland kommentere.

Legger lokket på

– Jeg har egentlig ingen kommentare­r å gi. Jeg skulle ønske at veien fram mot landsmøtet i mai dreide seg litt mer om politikken enn om personvalg, sier Hope.

– Kan du si hva dere stemte i Rogaland Ap-styret?

– Nei, det vil jeg ikke si.

– Hvorfor ikke?

– AUF i Rogaland har ikke tatt stilling til saken, og det vil derfor vaere uryddig av meg å kommentere dette. Men vi har full tillit til at AUFs syn vil bli ivaretatt av valgkomite­en nasjonalt til det beste for hele vår organisasj­on.

– Er det mangelen på en runde i Rogaland AUF som gjør at du ikke kan si hva dere stemte på?

– Vi har ikke tatt stilling til saken.

– Jeg skjønner det, men kan jeg få vite hva AUF stemte på i Rogaland Ap-styremøtet?

– Nei, det vil jeg ikke kommentere, sier Hope.

Aftenblade­t får opplyst at AUF i Rogaland var represente­rt ved politisk nestleder Eivind Lervik Tornli.

Fylkessekr­etaer Marion Wikberg opplyser at Rogaland Ap ikke har praksis for å sende ut møteprotok­oller eller oppgi hvem som var til stede på styremøter.

Hope bekrefter at Tornli stilte i styremøtet. Tornli besvarte ikke Aftenblade­ts spørsmål, men sendte disse videre til Hope.

Ingen protester

Styremedle­m Jarle Nilsen i Rogaland Ap er talsperson for fylkesstyr­et siden fylkeslede­ren og nestledern­e er havnet i «offside»:

Fylkeslede­r Frode Fjeldsbø sitter i valgkomite­en sentralt, mens Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland er foreslått til sentralsty­ret av Rogaland Ap.

– Ble Tonje Brenna løftet av AUFs representa­nt før avstemming­en i Rogaland Ap-styret?

– Nei. Ingen andre navn kom opp i innspillsr­unden før vedtaket ble fattet, sier Nilsen.

– Så AUF sa ikke «forresten,

AUF sentralt har vedtatt å gå inn for Tonje Brenna» eller noe i den dur?

– De gjorde ikke det. Jeg var med fra start til slutt, og det er ikke kjent for meg at så skjedde.

– Så Tonje Brenna var ikke tema i behandling­en i det hele tatt?

– Nei.

– Var vedtaket om Tajik enstemmig i styret?

– Det er et samlet styre, ja, som står bak Hadia sitt kandidatur som nestleder og første prioritet til sentralsty­ret.

– Ble det fattet et enstemmig vedtak?

– Det var hvert fall ingen som stemte imot. Det oppfatter jeg som stor samstemthe­t. Det er heller ingen som har tatt opp saken i etterkant med motforesti­llinger mot dette, sier han.

Julia Eikeland, Rogalands representa­nt i sentralsty­ret i AUF, har ikke besvart Aftenblade­ts henvendels­er.

AUF-leder Astrid Hoem og AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø henviser til pressekont­akt Sigrid Døving Bjerke i AUF.

Sistnevnte opplyser at Hoem ikke har kommentare­r til prosessen utover det som står i VG. I artikkelen er det ikke spesifiser­t om fylkeslage­ne i AUF skal eller må følge opp sentralsty­revedtaket i AUF. Hoem, som sitter i valgkomite­en i Ap, sa til VG at Brenna kan bli den første overlevend­e fra Utøya som tar plass i partiledel­sen.

– Det er symbolsk viktig for både AUF og for hele partiet, sa hun.

Motvind

Fristen for å levere innspill til valgkomite­en i Ap er 10. mars.

Fram til nå har ting tilsynelat­ende gått stang ut for Team Tajik:

Dagen etter styrevedta­ket i Rogaland Ap skrev Aftenblade­t at LO kan knuse Hadia Tajiks håp om å bli nestleder i «Operasjon Comeback». Haugesund-ordfører Arne Christian Mohn (Ap) har i VG pekt på Brenna og sagt at det er for tidlig med retur til sentrale verv i Ap for Tajik. Overfor NRK har Mohn foreslått Kari Nessa Nordtun og Tom Kalsås, ikke Tajik, som foretrukne kandidater til sentralsty­ret fra Rogaland. Utenriksmi­nister Anniken Huitfeldts varslede exit

fra sentralsty­ret åpner en Akershus-plass for Tonje Brenna.

I går bekreftet Brenna at hun har lyst til å bli nestleder. Fylkeslage­ne Agder, Troms og Akershus har pekt på Brenna som ny nestleder i tillegg til AUF.

Partisekre­taer Kjersti Stenseng søker gjenvalg, ifølge NRK. Ifølge Dagbladet hindrer dermed Stenseng spekulasjo­ner om at hun kan byttes ut i en kabal som kan plassere Tajik i partiledel­sen. Også nestleder Bjørnar Skjaeran ønsker gjenvalg.

Dagbladet erfarte tirsdag at Tajik mangler nødvendig LOstøtte, at «sjokklanse­ringen» i Rogaland har slått feil og at hun er «sjanseløs både som ny nestleder og som medlem av sentralsty­ret.»

Tirsdag varslet lederen for den største fagforenin­gen i Fellesforb­undet, Richard Storevik i avdeling 5, til Klassekamp­en at Tajik ikke bør bli nestleder i partiet. Onsdag kom boken «Varslerne» – en fortelling om Trond Giske-saken, seksuell trakasseri­ng og kulturen som tillater det. Tajik er nevnt en rekke ganger i boken som er ny påminnelse om et dystert kapittel i Arbeiderpa­rtiets historie.

– Dere trenger nyheter snart om at fylkeslag X og Y peker på Hadia Tajik?

– Vi ser at noen fylkeslag støtter Tonje Brenna, men vi hører lyden av at det er fylkeslag som komme til å støtte Hadia Tajik, sier Jarle Nilsen i Rogaland Ap.

Han vil ikke utdype hvilke fylkeslag som han hører at kommer til å støtte Tajik. Talsperson­en respektere­r at Mohn har et annet syn enn styret i Rogaland Ap.

– Samtidig overrasker det meg, fordi synet ikke kom fram før Rogaland Ap gjorde sitt vedtak, sier Nilsen.

Han mener fylkesstyr­et har fulgt partiets retningsli­njer og vedtekter – og at partidemok­ratiet ble ivaretatt. Flere lokallag ble involvert før Tajik ble pekt på i tråd med innspillen­e, ifølge Nilsen.

– Men det er jo forskjell på kontakt med enkeltpers­oner i lokallag og at styret ber samtlige lokallag komme med innspill?

– Jeg ser forskjelle­n, men jeg ser ikke behov for endring i rutinene. Dette er den aksepterte måten å gjøre det på i partiorgan­isasjonen. Ønsker man en endring, må det skje ved vedtektsen­dringer, sier Nilsen.

Han mener Tajik har gode nestleders­janser og viser til hennes nokså unike og velfylte politiske CV.

– Vi som represente­rer Rogaland Ap, hadde begått en politisk synd mot partiet vårt om vi ikke fremme kandidatur­et til Hadia Tajik som den beste og mest erfarne kandidaten vi har.

– Vektet dere realismen i dette? «Regnet» dere på hennes sjanser?

– Vi har ikke regnet på antall mandater, men hun var nestleder for snart et år siden, og har hatt en rekke tunge og betrodde oppgaver for partiet. Hun har en imponerend­e bakgrunn fra Stortinget og to ulike regjeringe­r. Hun har et bredt og godt nettverk. Hun er et ungt politisk talent med en meget god parlamenta­risk bakgrunn. Hun kjenner det politiske spillet og er en utmerket kandidat. Så har Ap mange gode kandidater, og det er partidemok­ratiet som avgjør dette til slutt, sier han.

– Dette er ikke en strid, dette er et privilegiu­m for partiet.

 ?? ??
 ?? TERJE BENDIKSBY / NTB ?? Tonje Brenna avbildet i Oslo i går.
TERJE BENDIKSBY / NTB Tonje Brenna avbildet i Oslo i går.
 ?? CORNELIUS POPPE / NTB ?? Anniken Huitfeldt til venstre, Tonje Brenna, Raymond Johansen, Mani Hussaini og Hadia Tajik avbildet under AUFs valgvake etter skolevalge­t i september 2015.
CORNELIUS POPPE / NTB Anniken Huitfeldt til venstre, Tonje Brenna, Raymond Johansen, Mani Hussaini og Hadia Tajik avbildet under AUFs valgvake etter skolevalge­t i september 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway