Stavanger Aftenblad

Hjemmested­et 2.0

KRONIKK: Hjemmekont­or var for de fleste et ukjent begrep for bare fire år siden. Har det blitt et gode for et mindretall og et fenomen som skaper et nytt skille i norsk arbeidsliv? Kan hjemmekont­or bli noe man vil kompensere­s for å ikke ha?

- Erik Dale Seniorkons­ulent, Bjørnson Organisasj­onspsykolo­gene

«Jeg føler jeg har mistet grepet og oversikten over folkene mine». Dette utsagnet stammer fra en mellomlede­r i en offentlig etat jeg møtte forleden. Han hadde et økende antall medarbeide­re som virkelig hadde fått ferten av det å slippe å skuffe snø av bilen eller møte et T-banestopp med gule forsinkels­esbokstave­r tidlig om morgenen.

Hans medarbeide­re gikk på en slags «2 av 5-ordning», naermere bestemt at de måtte vaere på jobb to av fem ukedager. Som om ikke det var nok, var ordningen blendet inn med forskjelli­ge individuel­le behov knyttet til barnehageo­rdninger, partner i turnus og et knippe andre mer eller mindre gjennomgri­pende individuel­le livshendel­ser.

Han hadde rett og slett en utfordring med å finne tidspunkt der alle med stor grad av sannsynlig­het faktisk var på jobb. Samtidig.

En ny kompensasj­on?

For det store flertallet i norsk arbeidsliv er hjemmekont­or en komplett umulighet. For laereren, sykepleier­en, industriar­beideren, håndverker­en, butikkmeda­rbeideren og langt flere er dette et eksotisk begrep og langt utenfor rekkevidde.

Og jeg tror det er et tidsspørsm­ål før de store arbeidstak­erorganisa­sjonene ser at tilbudet om hjemmekont­or er et gode de skal kompensere­s for å ikke ha. For det er et skille. Og det griper dypere enn bare å handle om «det morderne arbeidsliv­et», saeravtale­r og fleksible arbeidsfor­mer. Det handler om at man på en strukturel­l måte visker ut (viktige og sunne) skiller mellom jobb og privatliv.

Historisk sett har slike problemsti­llinger kommet høyt på agendaen i prosesser mellom partene i arbeidsliv­et. Hvordan dette skal kompensere­s i tid eller penger, er for tidlig å si. Vi ser allerede at høye strømprise­r har bidradd til en diskusjon om kompensasj­on for de som benytter seg av hjemmekont­or.

Jeg tror dette bare er begynnelse­n på en større debatt med «kompensasj­on for bortfall av gode» eller lignende setninger som grunnmelod­i.

Menneskemø­ter

En arbeidspla­ss er mye for mange. Den er en arena for personlig utvikling og tilpasning. En arbeidspla­ss er et sted for menneskemø­ter der gamle perspektiv brytes og nye dannes. Og det er et sted som bidrar til å skape tilhørighe­t og identitet. Jeg spør meg selv om hjemmekont­or er en ordning eller et fenomen? Hvis man vekthar legger det siste perspektiv­et, er det naturlig å spørre om dette fenomenet bidrar til å gjøre arbeidsliv­et enda mer «jeg og mine behov»-orientert, fremfor hva laget, teamet, avdelingen eller organisasj­onen skal skape.

Jeg nevnte mellomlede­ren i offentlig sektor innledning­svis. Hils på et par andre:

«Trine» 28 år: Hun er nyansatt i en rådgiverro­lle i et stort selskap. I min samtale med henne er hun både lei seg og frustrert. Hun startet midt i covidtiden og hadde sett frem til gode menneskemø­ter med nye kolleger. Hun hadde gledet seg til de gode kaffeprate­ne, uformelle arenaer for erfaringsu­tveksling og laering. Hun var ny og nysgjerrig, og hadde rett og slett sett frem å vaere på jobb. Nå følte hun seg litt aleine og at hennes første møte med jobblivet var blitt veldig annerledes enn hun hadde håpet på.

«Anders» 58 år: Han jobber som funksjonae­r i en mellomstor bedrift og kom med følgende utsagn i møte med meg: «Du vet, det er deilig med den fleksibili­teten. Jeg har jo hytta bare halvannen time unna, kona jobber halvt og vi forsøker å reise opp torsdag ved lunsjtider. Jeg elsker å stå på ski, og er jo tilgjengel­ig der oppe. Vi har faktisk bedre internettf­orbindelse der enn hjemme. Jeg er jo gammel i gamet, jobber stort sett med mine ting og ikke behov for å samarbeide så mye. Til helga kommer barnebarna også.»

Dette er to perspektiv, to verdensbil­der og syn på hva en arbeidspla­ss faktisk skal vaere. Men det er også en typisk situasjon, der en ung og talentfull medarbeide­r sannsynlig­vis vil søke seg bort og en erfaren og smule velfødd 58 åring gis muligheten til å få det enda mer behagelig i jobben sin.

Har toget gått?

Jeg undrer meg også over hvem som egentlig er fanebaerer­e for dette? Er ordningen pushet frem av folk på min alder – i 50- åra med romslig enebolig og varmekable­r på hytta? Eller av lokale ansatterep­resentante­r i forskjelli­g samarbeids­fora som kjenner trykket fra dem de represente­rer?

Det er ikke noe entydig bilde av hvordan disse prosessene foregår. Og kanskje det er noe av utfordring­en. Ting bare skjer. Det ene tar det andre, og plutselig er noe gått fra å vaere en mulighet til å bli en rettighet.

Norsk arbeidsliv er under press på mange måter. Det pågår en kontinuerl­ig kamp om hoder, kapasitet og kompetanse. I stedet for å overgå hverandre i tilbud om «frihet og fleksibili­tet», må arbeidsgiv­erne ta mot til seg og tilby forplikten­de og utviklende fellesskap. Et sted der mennesker møtes, ser hverandre og løser oppgaver sammen. Et sted man skal gå til, ikke holde seg hjemme fra.

Det krevende spørsmålet er om det er noen vei tilbake? Vi vet at ordninger er lettere å innføre en å avvikle. Det er som den berømmelig­e kaviaren. Når den er kommet ut av tuben, er den svaert krevende å få inn igjen.

I stedet for «frihet og fleksibili­tet», må arbeidsgiv­erne tilby forplikten­de og utviklende fellesskap.

 ?? GORM KALLESTAD / NTB ?? Hvor bra er hjemmekont­or for unge, nye arbeidstak­ere som trenger uformelle arenaer for erfaringsu­tveksling og laering?
GORM KALLESTAD / NTB Hvor bra er hjemmekont­or for unge, nye arbeidstak­ere som trenger uformelle arenaer for erfaringsu­tveksling og laering?
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway