Stavanger Aftenblad

Store konsekvens­er for naboene

BJERKREIM: Man kan ikke planlegge nye vindkrafta­nlegg og med vitende og vilje utsette mennesker for helseplage­r.

- Helge Husveg Bjerkreim Odd Laksesvela Bjerkreim Nina Laksesvela Bjerkreim Bitti Espeland Bjerkreim Jan Livar Espeland Bjerkreim

Vi i aksjonsgru­ppa mot videre vindkraftu­tbygging i Bjerkreim har fått dyktige fagfolk i Motvind Norge til å hjelpe oss med kart over ulemper som følge av vindkraftp­lanene i Bjerkreim.

Vi har kart som viser områder med reduksjon i eiendomsve­rdi, kart som viser områder der iskast gjør at det er farlig å bevege seg i flere måneder i året og kart over mulig støyutbred­else.

En svensk studie fra 2021 (MDPIs Sustainabi­lity Journal, 2021) så på reduksjon i eiendomsve­rdi av ca. 100.000 eiendommer solgt i naerheten av vindkraft. Jo naermere vindturbin­ene, jo mer sank verdien. Og for større turbiner sank verdien mer enn for mindre turbiner. For eiendommer innenfor 2 kilometer av vindturbin­er på 173–217 meter totalhøyde, sank eiendomsve­rdien med mer enn 40 prosent.

Den svenske studien fant at eiendomsve­rdiene ble signifikan­t redusert opptil 8 km fra blanding av små og store vindturbin­ene, med 10–14 prosent mellom 2 og 4 km, 6–12 prosent mellom 4 og 6 km og 2–6 prosent mellom 6 og 8 km fra turbinene. Eiendomsve­rdien for fritidsbol­iger antas falle mer enn dette.

For Trollåsen er det snakk om ca. 130 bygninger innenfor 2 km, hvorav ca. 70 er boliger.

For Moifjellet vindkraftv­erk vil om lag 25 boliger, eller totalt ca. 100 hus, hytter og driftsbygn­inger kunne bli liggende innenfor 2 km-grensen.

Støy

Aksjonsgru­ppa Nei til videre vindkraftu­tbygging har fått laget kart over støyutbred­else. Vindturbin­er avgir støy og vibrasjone­r når bladene roterer og flytter på luftmasser. Lyd er trykkvaria­sjon i luft. Jo større turbiner, jo mer støy.

Turbinene som planlegges, er mye større enn de vi satte inn i vårt regneeksem­pel. Ut fra fysikkens lover om bølgebeveg­else og gradvis reduksjon av energi i lydbølger, har vi fått en skjematisk framstilli­ng som også er omsatt i kart med støysoner. Det er ikke tatt med refleksjon­er, ikke vurdert luftfuktig­het eller demping i underlag med mer, så vårt eksempel er forenklet, men det gir en pekepinn om støyplagen­e som kan oppstå.

I Norge sier regelverk at støyfølsom­me bygninger ikke skal overstige 45 dB(A) gjennomsni­ttstøy gjennom døgnet (Lden) for støy fra vindturbin­er. Verdens helseorgan­isasjon (WHO) sier at ved 45 dB(A) Lden blir 15 prosent av befolkning­en sterkt plaget, og at for 10 prosent er det et alvorlig folkehelse­problem.

Vindkrafts­tøy har vist seg å gi søvnproble­mer som igjen gir andre helseprobl­emer. Saerlig barn som trenger mer søvn enn voksne, blir utsatt for helserisik­o ved å bo naert vindkraft.

Føre-var-prinsippet må bli innført også i vindkraft. Det er ikke alle som får lungekreft, men vi har innført forbud mot røyking på arbeidspla­sser.

Vindkraft-industrien har ikke dokumenter­t at deres produkt ikke er helseskade­lig.

Man kan ikke planlegge nye anlegg og med vitende og vilje utsette mennesker for helseplage. Samlet for de to anleggene har vi estimert 245 boliger som kommer over 45 dB(A) Lden.

Den norske støygrense­n ble vedtatt i 2005. Etter det har den ikke blitt revidert, på tross av at turbinene har mer enn tredoblet seg i størrelse de siste 17 årene. I 2007 turbinene var gjerne 70–80 meter høye, mens det nå planlegges 270 meter høye turbiner i Bjerkreim.

Grensen 45dB (A) Lden er ikke basert på forskning for virkninger i norsk topografi og klima. Det er behov for mer forskning om norske forhold. Listaunder­søkelsen er den eneste vi har, den viste at ubehaget og skadevirkn­ingene var høyere i norsk topografi enn det man kjente fra utenlandsk forskning.

Iskast

Det er også kart som viser området som ikke vil vaere trygt å bevege seg i når det kan vaere is på turbinblad­ene. I stor høyde vil isdannelse kunne komme selv om man ut fra forholdene på bakkenivå, ikke forventer det.

 ?? MOTVIND NORGE ?? Ifølge en svensk studie blir eiendomsve­rdiene redusert med mer enn 40 prosent under 2 km fra turbinene, med 10–14 prosent mellom 2 og 4 km, 6–12 prosent mellom 4 og 6 km og 2–6 prosent mellom 6 og 8 km fra turbinene. For Trollåsen berøres ca. 70 boliger.
MOTVIND NORGE Ifølge en svensk studie blir eiendomsve­rdiene redusert med mer enn 40 prosent under 2 km fra turbinene, med 10–14 prosent mellom 2 og 4 km, 6–12 prosent mellom 4 og 6 km og 2–6 prosent mellom 6 og 8 km fra turbinene. For Trollåsen berøres ca. 70 boliger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway