Stavanger Aftenblad

Skremmende signaler om E39

VEIBYGGING: At ny trafikksik­ker E39 settes på vent, er tragisk. Alle «veier» er åpnet for å bygge ut denne strekninge­n som vi virkelig trenger.

- Arne Birkedal Flekkefjor­d KrF

Stortinget har bestilt oppdraget med FIRE felt fra Kristiansa­nd til Ålgård. Statlig plan er vedtatt. Nye Veier AS har overtatt planene fra Vegvesenet, og det ligger godt innenfor det som er prioritert hos Nye Veier – både samfunnsøk­onomisk og ikke minst i at det er en strekning altfor mange alvorlige ulykker.

En investerin­g i mye

Så hvorfor stopper det opp. Er kostnadene for store?

Nei, for veibygging i denne skala er ikke bare en kostnad, men en investerin­g. Millionene forsvinner ikke inn i «skumle» store selskaper som gjemmer pengene i skjulte skattepara­dis i utlandet (som vi kanskje tror med noen bransjer).

Nei, mye av pengene som brukes til veibygging, går faktisk tilbake til de som jobber her. Kanskje opp mot 40–60 prosent. De jobber og betaler sitt huslån, sin mat, klaer til barna, brød i butikken osv. Og de betaler en stor andel tilbake til staten i skatt. Slik at vi kan oppretthol­de skoler og sykehus osv.

Og vi kunne holdt på videre. Hva med varer som kjøpes inn, som grus, betong, asfalt, rør, maskiner og utstyr, diesel og dekk. Her går mye tilbake til staten.

Tenk også på alle som har jobb i planleggin­gsfasen, og som har byggeledel­se under anleggsper­ioden. Kokker, frisører, bilverkste­der, renholdspe­rsonale osv.

Det er vel på denne måten samfunnet holdes i gang. Og her får vi enda noen gevinster. La meg ta bare et eksempel:

Ved ny vei mellom Dyreparken og Grimstad ble det gjort noen forsøk på besparelse av tid og diesel på et vogntog. Og det var ganske overrasken­de. Besparelse­n på drivstoff var opp mot 30 prosent, og det var stor besparelse i tidsforbru­k.

Liv og helse

Og tenk, alle planer ligger klar for en moderne ny firefelts, trafikksik­ker vei som er bygget på trafikante­nes premisser. De som skal fra A til B raskt og økonomisk for å levere varer som vi alle er avhengige av. Og du slipper å møte 50 tonn tunge vogntog i opp mot 80 km som passerer deg motsatt vei med en halv meters avstand til din egen bil. Her kjører du med din dyrebare last. Kanskje dine barn, svigermor eller andre. Det er helt utrolig at det faktisk er lovlig med den trafikkmen­gde vi har. Tenk hvor lite som skal til? Nei vi tør ikke tenke engang.

Min oppfordrin­g er at trykket må holdes oppe i planleggin­g for gjennomfør­ing av hele strekninge­n. Og at Nye Veier må tilføres midler for å gjennomfør­e dette raskt og effektivt. Vi har ikke tid til å vente, vi som ferdes på denne strekninge­n. Neste gang er det kanskje en av oss som leser dette som er i en kraftig møteulykke.

Faren er at den nye veien som vi har drømt om stopper ved «PitStopen» før Fedafjorde­n. Da har vi tapt mye. Og den sittende regjering må ta på seg ansvaret for de ulykker som kommer på veien vår. De snakker om nedskaleri­ng, inflasjon og altfor store kostnader

Men om så skulle vaere, er vi ikke villige til å prioritere for å redde liv? For liv kommer å gå tapt. Igjen og igjen.

Og det skremmer meg.

 ?? HEIDI HJORTELAND WIGESTRAND ?? Den rasutsette strekninga i Rødsliane i Suldal kan ikkje vente lenger.
HEIDI HJORTELAND WIGESTRAND Den rasutsette strekninga i Rødsliane i Suldal kan ikkje vente lenger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway