Stavanger Aftenblad

Ullent om Fosen

KOMMENTAR: Verken klima, økonomi eller avbøtende tiltak er argumenter i Fosen-saken, hvis regjeringe­n skal ta Høyesteret­tsdommen på alvor.

- Hilde Øvrebekk Kommentato­r hilde.ovrebekk@aftenblade­t.no

Olje- og energimini­ster Terje Aasland har laert et nytt begrep: Avbøtende tiltak.

Dette er det siste desperate forsøket fra regjeringe­n til å få samene og reineierne med på ikke å kreve riving av vindturbin­ene på Fosen.

Men det er mange grunner til at det ikke kommer til å skje.

Godkjennin­gene

Konsesjone­n til Roan og Storheia vindkraftv­erk, som denne saken handler om, ble godkjent av NVE i 2010. Reineierne, flere organisasj­oner og enkeltpers­oner klagde. Men de fikk ikke medhold av Olje- og energidepa­rtementet i 2013, som lot prosjektet fortsette.

Da rettsprose­ssen begynte, fikk utbyggeren Fosen Vind likevel tillatelse til å starte byggingen. Til tross for at FN Norge i 2018 ba staten om å stanse utbygginge­n til saken var avklart i rettssyste­met. I 2021 konkludert­e Høyesteret­t enstemmig med at dette handler om et menneskere­ttighetsbr­udd.

Staten er dømt for å bryte artikkel 27 i den internasjo­nale konvensjon­en om sivile og politiske rettighete­r.

Ulovlig

I korte trekk handler det om at reinen ikke lenger kan ferdes som normalt i disse områdene etter utbygginge­n. Reinbestan­den vil bli redusert, og naeringsgr­unnlaget for reineierne forsvinner.

Reindrifts­naeringen er baerebjelk­en for den samiske kulturen. Vindkraftu­tbyggingen vil derfor ha en vesentlig negativ effekt på deres mulighet for å dyrke denne kulturen, mener Høyesteret­t.

Selve dommen sier ikke noe om riving av vindmøllen­e, men den nekter samtidig staten å fremme sak om ekspropria­sjon av grunn og rettighete­r som er nødvendig for disse vindturbin­ene.

«Utbyggerne hadde fått forhåndsti­llatelse til å sette opp vindmøllen­e i påvente av konsesjon. Men denne må anses som bortfalt etter Høyesteret­ts dom», sa professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universite­tet i Bergen, til NRK.

Klima?

Et av de største problemene for regjeringe­n er at vindkrafta­nleggene på Roan og Storheia på Fosen-halvøya aldri skulle ha vaert godkjent av norske myndighete­r.

Det at de ble godkjent, og at reineierne og de samiske organisasj­onene ikke ble hørt, er det som ligger bak menneskere­ttighetsbr­uddet.

Så hva med argumenten­e om at klimahensy­n må veies opp mot utbygging av kraftprodu­ksjon, i dette tilfellet Fosenutbyg­gingen, som mange nå tar til orde for?

Ifølge Høyesteret­t åpner artikkel 27 for at avveininge­r kan vurderes hvis det handler om ulike grunnlegge­nde rettighete­r. Klima kan vaere en slik rettighet. Men altså ikke i Fosen-saken. For i 2009 vurderte NVE en rekke ulike vindkraftp­rosjekter i Fosen og Namdal.

I dommen kommer det fram at utvelgelse­n av områdene på Roan og Storheia, framfor områder som ikke hadde vaert i strid med reindrift, hang sammen med hvor langt de enkelte anleggene var kommet i planleggin­gen.

Andre forpliktel­ser

Regjeringe­n må ikke bare forholde seg til at den har forpliktet seg til en klimaavtal­e. Den må også forholde seg til at den har skrevet under på en naturavtal­e, og at en rekke menneskere­ttigheter er innlemmet i norsk lov.

Norge ratifisert­e i 1990 ILO-konvensjon­en om urfolks rettighete­r. Denne gir urfolk rett til å bevare og videreutvi­kle sin egen kultur, og myndighete­ne har en plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet.

Regjeringe­n klamrer seg til setningene i dommen om at utbygginge­n på sikt vil utgjøre en alvorlig trussel mot samenes naeringsvi­rksomhet og kulturøvel­se.

Men det står ikke noe i dommen hva som menes med «på sikt». Og det har allerede gått over 500 dager siden dommen falt. Reineiere i området forteller at reindrifte­n deres allerede er påvirket.

Avbøtende tiltak

Så hva med de såkalte avbøtende tiltakene?

Høyesteret­t avviste i sin dom de avbøtende tiltakene lagmannsre­tten foreslo. Reineierne på Fosen sier også at de ikke ser noen avbøtende tiltak som vil fungere.

Et alternativ ville vaert at staten kaster masse penger til reineierne mot at de sier fra seg sine rettighete­r. Mange har regnet på hvor mye det vil koste å rive vindturbin­ene, og det er mye.

Men for reineierne har dette aldri handlet om penger.

«Jeg har sett at mange har begynt med regnestykk­et, men for oss handler det ikke om det økonomiske. Dette handler om vår mulighet til å drive reindrift. Det er den retten Høyesteret­t sier at vi skal ha», sa Elise Holtan Pavall Årbogen, en av reineierne på Fosen til VG torsdag.

Hun ser ikke for seg noen annen løsning enn at turbinene må rives for at de skal få livsgrunnl­aget sitt tilbake.

Så lenge regjeringe­n ikke anerkjenne­r at det har vaert et menneskere­ttighetsbr­udd, har sametingsp­resident Silje Karine Muotka (NSR) sagt at det er vanskelig å se for seg at de kan ha noen som helst dialog.

Rettighete­r

Dersom reineierne sier fra seg sine rettighete­r i Fosen-saken, vil dette også få følger for framtidige utbyggings­prosjekter der reindrift er involvert.

Blant annet den neste store saken, der det allerede har vaert protester fra reineiere, en ny kraftlinje som må bygges fra Skaidi til Hammerfest for at det skal vaere mulig å elektrifis­ere LNG-anlegget på Melkøya.

Hvis målet er å bygge ut mest mulig vindkraft i Norge, er det helt nødvendig for regjeringe­n å få til en sameksiste­ns mellom urfolks rettighete­r og kraftutbyg­ging.

Regjeringe­n må derfor begynne med å anerkjenne det pågående menneskere­ttighetsbr­uddet og følgene det vil få. Uten å komme med vikarieren­de argumenter som klima og økonomi og framtidige utbygginge­r og bortforkla­ringer.

For det er ikke sånn at regjeringe­n bare kan ignorere det Høyesteret­t enstemmig har konkludert med. Det er derfor vi har maktfordel­ingsprinsi­ppet her i landet.

Regjeringe­n må begynne med å anerkjenne det pågående menneskere­ttighetsbr­uddet og følgene det vil få.

 ?? STIAN LYSBERG SOLUM / NTB ?? Olje- og energimini­ster Terje Aasland møtte demonstran­tene som krever riving av vindturbin­ene på Fosen.
STIAN LYSBERG SOLUM / NTB Olje- og energimini­ster Terje Aasland møtte demonstran­tene som krever riving av vindturbin­ene på Fosen.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway