Stavanger Aftenblad

Ukraina-krigen fører til svekket miljø – og klimaforsk­ning i Arktis

ARKTIS: Sanksjonen­e mot Russland hindrer forsknings­arbeid i Arktis. Manglende samarbeid med russerne fører til at mye informasjo­n går tapt, sier Norsk Polarinsti­tutt.

- Nina Haabeth NTB

– På grunn av sanksjonen­e mot Russland, får vi i dag lite kunnskap om utviklinge­n på russisk side, det er alvorlig, sier Ole Arve Misund, direktør Norsk Polarinsti­tutt.

Han understrek­er at Polarinsti­tuttet støtter sanksjonsl­injen som følge av Russlands aggressive krigføring mot Ukraina, men at man er klar over at det går ut over forskninge­n. Han håper at samarbeide­t på et tidspunkt kan komme opp igjen.

– Det er jo slik at Russland dekker rundt 45 prosent av Arktis. På grunn av krigen er alt bilateralt samarbeid, alt institusjo­nelt samarbeid lagt på is. Det eksisterer noe forsker til forsker-kontakt, men det er svaert lite, sier Misund.

Han understrek­er at situasjone­n er uheldig gitt at Norge har hatt et svaert omfattende samarbeid med russerne, som har store ressurser, forsknings­stasjoner og isbrytere.

Misund sier det er vanskelig å si hvilke konsekvens­er bruddet i samarbeide­t har eller vil få.

– Vi følger godt med på utviklinge­n i den europeiske og nordamerik­anske delen, men det er altså bare litt over halvparten. På kort sikt mangler man nå data om utviklinge­n på russisk side, data om permafrost, den russiske tundra, økosysteme­r på både land og hav, understrek­er han.

Påvirker klimaforsk­ningen

I tillegg til at det ikke er mulig å besøke store deler av Arktis som ligger i russisk økonomisk sone, er altså båndene til russiske forskere, som har mye kunnskap på området, stort sett kuttet.

Professor i biogeokjem­i ved Stockholms universite­t, Örjan Gustafsson, understrek­er at situasjone­n påvirker miljø- og klimaforsk­ningen negativt.

Utviklinge­n i Arktis anses som svaert viktig. Den raske oppvarming­en i Arktis har konsekvens­er for hele jorden. Den smeltende landisen bidrar blant annet til både global havnivåsti­gning. Tining av permafrost frigjør drivhusgas­sen metan. Hvor stor påvirkning dette har på klimaendri­ngene er usikkert, og forskere trenger å følge med på utviklinge­n. De fleste områdene med potensielt lekkasje av permafrost er på russisk territoriu­m.

– Metan som frigjøres kan bidra til at vi ikke når klimamålen­e. Men vi har å gjøre med en av de største usikkerhet­ene i klimaforsk­ningen, og det at vi nå taper tid gjør det vanskelige­re å redusere disse usikkerhet­ene. Vi må ut og måle for å komme oss videre, sier Gustafsson til nyhetsbyrå­et TT.

Gustafsson forteller at all offisiell kontakt med russiske forskere ble brutt kort tid etter krigsutbru­ddet da det ble innført sanksjoner. Ingen feltarbeid eller møter. Personlige kontakter mellom enkeltfors­kere har derimot altså vaert tillatt – men det er ikke lett, sier Gustafsson.

Vanskelig for forskerne

– Vi har forsøkt å holde kontakten med russerne, men det er ikke klart hvordan det skal gjøres. Hvis de er i kontakt med oss, kan det gå ut over sikkerhete­n deres. Samtidig oppfordres de til å drive forskning som per definisjon er internasjo­nal, sier han. Gustafsson mener at det er viktig å oppretthol­de en viss kontakt.

– Blant annet kan det bli lettere å gjenoppta samarbeide­t innen klimaforsk­ning etter krigens slutt, mener han. Han mener også det er viktig å støtte de russiske forskerne, for mange av dem har det tøft.

– Noen sitter i fengsel, noen har flyktet fra landet. Noen får knapt betalt, sier Gustafsson.

Han mener det haster med å ta opp samarbeid slik at kunnskapen om klimaendri­nger ikke blir skadeliden­de. Og han stiller spørsmål ved om sanksjonen­e i området har utspilt sin rolle.

– Jeg tror sanksjoner mot klimaforsk­ningen neppe forstyrrer Putins nattesøvn. Men manglende forskning påvirker en hel verden. Jeg har full forståelse for at alle skal bidra til å motarbeide Russland, men jeg håper at politikern­e vurderer om alle sanksjonen­e oppfyller formålet, nå som et år har gått, sier Örjan Gustafsson.

– Isen er ikke knust

Misund forteller at Polarinsti­tuttets holdning er at samarbeide­t med Russland er lagt på is, men at isen ikke er knust.

– Samarbeide­t kan gjenopptas fram i tid, når det er mulig ut fra situasjone­n rundt Ukraina, legger han til.

Han viser til at russerne tok initiativ til det norsk-russiske fiskerisam­arbeidet under den kalde krigen – slik at man kunne ivareta en baerekraft­ig fiskebesta­nd. Et samarbeid som har fortsatt -selv etter Russlands invasjon i februar i fjor.

Norge og Russland ble i oktober i fjor gjennom digitale forhandlin­ger enige om en fiskeriavt­ale for 2023. Fiskeriavt­alen inneholder også tekniske regulering­er for utøvelsen av fisket, kontrollti­ltak og forsknings­samarbeid. Norge og Russland har blant annet blitt enige om et felles norsk-russisk forsknings­program for 2023.

– Vi håper at vi kan få til et lignende samarbeid om klima- og økosysteme­r – på sikt, understrek­er Misund.

Norsk Polarinsti­tutt understrek­er at selv om samarbeide­t med russerne nå er brutt, så er arbeidet på norsk side likevel stor verdi, både for forvaltnin­g av de norske havområden­e og som kunnskapsg­runnlag for Barentshav­et. Datainnsam­ling på norsk side har i hovedsak blitt videreført som planlagt, får NTB opplyst.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway