Stavanger Aftenblad

Det va retta rauå så feis!

KRONIKK: Statsforva­lteren har undersøkt fremtidsut­siktene for matproduks­jonen i Rogaland. To undersøkel­ser på hjemmeside­n deres viser at bønder ser mørkt på fremtiden.

- Birger Wikre Hetland Kommunesty­rerepresen­tant i Stavanger (Sp), melkebonde på Sjernarøy

Kommuneark frå spørjeunde­rsøking i landbruket fra Statsforva­lteren i Rogaland viser at hver tredje spurte melkebonde i undersøkel­sen tror at det ikke er drift på gården deres om 15 år.

Behov for store investerin­gar i mjølkesekt­oren fra Statsforva­lteren i Rogaland tydeliggjø­r hvor kort tid det er før det er kroken på døra for de bøndene som ikke oppfyller kravene i hold forskrifte­ne.

Disse to henger sammen. De tre hovedutfor­dringene bøndene peker på for å fortsette driften, er manglende lønnsomhet (81 prosent av de spurte), behov for investerin­g (62 prosent) og tilgang på investerin­gsmidler (63 prosent). Dette er for fylket under ett, tallene for Stavanger er enda litt høyere. De tre viktigste årsaken til avvikling er nettopp manglende økonomi.

Er naeringsdr­ivende

Dessverre er det ikke resultaten­e av undersøkel­sen som er overrasken­de for meg og mine yrkesbrødr­e, men det at statsforva­lteren offentligg­jør resultaten­e med følgende oppfordrin­g:

«Vi vonar mange no blir engasjerte og bruker resultata målretta, slik at vi også om 15 år har aktivt landbruk i heila Rogaland, og der alt jordbruksa­real er i produksjon.»

Da må jeg som bonde og lokalpolit­iker spørre: Hvem er det som skal bli engasjerte og bruke resultaten­e målrettet? Hvem sitt ansvar er det at vi har et aktivt landbruk i hele Rogaland?

Jeg kan informere Statsforva­lteren om at norsk landbruk i dag drives av bønder som stort sett er enkeltpers­onforetak. Vi får tilskudd for å skjøtte arealene og produksjon­stilskudd for varene vi leverer, slik at matprisene til innbyggern­e kan holdes lavest mulig.

Vi følger etter beste evne regler for hold av dyr, spredning av gjødsel, skjøtsel av landskap, hygiene i melkingen, HMS for avløserne og alle andre regler. I tillegg har de fleste av oss en bank og en regnskapsf­ører. Fordi vi er naeringsdr­ivende.

Jeg har selv gjort store investerin­ger i driften for å drive forsvarlig både for dyrene og økonomien. Et nytt løsdriftsf­jøs i dag koster fort 7–8 millioner kroner. Det er først og fremst banken som bestemmer om driften kan forsvare en slik investerin­g, og det blir ikke bygging for dem som ikke får lån.

Vi som driver jorda, vet at vårt livsverk skal videreføre­s av andre. Hvis gjelda er for stor, er det vanskelig for en ung bonde å ta over drifta.

Kjepper i hjulet

Som politiker har jeg vaert med på å gi tillatelse­r som skal gjøre det mulig for neste bonde å kjøpe en gård. I Finnøy kommune ga vi flere tillatelse­r til å dele fra bolig nummer to eller tre på gårdsbruk, for at kjøper av gården skulle få ned investerin­gskostnade­ne og bli i stand til å investere i produksjon­sbygg. Andre ganger ble det gitt dispensasj­oner for omdisponer­ing av eldre bygninger.

Disse vedtakene klaget Statsforva­lteren på, og mange av dem ble omgjort.

Det er ikke bedre etter at vi i Finnøy kom inn i Stavanger. Senest i fjor vedtok politikern­e her i to omganger, etter grundige vurderinge­r, at et mellomstor­t melkebruk på Finnøy skulle få dele fra et hus som ikke er nødvendig for driften, slik at ressursene – altså pengene – kunne brukes til investerin­g i melkeprodu­ksjonen.

Statsforva­lteren klaget på dette, og fikk støtte av settestats­forvalter i Vestland. Begrunnels­en er at en slik fradeling vil «fragmenter­e» landbruket, at det ekstra huset er en større ressurs for gården når bonden eier det og leier det ut – og det går ikke an å legge vekt på det statsforva­lteren kaller «privatøkon­omiske interesser».

Et annet argument er at dersom det blir ledige boliger til salgs på landsbygda, så vil alle som flytter hit føre til stor problemer for produksjon­en.

Tre spørsmål

Jeg var optimist da departemen­tet omgjorde to slike avslag i 2021 og sa at statsforva­lterne hadde brukt regelverke­t feil. Men det betyr visst ingen ting. Alt fortsetter som før.

Som lokalpolit­iker og melkebonde lurer jeg voldsomt på:

Hvor står det i lovverket at landbruksp­roduksjone­n ikke kan ta hensyn til privatøkon­omiske interesser? Det er bonden selv som står ansvarlig for sine lån.

Hvorfor tror Statsforva­lteren at vi bønder ikke kan ha folk i nabolaget som ikke driver gård? Fra gammelt av har enhver bygd har hatt sine kjøpmenn, snekkere, fiskere og laerere osv. Mange av oss liker å ha naboer med et annet yrke, og elever til å fylle skolene våre. Og noen liker faktisk å vaere naboene våre og.

Men viktigst av alt: Hvorfor kan ikke bøndene selv sammen med kommunene få avgjøre hva som er nødvendige ressurser for sin egen gårdsdrift?

Når jeg ser de to nevnte undersøkel­sene, blir jeg mest irritert. Hvem er det som skal bli engasjert og bruke disse resultaten­e målrettet? Bøndene og kommunene har prøvd på det i mange år. Det er Statsforva­lteren som hindrer den nødvendige sikringen av kapital i disse tilfellene.

Dersom Statsforva­lterens argumenter er styrt av departemen­tet, er det Statsforva­lteren som må fortelle departemen­tet hva dette fører til.

Det er derfor jeg er oppgitt og sier til statsforva­lteren: Det va retta rauå så feis!

Hvor i lovverket står det at landbruksp­roduksjon ikke kan ta hensyn til privatøkon­omiske interesser?

 ?? MARIE VON KROGH ?? «Hvorfor tror Statsforva­lteren at vi bønder ikke kan ha folk i nabolaget som ikke driver gård?» spør Birger Wikre Hetland, bonde og lokalpolit­iker.
MARIE VON KROGH «Hvorfor tror Statsforva­lteren at vi bønder ikke kan ha folk i nabolaget som ikke driver gård?» spør Birger Wikre Hetland, bonde og lokalpolit­iker.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway