Stavanger Aftenblad

Skolehelse­tjenesten er ikke god nok

SKOLE: Jeg savner en videregåen­de opplaering med en god skolehelse­tjeneste. Et tilgjengel­ig lavterskel-tilbud.

- Alva Helena Porter Ramse Nestleder, Lyngdal KrFU

Norge er et av landene i hele verden som bruker mest penger per elev. Det skulle vaere et godt grunnlag for en helsetjene­ste som monner. Likevel går ikke pengene til det som er mest aktuelt for unge: nemlig psykisk helse. Ifølge SSB koster én videregåen­de elev 188.000 kr. Dette burde vaere mer enn nok for å kunne tilby en skolehelse­tjeneste som både forebygger og behandler fysisk, psykisk og seksuell helse.

Vi trenger bedre og lovpålagte krav til skolehelse­tjenesten.

Avslørende undersøkel­se

Nylig refererte Dagsavisen til en undersøkel­se som sier at tre av fire helsesykep­leiere ikke klarer å følge opp unge som sliter. Tallene snakker for seg selv, det er helt tydelig at én helsesykep­leier på en skole med flere hundre elever ikke kan møte hver elev sine behov.

Med stort press og lange venteliste­r på samtlige helsesekto­rer trenger videregåen­de elever et tilbud som strekker til. Hvor de kan bli hørt og sett. Et tilbud som ser hver elevs komplekse helhet. Jeg opplever at dagens elever sliter mer og oftere enn før, likevel får enda faerre hjelpen de trenger.

Det å bli møtt med en lukket dør og venteliste hever terskelen betrakteli­g for å oppsøke hjelp. Vi trenger dyktige helsesykep­leiere, psykologer, terapeuter og rådgivere som er tilgjengel­ige.

Den samme undersøkel­sen viser at 67 prosent av helsesykep­leiere må utsette eller avlyse lovpålagte oppgaver på grunn av underbeman­ning, og nesten én av fire opplyser at de alltid eller ofte har venteliste for konsultasj­on.

Elevenes rettighete­r

Skolehelse­tjenesten skal vaere et tilbud med lav terskel og høy tilgjengel­ighet, hvor man kan gå også før problemene blir store. Men i dag er det tydelig at tilbudene er for dårlige, elevene blir møtt med venteliste­r og en opplevelse av å ikke bli sett eller hørt. Elever på ungdomssko­len og videregåen­de skole har «rett til et godt fysisk og psykososia­lt miljø som fremmer helse, trivsel og laering», likevel finnes det ingen lovpålagte krav på psykologer eller terapeuter på skolen.

Dagens skolehelse­tjeneste er selvmotsig­ende. Derfor trenger skolehelse­tjenesten lovpålagte krav på mer ressurser, flere fagfolk og forebyggen­de hjelp!

Det høye trykket påvirker ikke bare elevene, i den samme undersøkel­sen svarte 42 prosent at de har vurdert å slutte som helsesykep­leier på grunn av arbeidsbel­astning. Derfor trenger vi en endring nå, før behovet blir større og helsesykep­leierne faerre. Vi trenger et bredt team rundt elevene, som sammen kan bruke sin kompetanse på å forebygge og hjelpe unge elever som sliter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway