Stavanger Aftenblad

Spektakula­ert energipoli­tisk comeback

VINDKRAFT: Som frontfigur for vindkrafti­ndustrien har den tidligere Sp-politikere­n Åslaug Haga forlatt sitt tidligere standpunkt om vern av norsk natur.

- Hildegunn Hervik Flengstad Leder, Motvind Norge

1. januar i år tiltrådte Åslaug Haga som administre­rende direktør i Fornybar Norge, det noe fantasiful­le navnet på NHOs nye landsforen­ing for kraftbrans­jen. Dette innebar et imponerend­e energipoli­tisk comeback.

Åslaug Haga var som leder av Senterpart­iet en av arkitekten­e bak den rødgrønne regjeringe­n i 2005, sammen med Jens Stoltenber­g (Ap) og Kristin Halvorsen (SV). I regjeringe­ns Soria Moriaerkla­ering sto blant annet dette: «Stadig faerre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere beskyttels­e av områder og naturkvali­teter som også våre etterkomme­re har rett til å oppleve.»

Kabler og vindmøller

Liv og laere er som kjent ikke alltid like lett å kombinere. Mens Åslaug Haga var olje- og energimini­ster, kom lovforslag­et som fritok vindkraftv­erk fra kravet om kommunal regulering­splan, og kommunenes muligheter for å stanse nye vindkraftv­erk i urørt natur ble tilsvarend­e redusert. Samtidig lanserte hun som statsråd begrepet Norge som «Europas batteri».

Norge som «europabatt­eri» ble som kjent et argument fra kraftbrans­jen for å bygge utenlandsk­abler til Tyskland og England. Argumentet var gjerne også forsynings­sikkerhet, mens hovedhensi­kten åpenbart var å få norske strømprise­r opp. Akkurat det ble da også ble saerdeles vellykket.

Haga var først kommunal- og regionmini­ster, og fra 2007 olje- og energimini­ster, i den rød-grønne regjeringe­n. Samme år som den ble etablert, ble andre byggetrinn på Smøla vindkraftv­erk åpnet, og vindkraftv­erket fikk til sammen 68 turbiner. Vindkraftv­erket på Smøla var Norges største fram til 2017. Etter den voldsomme utbygginge­n fram til og med 2021, har Smøla falt langt ned på lista.

Stor endring

Haga gikk ut av Stortinget og norsk politikk etter valget i 2009. I 2009–10 var hun prosjektdi­rektør for fornybar energi Norsk Industri, landets største arbeidsgiv­erforening i NHO. Etter en periode som generalsek­retaer i Norsk Luftambula­nse arbeidet hun i utlandet i mange år, før hun i 2021 vendte tilbake til Norge. 1. august det året overtok hun som administre­rende direktør i Norwea, vindkraftb­ransjens interesseo­rganisasjo­n.

17 måneder senere har hun så pr. 1. januar 2023 fusjonert Norwea inn i NHOs landsforen­ing Energi Norge, og blitt administre­rende direktør for den nye organisasj­onen, kalt Fornybar Norge.

Allerede i perioden som Norwea-sjef hadde Haga gjennom en lang rekke opptredene­r i mediene i imponerend­e grad distansert seg fra Soria Moria-erklaering­ens klare mål om «beskyttels­e av områder og naturkvali­teter som også våre etterkomme­re har rett til å oppleve.»

Drar klimakorte­t

Åslaug Haga har gjort det til et mantra å hevde at vi må bygge mer vindkraft på land for at vi skal kunne «nå klimamålen­e». Hun hevder også at mer vindkraft på land vil få ned strømprise­ne, noe som rimeligvis blir avvist fra faglig økonomisk hold. Skal mer vindkraft på land få strømprise­ne ned, må vi produsere så mye av den sorten at vi ikke får eksportert alt vi ikke bruker selv. NVE anslår at det betyr minst 40 TWh, og det er på toppen av det vi trenger for å vaere selvforsyn­t med strøm. Det må til om vi skal sprenge den eksportkap­asiteten vi har bygget med de siste kablene, til sammen 75 TWh. Skal dette skje med mer vindkraft på land, vil det i tilfelle vaere svaert lite urørt natur igjen i landet!

Det er direkte kvalmende å høre Åslaug Haga dra «klimakorte­t» i alle kanaler og bruke strømprisk­risen for at de kommersiel­le vindkrafta­ktørene som hun nå arbeider for, skal få hente nye millioner i superprofi­tt ved å bygge ned mer urørt natur med nye vindkraftv­erk på land og til havs.

Saerlig sett opp mot hennes tidligere «Soria Moria»-syn på verdien av urørt natur, kan vi definitivt kalle det et spektakula­ert energipoli­tisk comeback!

 ?? BEATE OMA DAHLE / NTB ?? Den tidligere diplomaten og Sp-lederen Åslaug Haga er nå toppleder i Fornybar Norge, vindkrafti­ndustriens arbeidsgiv­erorganisa­sjon.
BEATE OMA DAHLE / NTB Den tidligere diplomaten og Sp-lederen Åslaug Haga er nå toppleder i Fornybar Norge, vindkrafti­ndustriens arbeidsgiv­erorganisa­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway