Stavanger Aftenblad

Hva med prisene, Sandra?

MEIERIVARE­R: Vi trenger en meierikomm­isjon til å se på hvordan vi kan sikre rettferdig konkurrans­e.

- Kristine Aasheim Q-Meieriene

Landbruks- og matdeparte­mentet vil i løpet av mars legge frem sitt syn på konkurrans­en i meierisekt­oren. Heldigvis har statsråd Sandra Borch forsikret om at eventuelle endringer i rammebetin­gelser vil bli gjort på en solid faglig bakgrunn.

Uheldigvis sier hun også at hun vil følge opp forhåndsko­nklusjonen i Hurdalspla­ttformen om at konkurrans­efremmende tiltak i meierisekt­oren skal avvikles. Selv om hun gjentar at hun vil ha konkurrans­e, frykter vi det verste.

Prisen på mat er svaert viktig for alle. Samfunnet forventer nå at Stortinget tar grep for å unngå unødvendig prisvekst. Her er det verdt å minne om at hele 15 prosent av handlekurv­en til norske familier inneholder meierivare­r. I gjennomsni­tt handler en familie meieriprod­ukter for rundt 20.000 kr hvert år, i alt litt over 26 milliarder kr.

Unødvendig ekstraregn­ing

Hva vil skje med prisene dersom regjeringe­n nå bestemmer seg for å svekke konkurrans­en?

Det er faktisk ikke utredet! Dette er en stor og alvorlig mangel i det faglige grunnlaget regjeringe­n nå baserer sin innstillin­g på. Q-Meieriene har gjentatte ganger varslet at utrednings­instruksen ikke er fulgt i denne saken.

Teoretisk vil svakere konkurrans­e i meierikate­gorien gi økte priser til forbrukern­e. Tines superdomin­erende posisjon (77 prosent markedsand­el) vil styrkes ytterliger­e, og kjedenes forhandlin­gskraft vil falle. Det er ikke umulig at en mer eller mindre monopolise­ring av meierimark­edet vil føre til store prisøkning­er. Hvor mye vet vi ikke, men at vi i hvert fall fort snakker om over 10 prosent. Det vil i så fall bety at landbruks- og matministe­ren påfører forbrukern­e en årlig unødvendig ekstra regning på 2000 kr per familie, i sum 2,6 milliarder kr.

Uten et tilstrekke­lig kunnskapsg­runnlag vil eventuelle endringer rett og slett bli et «ukontrolle­rt eksperimen­t» med meieribran­sjens evne til å innovere, skape mangfold og valgfrihet og tilby rimelige priser.

Uavhengig kommisjon

Vi foreslår derfor at en uavhengig meierikomm­isjon blir nedsatt av departemen­tet, med et mandat til å se på hvordan rettferdig konkurrans­e kan sikres i fremtiden.

Her har regjeringe­n endelig en utfordring hvor svaret er å ikke gjøre noe nå. De konkurrans­efremmende tiltakene har fungert siden 2007, og både konkurrans­en og forbrukern­e trenger dem fortsatt. Den konklusjon­en støttes av Landbruksd­irektorate­t, Konkurrans­etilsynet og Forbrukerr­ådet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway