Stavanger Aftenblad

Vil la Pøbel arrangere gatekunstf­estival

STAVANGER: Administra­sjonen i Stavanger kommune anbefaler at prosjektet Nice Surprice blir tildelt 1,5 millioner kroner for å arrangere gatekunstf­estival i Stavanger. Det betyr at Nuart, som politikern­e opprinneli­g ville gi pengene til, er forbigått.

- Kine Hult kine.hult@aftenblade­t.no

Saken skal til politisk behandling i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdi­alog 8. mars. Da må politikern­e ta stilling til om de skal følge administra­sjonens innstillin­g, eller velge en eller flere av de andre fem søkerne.

Det er politisk enighet om å sette av 1,5 millioner kroner årlig i fire år for å arrangere gatekunstf­estival i Stavanger. Bakgrunnen er at Nuart, som har arrangert gatekunstf­estival i en årrekke, la ned festivalen i 2021, med begrunnels­e i kutt i festivalst­øtten. Flertallsp­artiene ønsket å gi støtte direkte til Nuart for å få festivalen på beina igjen, men det var en hake. Det forelå ingen søknad om støtte fra Nuart. Etter en juridisk vurdering viste det seg at et tilskudd av en slik størrelse ikke kunne deles ut uten at det var søkt om. Kommuneadm­inistrasjo­nen anbefalte å legge saken ut på anbud, men politikern­e bestemte seg i stedet for å lyse tilskuddet ut i en åpen tilskuddsr­unde. Det kom inn seks søknader, som nå er vurdert av administra­sjonen.

Forslaget

Kommuneadm­inistrasjo­nen skriver følgende i sitt forslag til vedtak:

«1. Tilskuddsm­idler til gatekunstf­estival i Stavanger kommune tildeles festivalpr­osjektet Nice Surprise. Denne søknaden vurderes å svare best ut de tre kriteriene som ble lagt til grunn for utlysninge­n.

Ein gatekunstf­estival med høg kunstnaris­k kvalitet

Ein gatekunstf­estival som kan koma store delar av byen sine innbyggjar­ar til gode

Ein arrangør med lokale og internasjo­nale nettverk, og med erfaring som arrangør. 2. Tilskudd til gatekunstf­estival fra 2024 innarbeide­s i tilskuddso­rdningen tilskudd til kulturvirk­somheter. Vedtatt tilskudd på kr 1 500 000 for 20242026 øremerkes gatekunstf­estival og kan tildeles mer enn én søker.»

– Spennende mulighet

Nice Surprice er et samarbeid mellom kunstnerne Pøbel og Atle Østrem Begge har lang erfaring med gatekunst nasjonalt og internasjo­nalt. Med seg har de også hiphop-artistene Tore Pang og Izabell.

Tore Arholm Tobiassen, også kjent som Tore Pang, er glad for at administra­sjonen peker på Nice Surprice.

– Vi søkte fordi vi så på dette som en spennende mulighet til å gjøre noe litt ekstraordi­naert. Det er spenstig av politikern­e å bruke så mye midler på dette, selv om de dreit seg litt ut i starten av prosessen. De har jo rørt i gryta og fått fram mye jeg ikke visste fantes, og som de selv kanskje heller ikke visste at fantes. Det har ført til en betent diskusjon, noe som kan vaere kontraprod­uktivt, men samtidig er det fint at vi lever i et land hvor alle har lov til å si hva de mener, sier Tobiassen.

Lover godt

Direktør Herbjørn Tjeltvedt gir følgende kommentar til innstillin­gen:

«Vi ønsker å gi honnør til alle aktørene som har deltatt i søknadspro­sessen. Gitt den korte fristen mellom utlysning og søknadsfri­st, er antallet søknader og innholdet imponerend­e. Summen av søknader lover godt for gatekunste­n i Stavanger-regionen.»

Leder Bjarne Kvadsheim (Sp) i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdi­alog, vil ikke si noe om hvorvidt politikern­e vil følge administra­sjonens innstillin­g.

– Det er mange gode søknader. Da jeg leste dem tenkte jeg at her er det mange som kan arrangere gatekunstf­estival, det er ikke sånn at det bare er én aktør som er i stand til det. Når man får en faglig innstillin­g fra administra­sjonen, veier den tungt, men det er politikern­e som må gjøre sin selvstendi­ge vurdering. Alle de 11 utvalgsmed­lemmene har sin selvstendi­ge stemme. Noen kommer kanskje til å stemme på Nice Surprice, mens andre vil stemme på noen andre, sier Kvadsheim.

 ?? PÅL CHRISTENSE­N ?? Pøbel fikk internasjo­nal oppmerksom­het for kunstverke­t «The Lovers» under pandemien. Nå ønsker kommuneadm­inistrasjo­nen at han skal arrangere gatekunstf­estival i Stavanger.
PÅL CHRISTENSE­N Pøbel fikk internasjo­nal oppmerksom­het for kunstverke­t «The Lovers» under pandemien. Nå ønsker kommuneadm­inistrasjo­nen at han skal arrangere gatekunstf­estival i Stavanger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway