Stavanger Aftenblad

Norsk kolonialis­me

GJESTEKOMM­ENTAR: Christian Krohg kan henge i Nasjonalga­lleriet, men Norge har fortsatt en kolonial fortid.

- Eirik Kvindeslan­d Doktorgrad­sstipendia­t i historie, University of Oxford

De siste ukene har landets skravlekla­sse brukt mye tid og krefter på hva som kan og bør henge på veggen i Nasjonalga­lleriet. Direktør Stina Högkvist mente at maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» var «et kolonialis­tisk bilde» men beklaget senere uttalelsen. Etter hvert ble det klart at dette ikke var et forsøk på «kanselleri­ng», og de fleste har nå falt til ro med at Krohg kan bli hengende.

I mellomtide­n fikk fagretning­en postkoloni­al et alvorlig skudd for baugen. En avgjørende retning innen global historie og kulturstud­ier ble, etter en litt sleivete uttalelse, avskrevet som venstrevri­dd ideologi og «woke» symbolpoli­tikk. Enkelte mente for eksempel at museumsdir­ektøren og historiker­e «leter etter (Norges) ikke-eksisteren­de koloniale arvesynd».

Post-koloniale studier

Om vi tenker slik om historie, tar vi store steg bakover, både i hvordan vi forstår verden generelt, men også Norges plass i den. For selv om nasjonalst­aten Norge aldri bygget et globalt imperium selv, har kolonihist­orie og det verdenssys­temet imperiene skapte, aktivt formet dagens Norge. I mange tilfeller dro nordmenn stor nytte av imperienes ekspansjon og handel. Å belyse dette handler ikke om å pirke i plagsom arvesynd, men å forstå Norges plass i en verden formet av overnasjon­ale imperier og ujevn maktbalans­e.

For det er nettopp dette postkoloni­ale studier handler om. Å forstå hvordan stater, kultur og strukturer i dag er produkter av imperier og kolonial dominans. Dette kan kanskje høres radikalt ut. Det er det også, om man tror at verden alltid har bestått av nasjonalst­ater, hvor ett folk hevder selvstyre innenfor anerkjente landegrens­er. Men sannheten er at det store flertallet av menneskehe­ten fram til ganske nylig levde i flernasjon­ale imperiale stater, ikke i selvstendi­ge nasjonalst­ater.

I varierende grad levde også nordmenn under imperialt styre fram til

1905. I 1914 kontroller­te europeiske makter omtrent 85 prosent av jordens overflate, mens Europa selv bare dekker 2 prosent. Dette skulle vedvare, og våre naboer britene og franskmenn­ene var alle statsborge­re i globale imperier helt fram til 1970-tallet. Selv om vi gjerne kjenner både Frankrike og Storbritan­nia som selvstendi­ge land, er faktum at innbyggern­e der inntil ganske nylig delte president, konge eller statsminis­ter med millioner av andre i Afrika, Midtøsten og Asia. Forskjelle­n er at franskmenn­ene og britene hadde stemmerett, mens disse «andre» måtte godta det som ble bestemt i London og Paris.

Vår imperialis­tiske rolle

Tre hundre år med imperial dominans formet ikke bare koloniene, men også Frankrike og Storbritan­nia selv. For begge var 2. verdenskri­g en verdenskri­g nettopp fordi de kjempet for å beholde sine globale imperier. Etterkrigs­tidens gjenoppbyg­ging var i begge land basert på at ressurser fortsatt skulle strømme inn fra koloniene. Nettopp derfor ble krigene i Algerie, Indokina og Kenya så blodige. Kolonienes innbyggere var klare for selvstyre, mens Paris og London hadde helt andre planer.

Hva har dette med Norge og Leiv Eiriksson å gjøre? Imperialis­mens tidsalder formet også Norge, både politisk, kulturelt og økonomisk. Under den europeiske imperialis­mens storhetsti­d (ca. 1870–1914) hadde Norge verdens største handelsflå­te, med skip som daglig seilte til koloniene. Beskyttet av Det britiske imperiet kunne nordmenn bosette seg og drive business i Afrika,

Australia og Stillehave­t, med tilgang på ubrukte ressurser og billig, undertrykt arbeidskra­ft. Muligheten til å utvide aktivitete­n i den kolonisert­e verden var en viktig grunn til at Norge i 1905 brøt ut av unionen med Sverige. Inntektene bidro til å bygge det moderne Norge.

Kulturelt har den koloniale påvirkning­en vaert like viktig. I Knut Hamsuns «Markens Grøde» (1917) rydder og dyrker Isak Sellanrå ny mark i Nordland. Her kan vi kjenne igjen bosetteren fra amerikansk settler-litteratur, han som bygger et nytt samfunn på angivelig tomt og ueid land. Og akkurat som indianerne i Midtvesten ble redusert til plagsomme motstander­e av sivilisasj­onens frammarsj, er Nordlands innfødte samer bare en plagsom skygge i synsranden av Isak Sellanrås moderne prosjekt.

Flere smertefull­e debatter

Så er maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» kolonialis­tisk? Selvfølgel­ig er det det. Da Krogh malte på 1890-tallet, var norske bosettere travelt opptatt med å bosette Amerika, mens norske skipsreder­e jobbet aktivt for å utvide kolonihand­elen. Mens samene ble fornorsket ved tvang i nord, bygget politikere, malere og forfattere et norsk nasjonalpr­osjekt i sør. En mytologise­rt nordmann som på denne tiden reiser ut og «oppdager» land hvor det allerede bor innfødte, er per definisjon et produkt av kolonialis­mens verdensfor­ståelse. Det gjelder helt uavhengig av om den faktiske Leiv Eiriksson gjorde eller ikke gjorde det da han nådde beothukene­s land, som øya var før bosettere senere kalt den Vinland og Newfoundla­nd.

Så kan maleriet henge? For all del! Men norsk offentligh­et har fortsatt flere smertefull­e debatter foran seg, både når det gjelder norsk kolonialis­me spesielt, men også Norges forhold til europeisk imperialis­me generelt. Disse samtalene blir enklere om man har et mer avslappet forhold til «det norske» og hva det skal inneholde. Er man personlig bundet til den nasjonale masten, vil man utvilsomt ha vanskelig for å forstå det nasjonale skipet som helhet, enten det seiler «oppdagere» til Amerika eller med slaver i Kongo.

Muligheten til å utvide aktivitete­n i den kolonisert­e verden var en viktig grunn til at Norge i 1905 brøt ut av unionen med Sverige.

 ?? MITTET & CO./NTB ?? I juni 1906 ble kong Haakon og dronning Maud kronet. Som fritt land fra 1905 kunne Norge ta sterkere del i den europeiske, imperialis­tiske kolonialis­men.
MITTET & CO./NTB I juni 1906 ble kong Haakon og dronning Maud kronet. Som fritt land fra 1905 kunne Norge ta sterkere del i den europeiske, imperialis­tiske kolonialis­men.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway