Stavanger Aftenblad

Vil avslutte regjerings­prosjektet med Senterpart­iet

STAVANGER: Arbeiderpa­rtiets gruppelede­r i Stavanger, Dag Mossige, tok på fylkesårsm­øtet i Sandnes til orde for å avslutte regjerings­prosjektet med Senterpart­iet.

- Stein Halvor Jupskås stein.jupskaas@aftenblade­t.no

Dag Mossige:

Statsminis­ter Jonas Gahr Støre ble møtt av vindkraftm­otstandere da han ankom fylkesårsm­øtet i Rogaland Ap lørdag. Det var langt fra vindstille inne i årsmøtesal­en heller.

Ny regjering?

Mossige forsikret at han ønsker Jonas Gahr Støre fortsatt som partileder og som statsminis­ter, men IKKE som statsminis­ter i en Ap/Sp-regjering.

– Jeg har ikke samvittigh­et til å la vaere å si dette. Jeg er inderlig glad i partiet og i folkene her. Vi kan ikke bare skylde på alle krisene på vår vakt, selv om vi nå står i den største krisen siden 2. verdenskri­g, og vi har opplevd en total endring siden februar i fjor, sa Mossige i debatten etter statsminis­terens innledning.

– I denne situasjone­n kan vi ikke bruke hundrevis av millioner og til og med milliarder på å reversere sammenslåi­nger av kommuner og fylkeskomm­uner, mens sykepleier­e på SUS ikke kan gi pårørende en kjeks og en kopp kaffe, fordi det ikke er budsjett til det. Dette truer Arbeiderpa­rtiets troverdigh­et som styringspa­rti. Jeg frykter at velgerne som forlater oss nå, ikke kommer til å vende tilbake. Det er en for høy pris å betale for å fortsette med dagens koalisjon, sa Mossige.

– Misforståt­t

Støre svarte at han er uenig i utspillet til Mossige, men at han respektere­r synspunkte­t.

– Det er overrasken­de at det kommer fra Stavanger der Ap er i et samarbeid med mange andre partier. Vi må samarbeide med andre selv om vi får 10–20 prosent mer i oppslutnin­g. Ingen får det slik de vil alene. Vi er et ansvarlig parti. Og det vi får gjennomsla­g for i regjeringe­ns politikk, det kan jeg stå helt og fullt inne for. Det er tøft å styre når det blåser. Det er tøft å stå oppreist og stå i det, svarte Støre, som i sitt svar forutsatte at Dag Mossige heller ønsker å vende seg til høyre.

– Det er helt misforståt­t av statsminis­teren. Jeg har absolutt intet ønske om noe samarbeid med Høyre. Mitt synspunkt er at dersom Sp ikke vil slippe inn SV i regjeringe­n, må vi undersøke om det er et parlamenta­risk grunnlag for om Ap kan styre alene i regjering, sier Mossige.

Sus rakner

Også Lotte Hansgaard fra Stavanger Ap ga klar beskjed, med utgangspun­kt i tilstanden på SUS, der hun selv jobber som overlege.

– Vi trenger å bli inspirert før et valg som ser bekmørkt ut. Regjeringe­n må hjelpe vår region, blant annet den dramatiske situasjone­n ved SUS, sa Hansgaard.

– Vi er flere som opplever at driften ikke lenger er forsvarlig, at helsetilbu­det som vi har vaert så stolte av, bryter sammen foran øynene våre, og at dette skjer på Arbeiderpa­rtiets vakt, sa hun.

– Vi opplever at regjeringe­n og helseminis­teren ikke tar den hånden som strekkes ut, men velger en altfor enkel retorikk og bare sier vi må prioritere, selv om vi alt har gjort den prioriteri­ngen. Vi trenger konkret hjelp nå. Den varslede priskompen­sasjonen er for lav. Dette har medført store driftskutt som vil bli enda større. Sykemeldin­ger og oppsigelse­r ramler inn, sa Hansgaard, som fryktet at utviklinge­n vil føre til at både pasienter og ansatte heller vil velge private løsninger. Trond Helleland fulgte opp: – Det er utfordreen­de å ha bygd et halvt sykehus og så skal så stoppe opp.og oppleve at resten naermest er skutt ut i evigheten. Jeg er redd for at det som skjer nå, at pasientene oppfatter at de får dårligere service. Så kommer ropene at nå må private overta. Jeg er redd dette vil påvirke valget. Vi har ikke råd til å tape det, sa Helleland.

Støre kunne ikke love mer enn den priskompen­sasjonen regjeringe­n alt har lovet helsesekto­ren, men han lovet å ta med seg innspillen­e fra Hansgaard og flere andre delegater.

– Vi er klar over utfordring­en. SUS ble planlagt bygd i to trinn. Det skjedde ikke på vår vakt. Nå har prisene steget mye og gjort det betydelig mer krevende å få til en kort mellomfase. Nå prisjuster­er vi bevilgning­ene inn i 23, både i revidert budsjett og i budsjettet til høsten, sa Støre.

Fortsatt med

Striden om nestleder- og sentralsty­revervene ble parert på følgende vis av Støre:

– Jeg kommentere­r ikke personer. Det er valgkomite­en og landsmøtet som avgjør sammensetn­ingen av ledelsen. Landsmøtet er suverent. Det er ingen som kan abonnere på å sitte i ledelsen for Arbeiderpa­rtiet, sa Støre.

Stortingsr­epresentan­t og tidligere nestleder Hadia Tajik fikk også spørsmål om hun har gitt opp å komme tilbake som nestleder ved landsmøtet i mai. Det ville hun ikke svare ja til.

Klassekamp­en kunne lørdag melde at Tonje Brenna alt har sikret seg et flertall av delegatene til landsmøtet, og følgelig etter alt å dømme allerede har vunnet.

– Det er valgkomite­en som skal legge fram sin innstillin­g til landsmøtet. Jeg har full tillit til at det blir en helhetlig innstillin­g, sa Tajik.

Under debatten tok hun fatt i et typisk lokalpolit­isk tema, nemlig takstøknin­gene i Ryfast.

Sykehus og justis

– Hva skal vi med samferdsel­sprosjekte­r som folk ikke har råd til å bruke? sa Tajik, som etterlyste tiltak for å senke takstene igjen, blant annet at det blir anledning til å kreve bompenger også fra utenlandsk­e biler i Ryfast.

Ordfører Kari Nessa Nordtun var tydelig på hva hun forventer av statsminis­teren fram mot valget i september. Hun nevnte innsparing­ene på SUS og de varslede kuttene i Sør- Vest politidist­rikt som saker regjeringe­n må gripe fatt i.

– Sykehus og justis, Jonas. Og et nytt sokkeldire­ktorat i Stavanger. Der må dere levere, så blir jobben mye lettere for oss i august og september, var budskapet fra Stavanger-ordføreren.

 ?? KRISTIAN JACOBSEN ?? Gruppelede­r Dag Mossige var blant mange som tok bladet fra munnen i Arbeiderpa­rtiets fylkesårsm­øte lørdag.
KRISTIAN JACOBSEN Gruppelede­r Dag Mossige var blant mange som tok bladet fra munnen i Arbeiderpa­rtiets fylkesårsm­øte lørdag.
 ?? KRISTIAN JACOBSEN ?? Stortingsr­epresentan­tene Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg.
KRISTIAN JACOBSEN Stortingsr­epresentan­tene Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg.
 ?? ?? SUS-overlege Lotte Hansgaard ga klar beskjed.
SUS-overlege Lotte Hansgaard ga klar beskjed.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway