Stavanger Aftenblad

– Ikke rustet for dagens trusselbil­de

NORSK FORSVAR: En UiS-professor og en NHO direktør, begge fra Rogaland, skal vurdere tilstanden på norsk sikkerhet de neste 10–20 årene: – Vi er ikke rustet.

- Jonas Vikingstad jonas.vikingstad@aftenblade­t.no

Peker på oljå som et yndet russisk sabotasjem­ål:

– Jeg har laert ting jeg helst ikke burde visst for egen trygghetsf­ølelse. Det er alvorlig å se hvordan det står til med forsvar og beredskap i Norge.

Hun maler et mørkt bilde av norsk forsvar, Sissel Haugdal Jore. Hun er professor i samfunnssi­kkerhet og risikostyr­ing ved UiS. Haugdal Jore er en av 17 medlemmer i landets forsvarsko­mmisjon, som skal se på Norges forsvarsev­ne de nesten 10–20 årene.

Like etter forsvarsko­mmisjon ble nedsatt kom en annen; totalbered­skapskommi­sjonen.

Der sitter Tone Grindland, regiondire­ktør i NHO Rogaland, sammen med 15 andre. Hennes jobb er å se på styrkene og svakhetene ved norsk beredskap.

Rogalendin­ger med hendene på rattet

Grindland peker blant annet på terror, naturkatas­trofer og krig blant de viktigste risikoelem­entene.

I hver sin kommisjon skal altså de to rogalandsd­amene sørge for å øke sikkerhete­n for landet og dets innbyggere.

– Det er tretti år siden forrige forsvarsko­mmisjon. Den ble ledet av Kåre Willoch. Da hadde muren falt, og da handlet det om en fremtid basert på fred, sier Haugdal Jore.

– Nå står vi overfor et mye mer alvorlig trusselbil­de. Vi er ikke rustet for dagens trusselbil­de, legger hun til.

UiS-professore­n peker på at forsvaret er blitt bygget ned de siste årene, og ikke er i stand til å forsvare landet i en krigssitua­sjon.

– Budsjetten­e har ikke stått i stil med forventnin­gene til Forsvaret, sier hun.

– Nå skal Forsvaret forsvare Norge, norske interesser og norsk og alliert territoriu­m. Da må man bevilge mye mer penger til forsvaret og beredskap. Vi har vaert heldige nå i en periode, men nå er vi bakpå, hevder Jore.

– Er vi langt bakpå?

– Det er grunn til bekymring. Det står ikke så bra til i forsvaret som det burde. Det er ingen hemmelighe­t.

Samtidig som forsvarsev­nen er svekket har landets nabo i nord vist at de er villig til å ta til våpnene for å vinne frem. Russlands krig mot Ukraina har også preget Norges beredskap.

Olje og gass attraktivt for russerne

Blant annet har sikkerhete­n rundt landets olje- og gassanlegg blitt skjerpet. Nå som Norge har overtatt som Europas største leverandør av energi kan dette nemlig vaere et yndet mål for russisk sabotasje.

– Energi er et sikkerhets­politisk virkemidde­l, men vi i Norge er blitt skjermet fra det i lang tid, men ikke nå lengre. Vi har gått litt tilbake i historien, sier Jore.

– Mener du olje og gass er det mest attraktive trusselmål­et for Russland i Norge?

– Ja. Fordi våre leveranser til Europa er blitt så viktige. Men hvilke virkemidle­r man bruker, og hvor grensen for aggresjon går vet vi ikke. Russland er også en strategisk stat som bruker mange forskjelli­ge typer virkemidle­r i sikkerhets­politikken slik som cyberangre­p, droner og påvirkning­soperasjon­er. Vi vil komme til å se mer av dette fremover, mener hun.

Grindland tar ordet. Hun mener norsk beredskap står sterkt så lenge det er tillit mellom folk, politikere og media. Med en gang dette skulle falme vil også beredskaps-evnene svekkes.

Tall fra USA viser for eksempel en dramatisk trend. Like etter Kennedys død i 1964 svarte 77 prosent av amerikaner­ne at de stolte på staten, og at den for det meste gjorde det som var rett.

I april 2022 svarte kun 30 prosent av dem det samme.

I Storbritan­nia svarer kun 35 prosent av britene at de stoler på staten.

I 2022 hadde 67 prosent av innbyggern­e i Norge tillit til Stortinget.

– Blir tilliten svekket, så svekker man også evnen til å ha god beredskap, sier Grindland.

Hun frykter blant annet at manipuleri­ng fra fiendtlige stater kan bidra til å svekke tilliten mellom folk, media og myndighete­r.

– Å jobbe med befolkning­en sin holdning til forskning, myndighete­r og media er veldig viktig. Da unngår man splid i befolkning­en om grunnlegge­nde ting, sier Grindland.

Og fortsetter:

– Målet for mange av manipuleri­ngsaksjone­r er å prøve å splitte. Det er et tegn i tiden at vi nå diskuterer ting vi før var helt enige om.

Mot sommeren skal de to kommisjone­ne legge frem hver sin rapport.

 ?? JONAS VIKINGSTAD ?? Professor Sissel Haugdal Jore og NHO-direktør Tone Grindland mener trusselbil­det mot Norge er mer alvorlig nå enn tidligere.
JONAS VIKINGSTAD Professor Sissel Haugdal Jore og NHO-direktør Tone Grindland mener trusselbil­det mot Norge er mer alvorlig nå enn tidligere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway