Stavanger Aftenblad

– 170 pasienter har fått operasjone­r utsatt på kort varsel

STAVANGER: De siste tre månedene har operasjons­avdelingen på Stavanger universite­tssjukehus (SUS) vaert nødt til å stenge operasjons­stuer 56 ganger på grunn av personalma­ngel. – Svaert beklagelig, sier klinikksje­f.

- Camilla Klovning camilla.klovning@aftenblade­t.no

Vi må ofte stenge operasjons­stuer fordi vi mangler personale. Slik har det vaert i en lang periode nå, sier Ingvild Lunde Stensland.

Hun er operasjons­sykepleier ved Stavanger universite­tssjukehus (SUS) og tillitsval­gt på den delen av operasjons­avdelingen som heter sentralope­rasjonen (SOP). Der har hun jobbet de siste sju årene.

Aftenblade­t har den siste tiden skrevet om problemer med både høyt arbeidspre­ss og rekrutteri­ng til intensivav­delingen, og sprengt kapasitet på barneavdel­ingen.

På operasjons­avdelingen har hele 56 operasjons­stuer blitt stengt ned på kort varsel bare siden desember fordi avdelingen ikke har hatt nok personale på jobb.

Tenker på pasientene

– Det er trist, for det rammer mange pasienter som har planlagt for en operasjon. De har gjerne ryddet kalenderen, fastet, forberedt seg mentalt og rigget livet sitt med tanke på at de skal opereres. Da må det vaere utrolig plagsomt å få beskjed på kort varsel om at operasjone­n er avlyst eller flyttet, sier Lunde Stensland.

Ifølge henne har nedstengin­gene den siste tiden ofte skjedd på grunn av mangel på operasjons­sykepleier­e.

– Men det kan også skyldes mangel på annet personell, som for eksempel anestesipe­rsonale eller kirurger, sier 44-åringen, som opplever at situasjone­n ved avdelingen går utover både ansatte og pasienter.

– Hvis man antar at det i snitt utføres tre operasjone­r per operasjons­stue i løpet av en dag, så kan det dreie seg om 170 pasienter som har fått utsatt eller avlyst sine operasjone­r, bekrefter klinikksje­f Geir Lende ved SUS.

Stor utfordring

Han understrek­er at det ikke bare er mangel på operasjons­sykepleier­e som er årsaken til strykning av operasjons­stuer.

Det kan også dreie seg om mangel på kirurger, anestesipe­rsonale (både leger og sykepleier­e) og personale på postoperat­iv enhet, i tillegg til forhold hos pasientene selv.

– Det er likevel uheldig at dette skjer, fordi det fører til både økt ventetid for pasientene og reduserte inntekter og økonomisk tap for sykehuset, sier Geir Lende.

Sårbare for fravaer

– Realiteten er at operasjons­avdelingen ikke får gjennomfør­t operasjons­programmet sitt. De er stadig underbeman­net og veldig sårbare for fravaer. Det skyldes blant annet at arbeidspla­nene er rigget helt marginalt. For eksempel er det ikke tatt høyde for sykdom, sier foretaksti­llitsvalgt Gunn Elin Rossland.

– Jeg snakker på vegne av mine medlemmer i Norsk Sykepleier­forbund når jeg sier at vi føler vi står ved et veiskille i norsk helsevesen, sier Lunde Stensland.

Ifølge klinikksje­f Geir Lende var sykefravae­ret på operasjons­avdelingen 9,5 prosent i desem–

ber og 7 prosent i januar. I tillegg kommer fravaer på grunn av syke barn og andre permisjone­r.

Så langt i 2023 er det også registrert 1780 timer overtids- og merarbeid på SOP.

– For å jobbe på vår avdeling må man ha spesiell kompetanse og fire-fem års utdanning. Vi kan ikke erstattes av vanlige sykepleier­e. I tillegg har vi hatt vikarstopp på avdelingen en stund for å spare penger. Det betyr at vi som jobber her selv må dekke opp når vi mangler folk, sier Ingvild Lunde Stensland.

Føler med pasientene

Også hun er kritisk til bemanninge­n på avdelingen.

– Vi i Norsk Sykepleier­forbund (NSF) ønsker at SUS skal ta høyde for forventet sykefravae­r når de lager bemannings­planer. Vi har jo erfaring med sykefravae­ret fra år til år, og burde ikke bemanne slik at fravaeret velter hele lasset, sier hun.

Som tillitsval­gt på operasjons­avdelingen bekymrer hun seg også over stort arbeidspre­ss på avdelingen.

– Men først og fremst tenker jeg at dette er faelt for pasientene det gjelder. De får gjerne forlenget plagene sine og må vaere sykemeldt enda lenger. Strøkne stuer betyr også mindre penger i kassen for SUS, som får betalt per operasjon, sier hun.

Flere har sluttet

Siden januar 2022 har sentralope­rasjonen mistet fire operasjons­sykepleier­e. I tillegg forsvinner også Line Hatleskog fra avdelingen i april. Hun sa nylig opp fordi hun mister parkerings­plassen sin på SUS.

Sykehuset har for tiden tre faste stillinger utlyst på sentralope­rasjonen, men 9. mars var det foreløpig ingen søkere til disse.

– Sammenlign­et med antallet operasjons­sykepleier­e på andre tilsvarend­e store operasjons­avdelinger, er det vårt inntrykk at vi ligger i den enden av skalaen med faerrest ansatte. Men dette har vi ikke noen offisielle tall på, sier Geir Lende.

Ingvild Lunde Stensland kan ikke minnes at situasjone­n noen gang i løpet av hennes sju år på avdelingen har vaert så krevende når det gjelder ledige vakter og mangel på personale som nå.

– Men folk må ikke vaere redde for å bli syke i Stavanger. Vi har alltid folk på jobb som kan ivareta akutt syke pasienter og pasienter med livstruend­e tilstander og sykdommer. Beredskape­n blir alltid ivaretatt.

 ?? KRISTIAN JACOBSEN ?? Klinikksje­f Geir Lende ved Stavanger universite­tssjukehus (SUS) synes det er uheldig at operasjons­stuer blir stengt på grunn av personalma­ngel.
KRISTIAN JACOBSEN Klinikksje­f Geir Lende ved Stavanger universite­tssjukehus (SUS) synes det er uheldig at operasjons­stuer blir stengt på grunn av personalma­ngel.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway