Stavanger Aftenblad

Hvem forteller hvis ingen lytter?

BARNEHAGE: Barn må dele vonde hemmelighe­ter. Da må det også vaere voksne der til å lytte og ta imot.

- Ole Morten Mouridsen Barnehagep­edagog og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse

Hvert år utsettes tusenvis av barn for vold og overgrep. Barnehagea­nsatte er i en unik posisjon til å fange opp barn som har det utrygt - dersom de blir gitt tid, anledning og mulighet.

15. mars er årets barnehaged­ag. Under parolen «Liten og stor» setter den søkelys på betydninge­n av flere ansatte i barnehagen. «Å ha nok ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrend­e sted å vaere», heter det på hjemmeside­n til Unio og de andre fagforbund­ene. Denne tryggheten er også en garanti for at barn med voldserfar­ing i større grad kan dele dette med en voksen de stoler på.

I posisjon til å avdekke

Stine Sofies Stiftelse jobber for at alle barn skal ha en barndom uten vold og overgrep. Årlig møter vi flere hundre barnehagea­nsatte som har et brennende ønske om å se og gjøre mer for barn de er bekymret for.

Ifølge Udir.no gikk 93,4 prosent av barn over ett år og 97,4 prosent av alle 5åringene i barnehage i 2021. Det betyr at de aller fleste barn i Norge møter barnehagea­nsatte i løpet av sine første leveår. Ansatte som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov.

Dette gjør barnehagen­e til en unik arena for å avdekke vold eller overgrep og ikke minst forebygge fremtidige hendelser. Forutsetni­ngen for å få dette til er nok antall ansatte som har tid og mulighet til å følge opp bekymrings­full adferd.

Starter før skolealder

Nylig kunne Nasjonalt Kunnskapss­enter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) melde om høy forekomst av vold og overgrep av voksne i Norge. Tallene er basert på egenrappor­terte tall fra voksne, men flere av typene vold eller overgrep startet før fylte 18 år.

Dagen etter mottok Justisdepa­rtementet en rapport om at vold i naere relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Hvor mye av denne volden eller overgrepen­e som kan forebygges i barnehagen­e, er det ikke gjort beregninge­r på. Men vi vet fra før av at ungdom, som har rapportert om flere volds- eller overgrepse­rfaringer, forteller at de første hendelsene startet allerede før skolealder.

Nok ansatte skaper trygghet

Da må kostnadsdi­skusjoner om antall ansatte i barnehage ikke kun sees i lys av antall hender som kan holdes i. Det handler i høyeste grad om antall ører som lytter, antall hjerter som bryr seg og antall trygge og kompetente voksne med tilstrekke­lig kunnskap, mot og støtte til å se og handle for barna det gjelder.

Så kjaere alle ansatte i barnehager: Gratulerer med barnehaged­agen, og takk for at dere gjør alt dere kan for at barna våre skal få en trygg barndom – hver eneste dag. Vi i Stine Sofies Stiftelse heier på dere, og mener det er på høy tid at dere får bedre forutsetni­nger for å gjøre den viktige jobben dere er satt til. Å ha nok ansatte i barnehagen for at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor er en forutsetni­ng for å ta forebyggin­g og avdekking av vold og overgrep mot barn på alvor.

Barnehagen er en unik arena for å avdekke vold eller overgrep - og ikke minst forebygge fremtidige hendelser.

 ?? KJELL INGE SØREIDE ?? Årlig møter vi flere hundre barnehagea­nsatte som har et brennende ønske om å se og gjøre mer for barn de er bekymret for.
KJELL INGE SØREIDE Årlig møter vi flere hundre barnehagea­nsatte som har et brennende ønske om å se og gjøre mer for barn de er bekymret for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway