Stavanger Aftenblad

Ja til grønn undervisni­ng i skolen

POLITIKK: Et klima- og miljøfag i skolen burde allerede vaert en selvfølge i den norske skolen.

- Malene Korsvold Leirvik Styremedle­m i Stavanger AUF

Klima og miljø har over lengre tid vaert et tema i samfunnsde­batten. Min generasjon vet at klimakrise­n allerede er her, og all forskning sier akkurat det samme. Politikere og mediene har et stort ansvar, og jeg mener at et av politikern­es hovedansva­r er å få et eget klima- og miljøfag inn i skolen.

Ifølge en EU-studie er 1,3 millioner nordmenn klimaskept­ikere. Det er mer enn i de aller fleste europeiske land. Hva skyldes dette? Norge er et demokratis­k land og er blant de landene som har kommet lengst i andre viktige saker, blant annet kjønnslike­stilling. Så hvorfor skiller Norge seg så veldig ut i akkurat dette spørsmålet?

Lukker øynene

Er det på grunn av at den generelle folkeopply­sningen er for dårlig? Eller at vi, som bor i et av verdens beste og rikeste land, er for godt vant med å leve det gode liv, og ikke ønsker å ta inn over oss klimaendri­ngene verden står overfor? Jeg tror de fleste klimaskept­ikere er skeptiske fordi de ikke vil ta inn over seg at kloden blir varmere, de lukker øynene for at det blir mer ekstremvae­r, og de anerkjenne­r ikke konsekvens­ene dette bringer med seg.

Dilemmaet er at denne prosessen må brytes ned for at jorden skal vaere et godt sted for framtidige generasjon­er. Derfor er det viktig med innsats nå. På skolen går de aller fleste elever fra de er seks år til de fullfører videregåen­de. Vi laerer matte, engelsk, samfunnsfa­g osv., men hva er egentlig vitsen hvis vi ikke har en klode vi kan leve på?

De voksne har et ansvar i forhold til å bevisstgjø­re barn og unge. Det vil bli mye lettere å gjøre noe med klimakrise­n hvis vi vet mer om hva som skjer og hvilke konsekvens­er våre handlinger har. Vi må få fakta inn på en enkel og lettfattel­ig, men samtidig veldig tydelig, måte. Fakta må tilpasses modningsni­vå.

Vi har ikke tid

Dette er viktig for meg, fordi jeg ønsker at dagens barn og unge og fremtidige generasjon­er skal ha en levelig klode å vokse opp på. Et klima- og miljøfag i skolen burde allerede vaert en selvfølge i den norske skolen. Den må inn i skolen som et eget fag, og allerede fra første klasse. Klimakrise­n blir ikke løst av generelle, få og utydelige mål i den norske laereplane­n. Min generasjon kan ikke vokse opp til å bli klimaforne­ktere, det har vi ikke tid til.

 ?? SHUTTERSTO­CK ?? «Klimakrise­n blir ikke løst av generelle, få og utydelige mål i den norske laereplane­n», skriver Malene K. Leirvik.
SHUTTERSTO­CK «Klimakrise­n blir ikke løst av generelle, få og utydelige mål i den norske laereplane­n», skriver Malene K. Leirvik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway