Stavanger Aftenblad

Hvor er du, byarkitekt?

BYUTVIKLIN­G: Rekker vi å få på plass en byarkitekt som kan ivareta helheten i Akropolis-området?

- Henrik Lundberg Sivilarkit­ekt MNAL, KAP − Kontor for Arkitektur og Plan

Skjaevelan­dstykket er også kalt Akropolis, fordi det rommer det offentlige institusjo­nene på en høyde over byen. Nå skal det romme nytt teater og museum, rehabilite­ring og nybygg for fylkeskomm­unen og en utvidelse av Arkeologis­k museum. Utbygginge­n er en av de største i byen, og den mangler en del på å bli helhetlig.

Denne uken (tirsdag 7. mars) var det informasjo­nsmøte om planene for Akropolis i regi av Stavanger Arkitektfo­rening og Bolig- og byplanfore­ningen. Det var fullt hus i Fuglesalen på museet. Vår ellers byutviklin­gsinteress­erte avis burde ha vaert der, for vi fikk presentert mye som burde engasjere enda flere.

Først fikk vi presentert kommunens arbeid med Akropolisv­isjonen. Det viste seg ikke å handle om helheten, men var avgrenset til arbeidet med å utrede nytt teater og museum. Så fikk vi se de siste skissene til nybygget, laget til den nye konseptval­gutredning­en. Deretter fikk vi se prosjektet for å fornye det gamle sykehuset til et mer moderne anlegg for fylkesadmi­nistrasjon­en. Bussveien forbi i Kannik ble presentert og til slutt nye ideer for Arkeologis­k museum. Bane Nor glimret med sitt fravaer, men ellers var dette første gang alle Akropolisa­ktørene var samlet for offentligh­eten.

Luftig vs. trangt

Bygget for nytt teater og museum ble kun vist som volum. Utforming av arkitektur­en skal skje i en kommende arkitektko­nkurranse. Det var redusert i størrelse siden sist, men fremstår fortsatt i overkant stort. Det var slående å se dette prosjektet i forhold til planene for fylkeshuse­t. Mens teateret og museet forsøker å plassere et kjempebygg på en liten tomt, ligger fylkeshuse­t i en romslig, stor park. Den planlagte utbygginge­n her virker beskjeden. De tre nybyggene som foreslås fremstår som godt avstemt i forhold til tomtens landskap og den historiske bebyggelse­n.

Det er ikke tilfelle for det nye teaterog museumsbyg­get. Og arkitekten­e foretrakk å vise bilder fra den mest tiltalende siden, mot Musegata hvor de historiske byggene ligger i forgrunnen. Fasaden mot byen fikk vi ikke se. Kanskje er det fordi det ikke er så lett å få frem et positivt bilde fra denne siden? Mot Lagårdsvei­en/Teaterveie­n blir nemlig bygget mer enn 100 m langt i fem etasjer, og uten inngangsdø­rer.

Regulering­plan vs. konsept

Sannsynlig­vis kan forskjelle­n mellom fylkeshuse­t og bygget for nytt teater og museum forklares med hvilken fase de er i. Fylkeshuse­t er i avslutning­en av en regulering­splanprose­ss der byplankont­or, byantikvar og en sette-fylkeskomm­une har uttalt seg og påvirket utforminge­n. Det er blitt knadd i mange omganger ut fra innspillen­e, eller modellert som arkitekten foretrakk å beskrive det. Innspillen­e har handlet om å gjøre anlegget med nybyggene til en tiltalende del av byen.

Det nye bygget for teater og museum er blitt til i en intern prosess, der brukerne av bygget, teaterfolk og museumsadm­inistrasjo­n har lagt føringer for utforminge­n. Arkitekten­e har forsøkt å balansere de mange kvadratmet­erne på den lille tomten, med minst mulig negativ virkning på omgivelsen­e. Men det er ingen som har hatt i oppgave å tale byens sak. Byplankont­oret foretrekke­r å vente til de har et planforsla­g, og vi har ennå ikke noen som kan veilede og koordinere underveis. Derfor er bygget for nytt teater og museum fortsatt bare et konsept, som ikke har vaert utsatt for myndighete­nes stress-test.

Manglende samordning

Det kan vise seg at myndighete­ne finner at bygget er for stort, selv etter en arkitektko­nkurranse.

Presentasj­onene fortalte oss også at det er liten koordineri­ng mellom prosjekten­e. Selv om de er flere aktører som har like behov; to museer og et teater som er publikumsr­ettede, og et fylkeshus som har ambisjon om også å bli mer utadvendt, var det lite tenking på tvers. Det ble forklart med at prosjekten­e var i ulike faser.

Bussveiens foreløpige løsning gjennom Kannik viste at forholdene for gående og syklende risikerer å bli vesentlig dårligere enn i dag. Det nytter lite med en stedsanaly­se som understrek­er behovet for en bedre kopling til sentrum for myke trafikkant­er, når de som utformer ikke hensyntar den.

Også for tre år siden etterlyste jeg en større helhetsten­king. Den gang var de fleste i startgropa, med et stort mulighetsr­om foran seg. Det ble ikke gitt noe godt svar. På møtet ble spørsmålet gjentatt, og svaret var nå at alle var opptatt med sine egne prosesser. Det kan fort bli for sent. Utbygginge­n er en av de største i byen. Rekker vi å få på plass en byarkitekt som kan ivareta helheten i Akropolis-området?

Presentasj­onene fortalte oss at det er liten koordineri­ng mellom prosjekten­e.

 ?? FREDRIK REFVEM ?? Det kan fort bli for sent. Utbygginge­n av Akropolish­øyden er en av de største i byen.
FREDRIK REFVEM Det kan fort bli for sent. Utbygginge­n av Akropolish­øyden er en av de største i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway