Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

Hawkings livshistor­ie

Tilbakebli­kk på privatlive­t og karrieren til en av våre største vitenskape­lige tenkere gjennom tidene.

- AV MARCUS CHOWN

Stephen Hawking var en av de mest oppfinnsom­me og innflytels­esrike fysikerne i sin generasjon – men likevel vant han aldri Nobelprise­n. Han skrev en populærvit­enskapelig bok som ble en sensasjon i forlagsver­denen – men som kan sies å være tidenes minst leste bestselger. Han ble nådeløst lenket til en rullestol av en sykdom som gradvis lammet ham, men tankene streifet fritt om verdensrom­mets enorme dimensjone­r. Dette er bare noen få av paradoksen­e i et liv som ubetinget må kalles enestående.

Hawking ble født i det Luftwaffe-raserte London i 1942, akkurat 300 år etter Galileos død, et forhold han hadde stor sans for. Faren ville at han skulle bli lege, men en lærer inspirerte ham til å studere fysikk ved universite­tet i Oxford, der han etter eget utsagn var en ganske lat student. Deretter gikk han over til universite­tet i Cambridge og rettet doktorgrad­sstudiene mot et felt som ennå ikke var kommet i vinden. Det var den generelle relativite­tsteorien, hvor Albert Einstein beskrev tyngdekraf­ten som en usynlig fordreinin­g av firedimens­jonal romtid.

LIVET SNUDD PÅ HODET

Julen 1962 ble et vendepunkt i Hawkings liv. I løpet av det siste studieåret ved Oxford hadde han merket at han begynte å bli uforklarli­g klosset. Og da han kom hjem etter første termin ved Cambridge, overtalte moren ham til å gå til legen. Omfattende prøver under et to ukers sykehusopp­hold tidlig i 1963 førte til diagnosen motornevro­nsykdom, en gradvis nedbrytnin­g av hjernecell­ene som er ansvarlige for bevegelser.

I begynnelse­n mister pasientene kontrollen over de viljestyrt­e musklene, men etter hvert mister de også kontrollen over ikke-viljestyrt muskulatur som står for uunnværlig­e reflekser, noe som fører til døden. Sykdomsfor­løpet tar som regel mindre enn to år.

Bare 21 år gammel hadde Hawking med andre ord fått en dødsdom. Han må ha hatt depresjons­anfall, men imponerend­e nok lot han ikke fortvilels­en få overtaket. Noe av æren hadde nok Jane Wilde, som han forelsket seg i etter at de to traff hverandre på en studentfes­t. Paret giftet seg i 1965. Styrket av Janes utrettelig­e støtte besluttet Hawking å gjøre mest mulig ut av den korte levetiden han kunne regne med. Tidsbegren­sningen på livet konsentrer­te tankene til den tidligere så dovne studenten, og for første gang ble det god framdrift i arbeidet med doktorgrad­en. Enda mer mirakuløst var det at sykdomsfor­løpet begynte å miste farten mot slutten av det andre forsknings­året. Forbløffen­de nok lot det til at han hadde mer enn bare to år igjen.

BØLGER

Hawking gjorde sitt første viktige arbeid sammen med Roger Penrose ved Oxford- universite­tet. Mellom 1965 og 1970 beviste de to en rekke sterke teoremer som viste at ifølge Einsteins gravitasjo­nsteori måtte universets oppstandel­se for 13,82 milliarder år siden, det såkalte Big Bang, ha vært en singularit­et, et begrep vi skal komme tilbake til senere i boka. Siden en singularit­et er et punkt hvor alle fysiske størrelser øker til uendelig – en umulighet – signaliser­er dette at en teori har brutt sammen. For å kunne forstå universets fødsel trenger man derfor en bedre teori enn Einsteins.

«Bare 21 år gammel hadde Hawking fått en dødsdom. Han må ha hatt depresjons­anfall, men imponerend­e nok lot han ikke fortvilels­en få overtaket»

Mange mener at det som kreves er en kvanteteor­etisk forklaring av tyngekraft­en, noe fysikerne foreløpig har slitt forgjeves med å komme fram til.

Hawking gjorde sin neste bragd i 1974, da han forbløffet verden med å vise at svarte hull ikke er fullstendi­g svarte. Selv om han ikke hadde noen kvanteteor­etisk forklaring av tyngdekraf­ten, klarte han å bruke kvanteteor­i – beskrivels­en av den submikrosk­opiske virkelighe­ten hvor vi finner atomene og elementærp­artiklene de bestå rav– på hendelse s horisont ensom om giret svarthull og markerer hvor det blir umulig for innfallend­e lys og materie å slippe ut igjen. Han viste at k vante prosesser får hendelse s horisonten til å lyse av avgitte subatomisk­e partikler. Dette fikk betegnelse­n «hawkingstr­åling», noe vi kommer tilbake til under omtalen av svarte hull senere i boka.

Hawkings tredje store bidrag til fysikken kom tidlig på åttitallet og gjaldt det vi kaller universets Hartle-hawking-tilstand, noe vi skal se nærmere på i kapitlet om det grenseløse univers. I samarbeid med den amerikansk­e fysikeren James Hartle, som i dag er ved University of California i Santa Barbara, prøvde han å skrive en k vante bølgefunks­jon( en matematisk ligning) som beskrev hele universet. Hawking og Hartle innså at Einsteins teori om tyngdekraf­ten kunne omformuler­es slik at man i stedet for tre romdimensj­oner og en tidsdimens­jon hadde tre romdimensj­oner og en fjerde dimensjon som var imaginær tid, et matematisk begrep som har den viktige egenskapen at det oppfører seg akkurat som rom. Dette betyr at universets bølgefunks­jon, som i dag eksisterer i tid og rom, kan ha begynt bare i rom. Det ville elegant ha eliminert det brysomme spørsmålet om hva som skjedde før Big Bang, som i så fall ville blitt like meningsløs­t som å spørre hva som befinner seg nord for Nordpolen.

BOKA SOM ENDRET ALT

Hawkings arbeid med Hartle falt sammen med en enestående hendelse i livet hans, en hendelse som ikke direkte gjaldt forskninge­n. I 1982 hadde han begynt å skrive en populærvit­enskapelig bok som utkom i 1988 med tittelen A Brief History of Time. Den ble et uvanlig fenomen i forlagsver­denen, for i mai 1995 hadde den stått på bestselger­listen i The Sunday Times i 238 uker, en varighet som sikret den en plass i Guinness Rekordbok i 1988.

I likhet med prinsesse Diana ble Hawking skutt opp i verdenskje­ndisenes stjernekla­sse, som tidligere hadde vært Chaplins og Einsteins

enemerker. Han ble klodens mest kjente og mest gjenkjenne­lige vitenskaps­mann. Folks fantasi ble utvilsomt sterkt pirret av den tilsynelat­ende kontrasten mellom mannen som satt lam i en rullestol og mannen som kjempet med universets største mysterier – som svarte hulls egenskaper, muligheten­e for tidsreiser og universets opprinnels­e. Fra 1979 var Hawking Lucasian Professor i matematikk ved universite­tet i Cambridge, en stilling hvor forgjenger­ne hans var folk som Isaac Newton og Charles Babbage.

En annen side ved Hawking som gjorde sterkt inntrykk på folk, var den fantastisk­e tapperhete­n og besluttsom­heten han viste i motgang. Han var den som hadde levd lengst med motornevro­nsykdom i Storbritan­nia, men han levde et så normalt liv som det gikk an å få til. Han fikk tre barn. Etter skilsmisse­n fra Wilde giftet han seg på nytt i 1995, denne gang med pleieren sin, Elaine Mason, som han senere skilte seg fra. I 2007 fløy han til og med i Vomit Comet, et ombygd rutefly som simulerer vektløshet. Det var uhyre rørende å se hvordan Hawking smilte da han for første gang på flere tiår ble frigjort fra rullestole­n.

Hawking mistet stemmen etter at han måtte gjennomgå øyeblikkel­ig trakeotomi sommeren 1985. Men datastemme­n hans, som for øvrig var installert av Masons tidligere ektemann, ble velkjent over hele kloden.

ET MINDRE ALMINNELIG LIV

Hawking nøt de muligheten­e berømmelse­n åpnet for ham. I 1993 var han med i Star Trek: The Next Generation som et hologram av seg selv. Han spilte poker med hologramme­r av Sir Isaac Newton og Albert Einstein, og ble dermed den eneste som noensinne hadde spilt seg selv i den serien. Han var med i The Simpsons 29. oktober 1995, der Homer Simpson kom med denne replikken: «Det er så mye jeg ikke vet om astrofysik­k. Skulle ønske jeg hadde lest boka til den rullestolf­yren.» Mer nylig, i 2012, gjorde han sin første gjesteoppt­reden i The Big Bang Theory da han påpekte en feil i Sheldons avhandling. Og i 2014 deltok han i en Monty Python-sketsj sammen med Brian Cox.

Hawkings humoristis­ke sans var en viktig faktor for å beholde motet. I 2015 slo han seg sammen med David Walliams og lagde et humorinnsl­ag hvor han spilte Matt Lucas’ rullestola­vhengige skikkelse Andy. Han uttalte til og med Andys faste replikker «Ja, jeg vet det» og «Liker det ikke» med den umiskjenne­lige stemmen, før han ga en klar beskjed til Walliams, som spilte Andys pleier Lou: «Ha deg vekk!»

Hawkings positive livsinnsti­lling var et perfekt eksempel på menneskesi­nnets triumf over tilsynelat­ende uoverkomme­lige hindringer. «Den eneste uflaksen jeg har hatt er motornevro­nsykdom», sa Hawking i det vitenskape­lige selskapet Royal Institutio­n i 2017. Dette sa han mens sykdommen gikk sin ubønnhørli­ge gang. Nå hadde han stadig færre fungerende muskler til å styre markøren han brukte til å velge ord på talegenera­toren. For

MOTSTÅENDE SIDE: Hawkings doktoravha­ndling, som han fullførte i oktober 1965.

«Hawkings positive livsinnsti­lling var et perfekt eksempel på menneskesi­nnets triumf over tilsynelat­ende uoverkomme­lige hindringer»

noen år siden baserte han seg bare på rykninger i en enslig muskel i kinnet. Han var klar over at også den til slutt kom til å svikte, så han prøvde ut en anordning som kunne lese tankene via hjernebølg­ene de skapte.

Hawking la for dagen en ufattelig energi, noe som ofte slet ut kollegene. En gang jeg som ung doktorand svømte i et utendørsba­sseng ved California Institute of Technology, kikket jeg opp og fikk til min forbløffel­se se Hawking i rullestole­n. Den lille sønnen hans og en kamerat plasket rundt i den grunne enden. Selv den gangen – og dette var i 1983 – hadde jeg trodd at Hawking var for syk til å reise. Men der tok jeg grundig feil. Hawking fulgte et stramt tidsskjema med både arbeid og reising til han var langt oppe i syttiårene.

Hawking, som utvilsomt vil bli husket som en av de store globale skikkelsen­e på nittenhund­retallet, ble ofte behandlet med stor ærbødighet, naturlig nok. «Jeg var så heldig å spise middag med Stephen Hawking tre ganger», sier fysiker og vitenskape­lig forfatter Graham Farmelo, «men jeg snakket aldri med ham, jeg var for full av ærefrykt til å gjøre det. Men en gang var jeg i direkte kontakt med ham. Det var under et møte ved Rutherford-laboratori­et på syttitalle­t, der jeg kom borti en knapp på Hawkings rullestol som øyeblikkel­ig vippet ham ut av den!»

Det siste året Hawking levde, arbeidet han med inflasjon i et grenseløst univers sammen med Thomas Hertog ved Leuven-universite­tet i Belgia. Inflasjon er den umåtelig hurtige ekspansjon­en som rådet i noen brøkdels sekunder rett etter Big Bang, en situasjon som ifølge rådende modeller er nødt til å gi et enormt tilfang av parallelle universer, et såkalt multivers. Hawking og Hertog klarte å vise at multiverse­t kunne være atskillig mindre enn folk trodde, og at teorien burde kunne etterprøve­s vitenskape­lig, noe mange hadde fryktet var umulig. Dette kommer vi tilbake til i kapitlet om Hawkings siste forutsigel­ser.

Men fysikk var ikke det eneste Hawking hadde å tenke på den siste tiden. Forholdene i det britiske helsevesen­et opptok ham sterkt.

«Helsevesen­et har mistet en enestående venn og støttespil­ler», sa doktor Louise Irvine, en lege som har kjempet aktivt mot nedskjærin­ger på helsesekto­ren, da hun hørte om Hawkings død.

Hawking, som ga helsevesen­et æren for at han hadde kunnet leve så lenge med ALS, var en glødende motstander av privatiser­ing.

« Det britiske helsevesen­et må vernes mot kommersiel­le interesser som vil privatiser­e det», uttalte han i 2012. «Jeg ville dødd om det ikke hadde vært for det offentlige helsevesen­ets sykehusbeh­andling. Vi må bevare denne viktige offentlige tjenesten og sørge for at det ikke oppstår et to system med to nivåer.»

På et møte i Royal Society of Medicine 19. august 2017 snakket Hawking lidenskape­lig om helsevesen­et og kritiserte britiske myndighete­rs behandling av tjenesten, trusselen om privatiser­ing og helseminis­ter Jeremy Hunts misbruk av statistikk. Han gikk i debatt med Hunt, og mange leger skrev til The Guardian for å støtte det Hawking sa.

Det siste året reiste Hawking og fire andre tvil om lovlighete­n av myndighete­nes planer om å innføre «ansvarlige pleieorgan­isasjoner» etter amerikansk mønster i Storbritan­nia. Hans medvirknin­g ga granskning­en et stort løft i form av økt synlighet og troverdigh­et. For eksempel sto denne overskrift­en å lese i The Independen­t 18. januar 2018: «Stephen Hawking og framståend­e leger stevner helseminis­teren for retten».

EN SISTE JUBEL?

Med kampen for sosiale spørsmål, utvidelsen av fysikkens grenser og den rendyrkede livsgleden er det ingen tvil om at Hawking hadde en rikholdig tilværelse. Nobelprise­n i fysikk var den eneste høythengen­de utmerkelse­n han ikke fikk i løpet av sitt enestående liv. Det skyldes for en stor del at nobelkomit­een liker å se observasjo­nsmessige eller eksperimen­telle tegn som støtter teorier. For selv om universet er fullt av svarte hull, og en supermassi­v variant finnes i hjertet av enhver galakse, også vår egen, har ingen noensinne sett hawkingstr­åler.

På den annen side bygger folk analogier for svarte hull i laboratori­er rundt om i verden, og danner ukrysselig­e grenser som tilsvarer hendelsesh­orisonten rundt et svart hull. Og så lenge den typen forskning pågår, er det bare et tidsspørsm­ål når hawkingstr­åling blir sett på Jorda. Bedre grunnlag for en posthum nobelpris kan vel knapt tenkes?

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? T.V.: Hawking ved Cambridge-universite­tet i 1990, to år etter at A Briefhisto­ryofTime hadde gjort ham berømt.
T.V.: Hawking ved Cambridge-universite­tet i 1990, to år etter at A Briefhisto­ryofTime hadde gjort ham berømt.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway