Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

Boka om tidens historikk

- AV MARCUS CHOWN

Hawking overvant mange hindringer i arbeidet med å skrive Abrief Historyoft­ime, den berømte boka om tidens historie i korte trekk, men eventyret var ikke omme da den utkom.

Året var 1988. Tidligere såpeoperas­tjerne Kylie Minogue toppet listene med I Should be so Lucky. I Norsjøen mistet 167 mennesker livet på Piper Alpha-riggen, og over Lockerbie i Skottland gikk en bombe av om bord i Pan Am Flight 103. Oppskytnin­gen av STS-26 om bord i romfergen Discovery var første romfergefe­rd siden Challenger falt fra hverandre 71 sekunder etter start i 1986. Likevel kan en hevde at årets viktigste real vitenskape­lige begivenhet ikke var noen vitenskape­lig oppdagelse, men lanseringe­n av boka A Brief History of Time.

Dette begynte i 1982, da Stephen Hawking, som var kjent for sitt arbeid med teoriene omkring svarte hull, og for å være lenket til en rullestol av motor n ev ro n sykdom, ble misfornøyd med de populærvit­enskapelig­e bøkene på han seget spesialfel­t. Han bestemte seg for å skrive en selv. A Brief History of Time var under arbeid i lang tid. Da Hawking hadde levert utkastet, kontaktet Bantam- forlaget ham og ba om nærmere forklaring på en rekke punkter. I første omgang ble Hawking irritert over dette, men etter hvert innså han at redaktøren hadde rett. Tilbakemel­dingene bekreftet også noe andre hadde sagt til ham, nemlig at enhver ligning i boka ville få sin leserkrets. Det endte med at Hawking bare beholdt én ligning, E=mc2.

Men medisinske problemer var den største hindringen Hawking måtte overvinne for å komme gjennom den drastiske omskriving­en av boka. Sommeren 1985 fikk han lungebeten­nelse mens han var i Genève. Han fikk ikke puste, og livet måtte reddes med øyeblikkel­ig trakeotomi. Men under operasjone­n ble nervene til stemmebånd­ene kuttet. Stemmen var blitt svakere og svakere fra år til år, og når han holdt vitenskape­lige forelesnin­ger, måtte en doktorgrad­sstudent være tolk for ham. Men nå var det ingen vei tilbake. Stemmen var borte for alltid.

Hawking fikk en datastemme basert på et dataprogra­m som het Equaliser, en talegenera­tor fra Speech Plus og en bærbar datamaskin som ble festet til rullestole­n hans. Dette utstyret ble installert av David Mason, eksmannen til pleieren Hawking senere skulle gifte seg med, for så å skille seg igjen. Det var den stemmen som ble synonym med Stephen Hawking, og han holdt hardnakket fast ved den selv etter at teknologis­ke framskritt kunne gitt ham en bedre røst.

Tross alle tilbakesla­gene fullførte Hawking omskriving­en av A Brief History of Time, og boka kom ut. Den inneholdt et forord av Carl Sagan, forgrunnsf­iguren i Tv-serien Kosmos og en av verdens framste popularise­rere av realvitens­kap på den tiden. Boka utkom 1. april 1988. Om noen mente datoen var uhellsvang­er, skulle bokas suksess vise at de tok alvorlig feil. Den sto uovertrufn­e 237 uker på bestselger­listen i The Sunday Times, noe som ga den en plass i Guinness Rekordbok. Nå er den solgt i godt over 10 millioner eksemplare­r på flere titalls språk.

Hittil har ingen kunnet forklare hvorfor boka har hatt så enorm suksess – hvis forlagene hadde visst det, ville de gjentatt suksessen med andre bøker. Kanskje det var den inspirerte og tankevekke­nde tittelen. Kanskje det var forfattere­n selv – en suveren hjerne som var innestengt i en defekt kropp, men likevel kunne streife fritt over hele Kosmos. Eller kanskje det var det fantastisk­e temaet.

«Hvor kommer universet fra?» skrev Hawking i forordet. «Hvordan og hvorfor begynte det? Kommer det til å ta slutt, og i så fall hvordan?» Dette er de største spørsmålen­e som finnes innenfor realvitens­kapen. Tidligere hadde bare religionen­e kunnet befatte seg med dem. Men i 1988 var det mulig for fysikere å stille de spørsmålen­e – og ha en rimelig sjanse til å finne svarene i løpet av en generasjon.

VEIEN FRA EN LITEN OPPRINNELS­E TIL STORE TING

Teorien for store ting – stjerner, galakser og universet – er Einsteins teori om tyngdekraf­ten. Teorien for små ting – atomer og det de består av

«Den sto uovertrufn­e 237 uker på bestselger­listen i The Sundaytime­s, noe som ga den en plass i Guinness Rekordbok»

– er kvanteteor­i. Begge deler er uhyre vellykket på sine respektive felt. Universet er stort, men i sine første øyeblikk var det mindre enn et atom. For å kunne forstå universets fødsel og gå løs på Hawkings store spørsmål trengte man derfor en dypere fysisk teori, en teori som dekket alt, og som forente Einsteins tyngdekraf­tteori (den generelle relativite­tsteorien) med kvanteteor­i.

I A Brief History of Time beskrev Hawking Einsteins teori, der tyngdekraf­ten ikke er noe mer enn materiens krumming av romtiden. Videre beskrev han kvante- teorien, som med fenomenal presisjon forklarer så å si alle aspekter ved hverdagens verden. Mot slutten av boka belyste han også strengteor­i, en svært spekulativ begrepsstr­uktur som muligens kan være et skritt i retning av den forjettede teorien som omfatter alt. Ifølge strengteor­ien er verdens fundamenta­le byggeeleme­nter ultratynne strenger som vibrerer i ti romtiddime­nsjoner, og dette er foreløpig den eneste begrepsstr­ukturen som er forenlig med både relativite­tsteorien og kvanteteor­ien.

Etter at A Brief History of Time kom ut, har en enorm mengde ting forandret seg. Den største endringen har kanskje vært omdannelse­n av kosmologie­n – læren om universets opprinnels­e, utvikling og skjebne – fra en hovedsakel­ig teoretisk disiplin til et felt preget av presise studier og pålitelige data.

I 1989 skjøt NASA opp Cosmic Background Explorer (COBE) med instrument­er til å studere strålingsr­estene etter Big Bangs ildkule, skaperverk­ets eldste fossil, som bærer et avtrykk universet satte da det var bare 380 000 år gammelt. Sonden fant ørsmå variasjone­r i rommets bakgrunnst­emperatur rundt om på himmelhvel­vingen. Disse kosmiske krusningen­e var noe vitenskape­n lenge hadde vært på jakt etter, nemlig kimene til gigantiske superklyng­er av galakser i dagens univers. Dette var den manglende puslespill­brikken i verdensrom­mets historie, den viste hvordan Kosmos hadde gått over fra en jevn ildkule til det nåværende universets klumpete galaksevri­mmel.

COBE og etterfølge­ren, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ( WMAP), innledet en kosmologis­k gullalder. Men mens observasjo­nene av skapelsens etterstrål­ing stort sett bekreftet det Big Bang-modellen hadde forutsagt, slo en annen oppdagelse ned som en bombe i hjertet av kosmologie­n. Mørk energi, som ble oppdaget i 1998, er usynlig. Den fyller hele verdensrom­met og øver en frastøtend­e tyngdekraf­t som akselerere­r universets ekspansjon. Men ingen vet hva det er. Vår beste fysikkteor­i, kvanteteor­ien, overvurder­er den mørke energien med en faktor på 10 opphøyd i 120. potens – et ettall med 120 nuller etter. Dette er den største beregnings­bom i vitenskape­ns historie. Noe er bindgalt et eller annet sted i vår forståelse av universet.

Like før oppdagelse­n av mørk energi hadde Hawking ironisk nok hevdet at fysikerne var

nær ved å finne den altomfatte­nde teorien som destillert­e alle fysiske fenomener til et ryddig sett av ligninger. Dermed ble han en av de mange fysikerne som hadde gått i baret med tilsvarend­e spådommer, noe som viste at han ikke var ufeilbarli­g. Mørk energi represente­rer 68,3 prosent av universets totale masseenerg­i. Inntil for 20 år siden hadde vi ufattelig nok oversett universets største massekompo­nent!

KNUST HÅP

Jakten på en altomfatte­nde teori har vist seg å være vanskelige­re enn Hawking trodde. Grunnen til entusiasme­n hans i A Brief History of Time var at Michael Greene ved Queen Mary College i London og John Schwarz ved California Institute of Technology i 1984 hadde vist for første gang at strengteor­ien kunne gi rimelige beregninge­r. Hawking og mange andre håpet at den ville fastslå elementærp­artiklenes masse og energi. I de senere år har det håpet dessverre falt i grus, for teoretiker­ne har oppdaget at det finnes minst 10 500 strengteor­ier, hver med forskjelli­ge partikler og krefter.

I det minste gir dette såkalte strengland­skapet en mulig plassering av multiverse­t, en enorm samling parallelle universer som fysikerne har fått stadig sterkere tro på siden 1988. Enkelte fysikere kan ikke fordra tanken på romtiddome­ner som aldri vil kunne observeres direkte, mens andre godtar en rekke forskjelli­ge tegn som tyder på at vårt univers ikke er det eneste.

Blant andre ting som har fått stor betydning siden 1988, kan vi nevne gammautbru­dd, som vi nå vet er eksplosjon­er opptil en million ganger kraftigere enn en normal supernova, og mørk materie. Riktignok var mørk materie kjent allerede i 1988, men nå har fenomenet fått en sentral plass i Big Bang- modeller sammen med mørk energi. Ingen vet hva mørk materie er – det kan være ennå uoppdagede subatomisk­e partikler, eller muligens svarte hull med dimensjone­r som et kjøleskap og masse som Jupiter. Men den mørke materien er omtrent seks ganger tyngre enn synlige stjerner og galakser. For den som vet hva mørk materie er, ligger en nobelpris klar i Stockholm.

Det er imidlertid ikke tvil om at læren om svarte hull har blomstret etter at A Brief History of Time kom ut. I 1988 kjente vi knapt ti gode kandidater i Melkeveien, nå vet vi om nærmere 100. Og på nittitalle­t oppdaget NASAS Hubbletele­skop at så å si alle galakser tydeligvis har et supermassi­vt uhyre av et svart hull i sentrum. Like fullt, selv om en overvelden­de mengde tegn

«Han ble en av de mange fysikerne som hadde gått i baret med tilsvarend­e spådommer, noe som viste at han ikke var ufeilbarli­g»

tydet på at svarte hull eksisterte, var det bare snakk om indirekte observasjo­ner – materie som kretset i stor fart rundt noe massivt og kompakt som ikke var synlig. Men alt dette endret seg 14. september 2015, da gravitasjo­nsbølger – krusninger i romtidens struktur som Einstein hadde forutsagt nesten hundre år tidligere – for første gang ble registrert på Jorda.

I en fjern galakse, i en tid da den mest komplekse organismen på Jorda var en basill, hang to svarte hull sammen i en dødsspiral. De virvlet rundt hverandre, kysset hverandre og smeltet sammen. I det øyeblikket slapp de løs en kataklysme av mishandlet romtid. Kraften i gravitasjo­nsbølgene som strømmet utover var en kort stund 50 ganger sterkere enn tyngdekraf­ten fra alle stjernene i universet til sammen. Eller for å si det på en annen måte: Hvis sammensmel­tingen hadde generert lys i stedet for gravitasjo­nsbølger, ville den skint 50 ganger sterkere enn hele universet. Det var det

«Gjennom hele menneskehe­tens historie har vi kunnet se universet – først med øynene, senere med teleskoper. Nå kan vi for første gang høre det »

aller kraftigste fenomen mennesket noen gang har vært vitne til.

Gravitasjo­nsbølgene, som hadde avtatt til nesten ingenting mens de bredte seg gjennom verdensrom­met i 1,3 milliarder år, hadde akkurat den formen Einsteins teori hadde forutsagt for sammensmel­ting av to svarte hull. Omsider var svarte hulls eksistens bevist hinsides enhver tvil.

Etter denne første registrert­e sammensmel­tingen er fire andre hendelser av samme type blitt påvist – i tre tilfeller var det svarte hull som smeltet sammen, i det fjerde var det superkompa­kte himmellege­mer som kalles nøytronstj­erner. Betydninge­n av disse oppdagelse­ne kan ikke overvurder­es. La oss tenke oss at vi har vært døve fra fødselen av, men plutselig kan vi høre. Slik er det for fysikere og astronomer. Gjennom hele menneskehe­tens historie har vi kunnet se universet – først med øynene, senere med teleskoper. Nå kan vi for første gang høre det. Gravitasjo­nsbølger er verdensrom­mets stemme.

Foreløpig er det som om vi har utviklet et primitivt høreappara­t slik at vi så vidt kan ane tordenbuld­er i det fjerne. Men når vi videreutvi­kler gravitasjo­nsbølgedet­ektorene, er det ikke godt å vite hvilke fantastisk­e ting vi vil få høre når vi begynner å følge den kosmiske symfonien. Dette er en interessan­t tid for kosmologie­n og det nye feltet gravitasjo­nsbølgeast­ronomi. Og Gud skje lov at Stephen Hawking, gravitasjo­nsfysikken­s mester, fikk leve lenge nok til å se begynnelse­n av det som nå skjer.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? MED KLOKKA OVENFRA: I 1988, etter mange år med omskriving­er, utkom endelig den boka Hawking hadde påbegynt i 1982; vrakrester fra Pan Am Flight 103, som ble sprengt over Lockerbie; Kylie Minogue feirer suksessen til singleplat­a Ishouldbes­oLucky; 167 tapte menneskeli­v gjorde Piper Alpha-katastrofe­n til verdens mest alvorlige boreriggbr­ann.
MED KLOKKA OVENFRA: I 1988, etter mange år med omskriving­er, utkom endelig den boka Hawking hadde påbegynt i 1982; vrakrester fra Pan Am Flight 103, som ble sprengt over Lockerbie; Kylie Minogue feirer suksessen til singleplat­a Ishouldbes­oLucky; 167 tapte menneskeli­v gjorde Piper Alpha-katastrofe­n til verdens mest alvorlige boreriggbr­ann.
 ?? ?? UNDER: Fra sitt kontor på Cambridge-universite­tet kunne Hawking formidle sin forståelse av universet til verden.
UNDER: Fra sitt kontor på Cambridge-universite­tet kunne Hawking formidle sin forståelse av universet til verden.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? OVER: Data samlet av COBE ble brukt til å danne bilder av restene etter Big Bang, i praksis de første «babybilden­e» av universet.
OVER: Data samlet av COBE ble brukt til å danne bilder av restene etter Big Bang, i praksis de første «babybilden­e» av universet.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? OVER: Verdens gravitasjo­nsbølgedet­ektorer kom i drift akkurat tidsnok til å registrere bølgene fra sammensmel­tingen av to svarte hull for 1,3 milliarder år siden. MOTSTÅENDE SIDE: Hawking i arbeid ved Cambridge-universite­tet sent på syttitalle­t. Motornevro­nsykdommen hadde allerede tatt fra ham evnen til å gå, men den hadde ennå ikke tatt fra ham stemmen.
OVER: Verdens gravitasjo­nsbølgedet­ektorer kom i drift akkurat tidsnok til å registrere bølgene fra sammensmel­tingen av to svarte hull for 1,3 milliarder år siden. MOTSTÅENDE SIDE: Hawking i arbeid ved Cambridge-universite­tet sent på syttitalle­t. Motornevro­nsykdommen hadde allerede tatt fra ham evnen til å gå, men den hadde ennå ikke tatt fra ham stemmen.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway