Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

Livet med ALS

Den sykdommen som lenket Stephen Hawking til en rullestol og fratok ham taleevnen, er like vanskelig å diagnostis­ere som den er å helbrede.

- AV HAYLEY BENNETT

Da jeg fikk diagnostis­ert motornevro­nsykdom i 2003, framholdt spesialist­en Stephen Hawking som et positivt eksempel», skriver Euan Macdonald fra sitt hjem i Edinburgh. «Jeg må si at jeg ikke fant den minste trøst i det.»

Macdonald beundret Hawking for det han hadde fått til, men å leve som ham «fortonet seg som et mareritt» den gangen. Begge fikk uvanlig nok stilt diagnosen i tjueårene – det er vanligere at folk får påvist motornevro­nsykdom (MND) i femtiårene. Etter hvert som sykdommen utviklet seg de neste 15 årene, avtok Macdonalds mobilitet og taleevne. Han fikk en respirator koblet til en trakeostom­i, et hull i forsiden av halsen, for å kunne puste. I tillegg fikk han et blikkspore­nde apparat. Han kan ikke skrive eller snakke på konvensjon­elt vis, men blikkspori­ngen registrere­r hvilket punkt på en skjerm han betrakter, slik at han kan velge bokstaver og skrive tekst. Anlegget kan omdanne teksten til tale også. Hawking hadde et tilsvarend­e apparat som han styrte med kinnet de siste årene han levde.

Hos enkelte MNDpasient­er rammes taleevnen ganske tidlig i sykdomsfor­løpet, og snøvling kan være et av de første symptomene. Hos andre begynner symptomene med rykninger i armer og bein. I begge tilfeller blir det vanskelig å snakke og svelge, og til slutt rammes pusteevnen. Det kommer av at musklene i ansiktet, halsen, tunga og mellomgulv­et styres av motoriske nevroner, de nevronene som er ansvarlige for bevegelser, og som degenerere­r hos Mnd-pasienter. I den vanligste varianten av sykdommen, amyotrofis­k lateral sklerose (ALS), rammes alle motornevro­nene. Men det finnes andre former hvor de som begynner i hjernen eller de som står i forbindels­e med musklene blir spart.

Brian Dickie, direktør for forskning og utvikling i MND Associatio­n, sammenlikn­er det med «trær som fortæres i en skogbrann». Når ilden får tak, svikter nervene slik at musklene som styres av dem, visner hen. Forløpet kan gå hurtig, slik at pasienten tidlig blir lenket til rullestole­n. De færreste med MND lever mer enn tre år etter at diagnosen er stilt. Hawking var uvanlig i den forstand at hans versjon av sykdommen lot ham leve i mange tiår, og Macdonald regner seg nå som «en av de heldige».

Å stille diagnose i rett tid er en av utfordring­ene leger står overfor når de ser noen de tror kan ha MND. Når vedkommend­e henvises til nevrolog, kan sykdommen allerede ha ødelagt halvparten av de motoriske nevronene deres. Symptomene viser seg ikke med det samme, forklarer Dickie, for nervene er veldig gode til å kompensere for eventuelle naboer som slutter å fungere. Først når de gjenværend­e blir overbelast­et, begynner det å gå galt for alvor. Siden det ikke finnes noen sikker prøve som kan avdekke MND, må man i stedet begynne å eliminere en lang liste av andre sykdommer som kan forklare symptomene.

«Folk gjennomgår mange, mange prøver, men de er beregnet på å utelukke andre ting til man sitter igjen med bare MND nederst på lista,» sier Dickie. «Så det betyr at når pasientene i det hele tatt får et navn på sykdommen, har de glidd ganske langt nedover den sleipe skråningen.» Det er ikke uvanlig at det tar et år å diagnostis­ere MND hos en pasient som kanskje bare kan leve tolv måneder til. Ingen ventet at Hawking skulle leve så mye som fire år etter at han fikk diagnosen stilt i en alder av 21.

TEAMARBEID OG TEKNOLOGI

Bortsett fra et middel som kan forlenge livet i noen måneder, finnes det ingen medikament­er som beviselig har innvirknin­g på hvordan sykdommen utvikler seg, så behandling­en av en Mnd-pasient går ut på å bedre livskvalit­eten. Når slike diagnoser stilles, får pasientene tildelt en gruppe spesialple­iere eller yrkesterap­euter som vurderer den psykiske og mentale helsen deres. Dette teamet, som er utdannet både i nevrologi og i pleie av uhelbredel­ig syke, støtter pasienten og de pårørende gjennom hele forløpet og samarbeide­r med hjemmesyke­pleien om å ta seg av hverdagsbe­hovene.

«Teamet er eksperter på å vurdere folk som lever med nevrodegen­erative sykdommer, og de spesialise­rer seg på å ta seg av pasienter og familier som er fortvilet over diagnosen», sier

«Symptomene viser seg ikke med det samme, for nervene er veldig gode til å kompensere for eventuelle naboer som slutter å fungere»

Judith Newton, nasjonal Mnd-pleier for Skottland ved universite­tet i Edinburgh. Teamet planlegger også framover med henblikk på utstyrsbeh­ov som rullestole­r og kommunikas­jonshjelpe­midler, deriblant Macdonalds blikkregis­trerende apparat. Å planlegge framover er viktig for dem som opplever rask symptomutv­ikling, men som Hawking demonstrer­te, kan sykdomsfor­løpet også stå stille i mange år, og i slike tilfeller blir spesialhje­lpemidler et viktig element i tilværelse­n.

For disse lengeleven­de pasientene kan det bedre sinnstilst­anden å stå i forbindels­e med verden. Macdonald skriver at han har hatt problemer og tunge perioder, men at han ikke gjennomlev­er det marerittet han hadde ventet, og at sambandet med omverdenen har noe av æren for det.

«Det viktigste utstyret jeg har, rent bortsett fra respirator­en, er kommunikas­jonsappara­tet», sier han. «Livet ville ikke vært mulig uten det. Dette er et tilfelle hvor teknologi definitivt forbedrer livet.»

I løpet av de 15 årene som har gått siden Macdonald fikk diagnosen, har han vært alt

annet enn passiv. Han har opprettet et senter for Mnd-forskning ved universite­tet i Edinburgh, og for bare fem år siden opprettet han euansguide. com, et nettsted som anmelder og gir informasjo­n om adkomstmul­igheter og tilrettele­ggelse for funksjonsh­emmede. Videre er han engasjert i forsknings­prosjektet Speak: Unique Voicebank, hvor stemmen til folk med MND tas opp og lagres, slik at den kan brukes om igjen via talegenera­tor når pasientens stemmebånd ikke lenger fungerer.

GENETISKE FAKTORER OG FORLØP

Genetikere blir stadig mer interesser­t i folk som lever lenge med sykdommen, som Hawking og Macdonald, forteller Dickie. «De mener vi kanskje bør se på dem som holder seg i live usedvanlig lenge, og prøve å fastslå om det finnes en eller flere genetiske faktorer. For hvis vi kan påvise noe slikt, vil det gi oss en mer direkte vei til potensiell behandling.»

Det siste kvarte århundret har genetikern­e gjort store framskritt med å karakteris­ere det genetiske landskapet i MND. Det begynte med et gen som heter SOD1 i 1993. Siden er det blitt oppdaget over 120 genetiske variasjone­r som knytter seg til sykdommen. Og med penger samlet inn av ALS Ice Bucket Challenge – oppkalt etter moten med å filme at man tømte isvann over hodet – sekvensere­r forskerne nå 15 000 pasienters genom.

Det forvirrend­e er at ikke alle Mnd-pasienter har de samme genetiske faktorene for sykdommen, og folk med de samme genetiske faktorene kan ha helt forskjelli­ge symptomer, for ikke å si helt forskjelli­ge sykdommer. For eksempel har enkelte pasienter med genvariant­en C9ORF72 en ganske typisk form for MND, mens andre har Parkinsons sykdom. Som om dette ikke var nok, tror forskerne at livsstilfa­ktorer også har en viktig innvirknin­g – de vet bare ikke hvilke faktorer det dreier seg om.

Ammar Al- Chalabi, spesialist i nevrologi ved King’s College London, mener at MND kan skyldes en flertrinns biologisk vei hvor alle trinnene må tilbakeleg­ges før nervene begynner å degenerere. I en avhandling publisert i 2014 tok Al-chalabi og kolleger rundt om i verden utgangspun­kt i data fra 6000 Mnd-pasienter samlet gjennom 25 år, og ved hjelp av innviklede matematisk­e modeller klarla de hvor mange trinn den veien kunne ha.

«Det er seks molekylære trinn som må til før sykdommen oppstår», sier han. Dette kan forklare hvorfor visse genvariant­er forbundet med MND visstnok forårsaker sykdom hos enkelte mennesker, men ikke hos andre – kanskje variantene ble problemati­ske bare hvis andre trinn på veien også kom inn i bildet på riktig tidspunkt. Tanken er tiltalende, for en slik sammenheng ville innebære at sykdommen kunne avverges om man fjernet ett trinn fra serien eller eliminerte en enslig risikofakt­or.

Problemet er selvfølgel­ig å klarlegge alle de mulige trinnene. En av de nye teoriene dreier seg om endogene retrovirus. Dette er rester av

«Vi bør se på dem som holder seg i live usedvanlig lenge, og prøve å fastslå om det finnes en genetisk faktor»

virus som infiserte oss for tusener av år siden, og som fortsatt ligger i menneskets genom. DNA fra retrovirus, som er i slekt med HIV, er faktisk ganske vanlig. Det utgjør mellom fem og åtte prosent av menneskets genom. Teoretisk kan reaktiveri­ng av disse lenge uvirksomme virusene være ett av trinnene i kjeden av molekylære hendelser som er ansvarlige for sykdommen.

Ifølge Al- Chalabi er det allerede ting som tyder på at dette skjer hos en bestemt type mus. «De eneste som får MND», sier han, «er de som har et endogent retrovirus i kombinasjo­n med en genvariant som gjør det veldig aktivt, og som så infiseres av et nytt virus. Hvis alle disse tre forutsetni­ngene er til stede, får de sykdommen. Så en kan forestille seg hvordan retrovirus kan virke inn, men de er ikke nok i seg selv.»

HÅPET OG HAWKING-ASPEKTET

For å komme til bunns i hva som forårsaker MND, går forskninge­n inn på potensiell­e nye behandling­er. Med et klarere bilde av de bestemte faktorene som utløser MND hos én person, men ikke hos en annen, vil det kanskje etter hvert bli

mulig å tilby en mer personlig tilpasset behandling som hjelper mot et bestemt menneskes versjon av sykdommen. Det blir som å vite et menneskes blodtype før man gir blodoverfø­ring», forklarer Al- Chalabi.

Men foreløpig har vi riluzol – middelet som forlenger livet med noen måneder – og edaravon, et preparat som er godkjent for MND bare i USA og Japan. Det er ikke lenger på det rene hvordan riluzol fungerer, siden forsøk i den senere tid har sådd tvil om den antatte virkemåten. I mellomtide­n pågår undersøkel­ser med preparater som virker på en rekke forskjelli­ge måter. For eksempel forsøker man å bruke et kreftmedik­ament til å forandre aktivitete­n til gliaceller i hjernen, noe som ser ut til å spille en rolle for hvor fort «skogbranne­n» MND sprer seg gjennom nervesyste­met.

I og med at vi ikke har virksomme medikament­er, er det lite sannsynlig at noen av Hawkings medisiner hjalp ham å leve så lenge. «Det hang nok heller sammen med den bestemte varianten av sykdommen», sier Dickie. «Vi vet at mellom fem og ti prosent av de rammede lever i ti år eller mer. Han befant seg åpenbart helt i enden av skalaen.» Han legger til at Hawking antakelig var både det beste og det verste eksempelet på MND. Det beste på grunn av alt det han oppnådde, men det verste fordi han var et så uvanlig tilfelle. Det er fortsatt mange som ikke forstår at MND nesten alltid er en dødelig tilstand som utvikler seg raskt.

Dickie mener at det i tilfeller som Hawkings kan finnes «gode gener» som hjelper pasienten å stå imot sykdommen og leve lenger. Kanskje Macdonald også har noen slike. For ham ligger det også en lindring, en slags behandling, i teknologie­n han bruker til å holde forbindels­e med verden. Han har en stemme som er syntetiser­t på grunnlag av brorens stemme, og døgnkontin­uerlig forbindels­e med internett, e-post og Skype. «Jeg sitter med nesa i skjermen hele dagen – akkurat som alle andre!» fleiper han.

Og hvordan ser Macdonald på Hawking nå? «Stephen Hawking var bare ett av flere eksempler på mennesker som lever med MND og gjør fantastisk­e ting», skriver Macdonald. Selv er Macdonald et annet eksempel.

«... det lite sannsynlig at noen av Hawkings medisiner hjalp ham å leve så lenge»

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? OVER T.H.: motornevro­nsykdom gir hurtig degenerasj­on i de hjernecell­ene som styrer bevegelsen­e.
OVER T.H.: motornevro­nsykdom gir hurtig degenerasj­on i de hjernecell­ene som styrer bevegelsen­e.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Hawking levde usedvanlig lenge med MND, og han oppnådde en mengde ting i den perioden. Her er fysikeren i CERN i Sveits.
Hawking levde usedvanlig lenge med MND, og han oppnådde en mengde ting i den perioden. Her er fysikeren i CERN i Sveits.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway