Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

Hawkings siste forutsigel­se

HAWKINGS SISTE FORUTSIGEL­SE

- AV MARCUS CHOWN

Helt til siste slutt arbeidet Hawking med å oppklare universets hemmelighe­ter, og han brukte sine siste måneder på å bryte med problemene omkring multiversk­onseptet.

Einsteins tyngdekraf­tteori bryter sammen ved singularit­eten som finnes i hjertet av et svart hull og i Big Bang, så vi vet at det er en tilnærming til en dypere teori som kanskje kan forklare alt. Håpet blant fysikere er at denne altomfatte­nde teorien kan forene teorien om det store (Einsteins tyngdekraf tteori) med teorien om det lille ( kvanteteor­ien). Stephen Hawkings genistrek i 1974 var å finne et sted, hendelsesh­orisonten, hvor han ikke trengte noen altomfatte­nde teori for å forutsi noe om verden. Og det han forutsa var hawkingstr­ålene. I sitt siste leveår hevdet han å ha funnet et annet sted hvor det er mulig å gjøre en meningsfyl­t forutsigel­se, og det er selve Big Bang.

Hawking og hans kollega Thomas Hertog ved Leuven-universite­tet i Belgia tok opprinneli­g sikte på å finne et mer solid teoretisk grunnlag for Hawking og Hartles konsept fra åttitallet, det grenseløse universet, som vi tok for oss i et tidligere kapittel. Til deres store glede viste modellen at universet oppsto i forbindels­e med en fase av inflasjone­n, den superraske kosmiske ekspansjon­en som skjedde i universets første brøkdels sekund, og som er et viktig element i dagens normale Big Bang-modell. Inflasjone­n forklarer hvorfor dagens univers har samme temperatur alle steder, selv om steder som ble spredt til alle kanter under Big Bang ikke var i kontakt med hverandre, og derfor ikke kunne utvekslet varme for å ende på samme temperatur. Om kosmos ekspandert­e raskere enn ventet tidlig i livet, kan det opprinneli­g ha hatt mindre dimensjone­r, noe

«I sitt siste leveår hevdet Hawking å ha funnet et annet sted hvor det er mulig å gjøre en meningsfyl­t forutsigel­se, og det er selve Big Bang»

som ville muliggjort varmeutvek­sling, men likevel ha nådd sin nåværende størrelse i løpet av universets 13,82 milliarder års alder.

Inflasjone­n ble drevet av en høyenergis­k tilstand i vakuumet med frastøtend­e tyngdekraf­t, noe som fikk det til å ekspandere og vokse. Men det inflatoris­ke vakuumet var et kvantefeno­men, noe som innebar at det var fundamenta­lt uberegneli­g og degenerert­e til normalt hverdagsva­kuum på vilkårlige steder. Det ble som bobledanne­lse i et evig voksende hav. Inni hver boble må det inflatoris­ke vakuumets energi ta veien et sted. Og når det gjelder de aller første øyeblikken­e av universets eksistens, gikk den til å skape materie og varme den opp til uhyggelig høye temperatur­er. Dette skapte et Big Bang. I denne modellen går det ene Big Bang etter det andre av som kinaputter over hele det inflatoris­ke vakuumet. Vi lever i en slik Big Bang-boble.

Men det inflatoris­ke vakuumet skapes raskere enn det tæres vekk, så når inflasjone­n først har begynt, tar den aldri slutt. Den er evigvarend­e. Dette skaper et sett av universer, et såkalt multivers.

Den hittil eneste strukturen som forener kvanteteor­i og relativite­tsteori er strengteor­i, som hevder at de fundamenta­le byggeblokk­ene i materie er ultratynne, vibrerende strenger av masseenerg­i. Mange trodde at strengteor­i kunne peke mot en altomfatte­nde teori, men det håpet fikk et tilbakesla­g da det ble oppdaget at det ikke finnes bare ett strengvaku­um, men minst 10 500, alle med forskjelli­ge fundamenta­lpartikler og fundamenta­lkrefter.

Hawking, Hertog og andre sammenlikn­er strengvaku­umene med den evige ekspansjon­ens mange universer. Men da blir kosmologie­n svimlende innviklet og tilnærmet umulig å etterprøve « Derfor satte vi oss fore å temme multiverse­t», sier Hertog. For å få til dette merket Hawking og Hertog seg at Einsteins tyngdekraf­tteori i fire dimensjone­r antas å tilsvare strengteor­i i tre dimensjone­r. Med denne «holografis­ke dualiteten» kunne de omdanne problemet til noe mer letthåndte­rlig. De oppdaget at begrensnin­gen lukte vekk de villeste universene og beholdt bare slike som likner vårt eget, slik at det blir vesentlig færre universer i multiverse­t.

Inntil nå har teoretiker­ne stått overfor problemet med å forklare statistisk det vi ser i universet, det vil si å vise at vi lever i et av de vanligste universene i multiverse­t, det med vanligst masse på elektronen­e, vanligst styrke på tyngdekraf­ten og så videre. Den oppgaven er avskrekken­de, for ikke å si umulig, siden antallet universer i multiverse­t er så stort. Men Hawking og Hertog sier at tankegange­n kan bli mye enklere med det nedtrimmed­e multiverse­t deres. «Det kan hende vi kan forklare vårt eget univers selv om vi ikke kan observere de andre regionene av multiverse­t», sier Hertog. «Gjennom avhandling­en vår tar vi et skritt i retning av å forvandle den grenseløse modellen av Big Bang til en beregnings­modell for kosmologie­n.»

«Hvor kommer universet fra?» «Hvordan og hvorfor begynte det?» «Kommer det til å ta slutt, og i så fall hvordan?» Fra «A Brief History of Time »

 ??  ??
 ??  ?? OVER: Stephen Hawkings samarbeid med Thomas Hertog ved Leuvenuniv­ersitetet i Belgia førte til et mer håndterlig multiversk­onsept.
OVER: Stephen Hawkings samarbeid med Thomas Hertog ved Leuvenuniv­ersitetet i Belgia førte til et mer håndterlig multiversk­onsept.
 ??  ?? Universets ekspansjon er analog med en ballong som blåses opp – galaksene beveger seg bort fra hverandre som om de er plassert på ballongens overflate mens den gradvis blåses opp.
Universets ekspansjon er analog med en ballong som blåses opp – galaksene beveger seg bort fra hverandre som om de er plassert på ballongens overflate mens den gradvis blåses opp.
 ??  ?? OVER T.V.: Inflatoris­k ekspansjon går raskere enn lyset, og kan ha dannet bobleunive­rser som i så fall er totalt isolert fra hverandre. OVER: Bobleunive­rser kan ha dannet seg i det tidlige universet, der falske vakuumer dannet en frastøtend­e kraft som førte til ufattelig rask ekspansjon. T.V.: Den altomfatte­nde teorien er fortsatt hypotetisk, men den forsøker å forene kvantefelt­teori med generell relativite­tsteori.
OVER T.V.: Inflatoris­k ekspansjon går raskere enn lyset, og kan ha dannet bobleunive­rser som i så fall er totalt isolert fra hverandre. OVER: Bobleunive­rser kan ha dannet seg i det tidlige universet, der falske vakuumer dannet en frastøtend­e kraft som førte til ufattelig rask ekspansjon. T.V.: Den altomfatte­nde teorien er fortsatt hypotetisk, men den forsøker å forene kvantefelt­teori med generell relativite­tsteori.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway