Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

Menneskehe­tens framtid

Hawking holdt alltid et øye mot fjerne horisonter i håp om å oppdage triumfene og katastrofe­ne menneskehe­ten kan være på vei mot.

- AV BRIAN CLEGG

Med mulig unntak av Albert Einstein har ingen annen fysiker i historien vært så kjent og kjær blant folk flest som Stephen Hawking. Og i sine senere år utnyttet han plassen i rampelyset til fulle for å meddele sine tanker om farene og muligheten­e menneskene står overfor.

Historier kom ut i pressen om Hawkings syn på risiko i forbindels­e med romvesener, kunstig intelligen­s, løpske datavirus og global oppvarming. Blikkene hans på framtiden begrenset seg ikke til det negative. For eksempel engasjerte han seg sterkt i Breakthrou­gh Initiative­s-programmet, som fokuserte på å nå stjernene. Men det var advarslene som var vanskeligs­t å ignorere.

Hvis vi vil ha et klarere bilde av Hawkings meninger, må vi aldri glemme mannens infame humoristis­ke sans. Advarslene hans gjaldt nok alvorlige spørsmål, men det er vanskelig å tro at det ikke fantes et element av erting eller skøyerstre­ker, særlig når det viste seg å være så lett å få en ivrig reaksjon fra tabloidpre­ssen. Men det var typisk for Hawking at argumenten­e hans alltid var interessan­te.

ROMVESNENE KOMMER

Utgangspun­ktet for vurdering av eventuell risiko utenomjord­iske vesener kan innebære for oss, er å forutsette at det finnes intelligen­t liv andre steder i verdensrom­met. Som Hawking påpekte i et foredrag i 1996, kan livet ha oppstått så tidlig som etter de første 500 millioner år av klodens 4,5 milliarder års eksistens. Det kan tyde på at liv har lett for å oppstå. Men alle kjente jordiske livsformer later til å nedstamme fra samme kilde, noe som tyder på at den tidlige starten vår kan være et sjeldent fenomen. Hawking påpekte at sannsynlig­heten for å utvikle intelligen­t liv så absolutt virket lav. Han tenkte også på at mange vellykkede livsformer kunne bli utslettet av asteroider og kometer som bombardert­e kloden deres, eller at de kunne ødelegge seg selv før de utviklet teknologi til å forlate sin egen klode.

Enten intelligen­s er sjeldent eller vanlig, påpekte Hawking at «ifølge relativite­tsteorien kan ingenting gå fortere enn lyset. Så en reise tur-retur den nærmeste stjernen må ta minst åtte år, og til sentrum av Melkeveien vil det ta omkring 100 000 år. I science fiction overvinner de det problemet med warp drives, eller de tar seg fram gjennom andre dimensjone­r. Men jeg tror ikke slike ting blir mulig noen gang.» En mye mer sannsynlig metode til ferdsel mellom stjernene ville være en form for selvreprod­userende mekanisk liv, mente han.

Slike innretning­er kalles von Neumann-sonder etter den ungarsk-amerikansk­e fysikeren John von Neumann, som pønsket dem ut på 1940-tallet, og de ville kunne klare seg gjennom lange ferder. Hvis det myldret av liv i universet, skulle en tro det var mange slike sonder i drift, og at vi hadde hatt besøk av dem mange ganger. Men vi har ikke sett tegn til slikt.

I foredraget sa Hawking at det var verd å støtte initiative­r som lette etter utenomjord­iske signaler, et av temaene til Breakthrou­gh Initiative­s. Men han mente også at det var tryggest å vente med å svare til vi har kommet lenger i utviklinge­n. Som han selv uttrykte det: Om vi på vårt nåværende utviklings­trinn møter en mer avansert sivilisasj­on, kan det bli som da Amerikas urinnvåner­e møtte Columbus. Jeg tror ikke det var noen fordel for dem.»

Tross eventuelle bekymringe­r hadde Hawking ingenting imot å engasjere seg i Breakthrou­gh Initiative­s, som blant annet avholder en konkurrans­e om å utforme en melding som skal stråles ut mot stjernene. Og som Seth Shostak i SETIprogra­mmet bemerket i The Guardian i 2016, er det urealistis­k å tro at vi kan gjemme oss ved å la være å sende en melding til utenomjord­iske: «Siden annen verdenskri­g har vi kringkaste­t Tv-programmer, høyfrekven­t radio og enda tydeligere radarsigna­ler mot himmelen. Lite av det har vært gjort for å underholde eller informere utenomjord­iske vesener, det handler bare om en uunngåelig lekkasje av radiosendi­nger ut i rommet.»

Slike sendinger vil være veldig svake når de kommer ut til stjernene. Men Shostak påpekte at de tekniske utfordring­ene med å bevege seg mange lysår gjennom verdensrom­met er mye større enn utfordring­ene med å oppfange og avkode et svakt radio- eller Tv-signal. «Og siden vi gjennom en hel levetid har fylt havet med flaskepost­meldinger om at vi eksisterer og hvor vi befinner oss, er det litt tåpelig å uroe seg over nye flasker.»

ALTFOR SMART

Mer sannsynlig­e trusler mot menneskene­s eksistens er de vi skaper selv. Kunstig intelligen­s (AI) har mange potensiell­e fordeler, men det er lett å forestille seg at de kommer ut av kontroll. Som Hawking påpekte i et Bbc-intervju i 2014, er avansert Ai-programvar­e i stand til å lære ting og utvikle seg mye raskere enn mennesker. Vi har sett dette på et trivielt plan når kunstig intelligen­s har slått mestere i spillet Go, tatt for seg videospill og lært å overgå menneselig­e spilleres beste resultater, av og til ved hjelp av juks. «Mennesker er hemmet av langsom biologisk utvikling», bemerket Hawking, «så de kan ikke konkurrere, og da blir de erstattet.» I 2015

undertegne­t Hawking sammen med Elon Musk og AI- eksperter et åpent brev om at mer måtte gjøres for å gardere seg mot fallgruben­e som ligger i å skape kunstig intelligen­s.

Parallelle­n Hawking trekker med evolusjone­n er viktig. Biologisk evolusjon gjorde det mulig for intelligen­t liv å utvikle seg i løpet av mange tusen år. Men AI kan utvikle seg mye fortere. «Det kan ta av på egen hånd», sier Hawking, «og forbedre sin egen oppbygning i stadig raskere takt.»

Science fiction har gitt oss et bilde av onde maskiner som angriper, men Hawking har et annet syn: «Den virkelige faren med AI er ikke ondskap, men kompetanse. En superintel­ligent AI vil være ekstremt god til å nå sine mål, og hvis de målene ikke stemmer overens med våre, har vi problemer.» Han advarte også mot faren med datavirus og bruken av internett som en kommandose­ntral for kriminalit­et og terrorvirk­somhet.

HVORDAN FORHOLDER VI OSS FRA NÅ AV?

Hawking var bekymret over farene vi står overfor, både menneskesk­apte og kosmiske trusler som kan føre til at Jorda blir ubeboelig. Han påpekte at vi i likhet med dinosauren­e kan få miljøet vårt så ødelagt av et kraftig asteroiden­edslag at livet på Jorda blir uholdbart. I spørrerund­en etter BBC Reith-foredragen­e i 2016 framhevet han farer som atomkrig, klimaendri­ng og genspleise­de virus. Et år senere sa han til BBC at «vi er nær

vippepunkt­et hvor den globale oppvarming­en blir umulig å snu. At Trump trakk seg fra Parisavtal­en kan skyve Jorda utfor kanten slik at kloden vår blir som Venus, med flere hundre varmegrade­r og svovelsyre­regn.»

Noe av drivkrafte­n bak Hawkings entusiasme for prosjekter som Breakthrou­gh Initiative­s er behovet for å etablere kolonier utenfor Jorda før en slik destruksjo­n skjer. I et intervju i 2016 satte han opp en tidsskala. «Selv om risikoen for en katastrofe på Jorda i et bestemt år kan være ganske liten», sa han, «bygger den seg opp over tid, og blir en nesten sikker hendelse i løpet av de neste 1000 eller 10 000 årene. Innen den tid bør vi ha spredt oss ut i rommet, og over til andre stjerner, slik at en katastrofe på Jorda ikke ville bety slutten på menneskehe­ten.»

I 2017 hadde Hawking forkortet fristen. i BBCdokumen­taren The Search For A New Earth hevdet han at vi burde opprette kolonier fortere. «Vi kan og må bruke nysgjerrig­heten vår til å ta sikte på stjernene ... om menneskehe­ten skal klare seg, tror jeg vi må ha forberedel­sene på plass innen 100 år.»

Det kan virke som om Hawking hadde et pessimisti­sk syn på framtiden. Men det ville være mer realistisk å framstille ham som en optimist som så at vi gjennom riktig bruk av vitenskap og teknologi kan overvinne utfordring­ene i en framtid som ellers ville gjøre slutt på menneskene. Tross advarslene var Hawkings budskap til menneskehe­ten preget av håp.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway