GRENSE­SNITT MEL­LOM HJER­NE OG PC

Haw­king eks­pe­ri­men­ter­te med ap­pa­ra­ter som lot en bru­ker sty­re en PC bare med tan­ke­ne.

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Hawkings Stemme -

Det ut­vik­les man­ge tek­no­lo­gi­er som gjør det mu­lig for oss å kom­mu­ni­se­re med data­ma­ski­ner di­rek­te fra hjer­nen. Noen kre­ver ope­ra­ti­ve inn­grep. Et av dis­se er sne­gle­hus­im­plan­ta­tet. Det om­dan­ner lyd til elek­tris­ke sig­na­ler som sti­mu­le­rer sne­gle­hus­ner­ven og sen­der lyd­sig­na­ler til hjer­nen. Im­plan­ta­ter som må­ler sig­na­ler di­rek­te på hjer­nens over­fla­te, elek­tro­kortiko­gra­fi, gir av­les­nin­ger av så høy kva­li­tet at en­kel­te fors­ke­re tror det kan bli mu­lig å re­gist­re­re ord som folk bare ten­ker – nes­ten som data­te­le­pa­ti. De me­to­de­ne som ikke kre­ver ope­ra­ti­ve inn­grep, bru­ker ofte Eeg-elek­tro­der på ut­si­den av hodet til å måle den elek­tris­ke ak­ti­vi­te­ten i hjer­nen og om­dan­ne den til sty­rings­sig­na­ler. Den me­to­den be­gyn­ner å gi gode re­sul­ta­ter for pa­si­en­ter som har mis­tet lem­mer, den hjel­per dem å sty­re pro­te­ser.

Men ikke alle grense­snitt mel­lom hjer­ne og data­ma­skin er så kom­plek­se. En fersk un­der­sø­kel­se har vist at når et vir­tu­elt tas­ta­tur lar lys­styr­ken i hver bok­stav pul­se­re med for­skjel­lig fre­kvens, vil bru­ke­rens pu­pill pul­se­re med sam­me fre­kvens når han el­ler hun ser på den ak­tu­el­le bok­sta­ven. Slik kan ma­ski­ner bed­re av­gjø­re hvil­ken bok­stav blik­ket hvi­ler på, og der­med kan bru­ker­ne skri­ve bare ved å ret­te blik­ket mot bok­sta­ve­ne, uten elek­tro­der el­ler blikk­spo­ring. Alle dis­se me­to­de­ne har sto­re mu­lig­he­ter til å hjel­pe folk med mo­torne­v­ron­syk­dom el­ler and­re til­stan­der som re­du­se­rer ev­nen til kom­mu­ni­se­re el­ler be­ve­ge seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.