NÅLA I HØYSTAKKEN

Hen­del­ses­ho­ri­sont­te­le­sko­pet

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Svarte Hull -

I sine se­ne­re år kom Haw­king fram til en­da en ny, ra­di­kal tan­ke om svar­te hull – at de slett ikke er svar­te. Han hev­det at de ikke har en hen­del­ses­ho­ri­sont som in­gen­ting kan slip­pe bort fra, men kan­skje bare en til­syne­la­ten­de ho­ri­sont som in­gen­ting la­ter­til å slip­pe vekk fra.

For å kun­ne fast­slå om det­te stem­mer, tren­ger vi et stør­re te­le­skop. Hen­del­ses­ho­ri­sont­te­le­sko­pet, EHT, er et pro­sjekt som for ti­den på­går med å byg­ge nett­opp det, men det hand­ler ikke om en ens­lig kik­kert vi kan se gjen­nom. EHT skal i ste­det fun­ge­re gjen­nom å slå sam­men data fra man­ge ra­dio­ob­ser­va­to­ri­er rundt om i ver­den. Job­ben med å tyg­ge alle da­ta­ene skal gjø­res hos Hay­stack-la­bo­ra­to­ri­et ved MIT i Mas­sachu­setts, og ved Max Planck-in­sti­tut­tet for Ra­dio­ast­ro­no­mi i Tysk­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.