MA­RY SO­MER­VIL­LE 1780-1872

Na­tur­fi­lo­sof og po­ly­his­tor

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Den Største Av De Store -

I SIN TID KJENT FOR Å KOMBINERE FY­SIKK OG AST­RO­NO­MI I DAG KJENT FOR IKKE STORT

Gjen­nom flid og gode forbindelser klar­te unge skots­ke Ma­ry So­mer­vil­le, født Fair­fax, å skaf­fe seg en god ut­dan­nel­se i ma­te­ma­tikk. Sam­men med fa­mi­lie­li­vet byg­de hun opp en kar­rie­re in­nen­for fle­re for­skjel­li­ge vi­ten­ska­per. Hun be­gyn­te med en rap­port om sine egne ob­ser­va­sjo­ner av sol­ly­sets mag­ne­ti­se­ren­de egen­ska­per. Også i hen­nes til­fel­le lig­ger sam­men­lig­nin­gen med Haw­king i po­pu­la­ri­se­ring, for So­mer­vil­le over­sat­te og for­kor­tet den fem binds av­hand­lin­gen Trai­té de Mé­ca­ni­que Ce­les­te av Pier­re-si­mon La­place, et tungt verk som kom­bi­ner­te New­tons tyngde­kraft­te­ori med de sis­te er­kjen­nel­se­ne in­nen ast­ro­no­mi. I 1834 kom hun ut med en egen bok, som dess­uten ble en best­sel­ger. I The Ox­ford Dic­tio­na­ry of Na­tio­nal Bio­grap­hy står det surt at So­mer­vil­le «ikke var blant de at­ten­hundre­tall­skvin­ne­ne som bi­dro med noe selv­sten­dig na­tur­vi­ten­ska­pe­lig ar­beid». Det for­be­hol­det for­tjen­te hun ikke. Det var uhy­re vans­ke­lig for en kvin­ne å gjø­re eks­pe­ri­men­telt ar­beid. Dess­uten var skri­ving og over­set­tel­se in­gen pas­siv virk­som­het; via gjen­nom­gå­el­ser og ut­dyp­ning var også det et ak­tivt vi­ten­ska­pe­lig ar­beid. So­mer­vil­le ble i sin tid kri­ti­sert både for å være for fol­ke­lig og for lite fol­ke­lig. Det nyt­tet ikke for hen­ne å gjø­re folk til lags.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.