MICHAEL FA­RA­DAY 1791-1867

Kje­mi­ker og fy­si­ker

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Den Største Av De Store -

I SIN TID KJENT FOR Å OMGJØRE MAGNETISME TIL STRØM I DAG KJENT FOR FARADAYS BUR

La oss være ær­li­ge: Man­ge av oss kjen­ner til Step­hen Haw­king for­di han var med i The Simp­sons, Star Trek: The Next Ge­ne­ra­tion og The Big Bang Theory. Vi kjen­ner ham sim­pelt­hen for å være Step­hen Haw­king. Han var litt eks­hi­bi­sjo­nis­tisk, i or­dets mest po­si­ti­ve for­stand. Hund­re og fem­ti år tid­li­ge­re viss­te også vi­ten­skaps­man­nen Michael Fa­ra­day hvor vik­tig det var å lage litt show, selv om per­son­lig­he­ten hans var slik at det ikke falt ham na­tur­lig. Da Fa­ra­day gikk på de åpne fore­dra­ge­ne til den ka­ris­ma­tis­ke kje­mi­ke­ren Humphry Davy, så han hvor­dan det kun­ne gjø­res. Han fikk en til­fel­dig sjan­se til å ar­bei­de for Davy, noe som ga ham en god for­be­re­del­se til å hol­de sine egne po­pu­læ­re de­mon­stra­sjo­ner i Royal Insti­tu­tion. Han øvde og øvde på eks­pe­ri­men­te­ne sine – hvor­av Faradays bur er det mest kjen­te, se il­lust­ra­sjo­nen ovenfor – til han kun­ne fram­føre dem per­fekt. Uten­for rampe­ly­set var han gans­ke be­skje­den, han var sjel­den ute og spis­te med and­re kjen­te men­nes­ker. Faradays ut­tal­te mål­set­ning var ikke å bli be­rømt, men å vise hvor­dan Guds lo­ver fun­ger­te i na­tu­ren. I mot­set­ning til Haw­king var han in­tenst tro­en­de kris­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.